Ugrás a tartalomra

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 02:54 Bibliaolvasás: Zsoltárok 47-51 
  • 15:12 Célpontban a család - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 20:44 Smith Wigglesworth - Tűzben edzett hit: Az Igére építs
  • 26:06 Pásztor Antal története folytatás

Az adás gépi átirata:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant.

Happy Day! Hitvallás, megvallás! Mondjuk ki közösen Isten Igéjét, most a Hit Rádióba!

[Németh Sándor]
Kérlek benneteket a következő igéket mondjátok velem együtt. Lehetetlen dolog hit nélkül Istennek teszeni. Hiszem, hogy ő létezik, és megutalmaz engem, mert én őt keresem.

Mert a hit az nem látó dolgokról való meggyőződés, reményed dolgoknak a valósága. És én nem látás szerint járok, hanem hit szerint. És hiszem, hogy ez én hitem, amely legyőzte világot, mert az Úr Jézus Krisztus legyőzte világot.

És én Jézus Krisztusba hiszek. Hiszem, hogy ő az Istenek a fia. Ő az, aki halott volt, de feltámadott a halálból, és él örökkön örökké.

Hiszem, hogy ő a mi közvetítőnk, közben járunk, ő a mi főpapunk, az engesztelő áldozatunk. Ő az alfa és az omega, kezdet és a vég. Aki testében vitte fel a bűneinket a golgotai keresztfára, és az ő sebeiben meggyógyultunk.

Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus átokká tette magát én életem is, hogy Ábraham áldását helyezze az életemre. És ezért hiszem, hogy megszabadított minden átoktól, fizikai, anyagi, szellemi átkoktól, generációs átkoktól, hogy Isten áldásában tudjak járni, élni és szolgálni őt. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus gazdag lévén szegényítette magát én életem, hogy az ő szegénység által meggazdagodjak.

És hiszem, hogy elvette tőlem a bűnei medvédkeimet, és az ő vérébe vetett hit által megigazultam. És nincseni már semmi károztatásom, mert Krisztus Jézusban vagyok, és nem test szerint járok, hanem szellem szerint. Hallelujah!

Hallelujah! Amen!

[Tóth Géza]
Vásfogjatok Istennek végságos szóval, mert az Úr felséges, rettenetes, nagy király az egész földön. Alánk veti a népeket, a nemzeteket lábaink alá. Kiválasztja nékünk örökségünket, Jákob dicsőségét, akit szeret.

Felvonul Isten harson a szónál, kürtzengés közt az Úr. Énekeljetek Istennek! Énekeljetek!

Énekeljetek királyunknak! Énekeljetek! Mert az egész föld királya az Isten.

Énekeljetek bölcsességgel! Isten uralkodik a nemzetek fölött. Isten ott ül, az ő szentségének tronján.

Népek fejedelmeit gyülekeztek össze, mint Ábrahám Istenének népe, mert Istené a földnek pajzsai. Magasságos ő igen. 48.

Zsoltár, a kórá fiainak Zsoltár éneke. Nagy az Úr, és igen dicséretes, ami Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén. Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső éjszak felé a nagy királynak városa.

Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék. Mert ímé a királyok összegyültek, de tova tűntek együttesen. Meglátták ők, legott elcsodálkoztak, megijedtek, elriadtak.

Rémület fogta el őket, fájdalom, amilyen a szülő asszonyi. A keleti széllel összezúzott tárzisz hajóit. Amiként hallottuk, aként láttuk a seregek urának városában, ami Istenünknek városában.

Örökre megerősítette azt az Isten. A Te kegyelmedről elmélkedünk, ó Isten, a Te templomodnak belsejében. Amilyen a neved ó Isten.

Olyan a Te dicséreted a föld határáig. Igazsággal teljes a Te jobbod. Örül a Sion hegye, újonganak júd a leányai a Te ítéletedért.

Vegyétek körül a Sion-t, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait. Jól nézzétek meg sáncait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek, bizony, ez az Isten, ami Istenünk mind örökké. Ő vezet minket, mind halálik.

  1. Zsoltár Az éneklőmesternek, a korá fiainak Zsoltára. Halljátok meg ezt mind ti népek, figyeljetek mind ti e világlakói.

Akár közemberek fiai, akár főemberek fiai, együtt a gazdag és szegély. Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány. Példabeszédre hajtom fülemet, hárfa szóval nyitom meg mesémet.

Miért féljek a gonoszság napjain, mikor nyomorgatóim bűne vesz körül, akik gazdagságukban bíznak és nagy vagyonukkal dicsekesznek? Senki sem válthatja meg atyafiát, nem adhat érte váltságdíjat Istennek. Minthogy lelköknek váltsága drága, abba kell hagynia örökre.

Még ha örökké élne is, és nem látná meg a sírgödört, de meglátja. Ha bölcsek is meghalnak, együtt vészel a balond és ostoba, és gazdagságukat másoknak hagyják. Gondolatjuk ez, az ő házuk örökké való.

Lakóhelyeik nemzedékről nemzedékre szállnak, nevüket hangoztatják a földön. Pedig az ember, még ha tisztességben van, sem marad meg. Hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak.

Ez az ő sorsuk bolondságnékik, de azért gyönyörködnek szavukban az ő követőik. Mint juhok, a seolra vettetnek, a halál legelteti őket, és az igazak uralkodnak rajtuk reggel, alakjukat elemészti a seol, távol az ő lakásuktól. Csak Isten válthatja ki lelkemet a seol kezéből, mikor az megragad engem.

Ne félj, ha valaki meggazdagszik, ha megöregbül házának dicsősége, mert semmit sem vihet el magával, ha meghal, dicsősége nem száll le utána. Ha a életében áldotnak vajja is magát, s ha dicsérnek is téged, hogy jól tettél magaddal, mégis az ő atyáinak nemzetségéhez jut, akik sohasem látnak világosságot. Az ember, még ha tisztességben van is, de nincs okossága, hasonlít a barmokhoz, amelyeket levágnak.

  1. Zsoltár, a Száv Zsoltára Az Istenek istene, az Úr szól, és hívja a Földet napkeltétől lenyugtáig. A Sionról, amelynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten.

Eljön a mi Istenünk, és nem hallgat. Emésztő tűz van előtte, s körülte erős forgószél. Hívja az egeket onnan felül, és a Földet, hogy megítélje népét.

Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet. És az egek kijelentik az ő igazságát, mert az Isten bíró. Hallgass én népem, hadd szóljak!

Te Izrael, hadd tegyek bizonságot rólad. Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek én téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak.

De nem fogadhatok el tulkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból. Mert enyém az erdőnek minden vagyja, a barmok az ezernyi hegyeken. Ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam.

Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyéme világ, és ennek mindene. Ahogy eszemel én a bikák husát, és a bakoknak vérét iszom én, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat. És hívd segítségül engem a nyomorúság idején.

Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. A gonosznak pedig ezt mondja Isten, miért beszélsz te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet. Hiszen te gyűlölöd a fenyítést, és hátad mögé veted rendeléseimet.

Ha lopót látsz, mellé adod magad, és a paráznákat társalkodol velük. A szádat gonosságra tátod, és a nyelve csalárdságot sző. Leülsz, és fele barátodra beszélsz.

Anyád fiát is megszidalmazod, ezeket teszed, és én hallgassak? Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Megfeddelek téged, és elédbe sorozom azokat.

Értsétek meg ezt, ti Isten felejtők, hogy el ne ragadjalak menthetetlenül. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.

  1. Zsoltár Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán, a proféta, minek utána Becsabéval védkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem.

A te kegyelmességet szerint, írgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én állnokságomból, és az én védkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én védkem szüntelen előttem forog.

Egyetül te ellened védkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszéredben, és tiszta ítéletedben. Én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Iméd te az igazságban könyörködöl, amely a vességben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem.

Tisztíts meg engem izsoppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél.

Rejtsd el orcádat az én védkeimtől, és töröld el minden állnokságomat. Tiszta szíved teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevess el engem a Te orcád elől, és a Te szent szellemedet nevedd el tőlem.

Ad vissza nékem a Te szabadításodnak örömét, és engedelmesség szellemével támogass engem. Hattalítsam a bűnöseket a Te útjaidra, hogy a védkezők megtérjenek hozzád. Szabadíts meg engem a vérontástól, ó Isten, szabadításomnak, Istene, hogy harsolj a nyelvem, a Te igazságodat.

Uram, nyízd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájam a Te dícséretedet, mert nem kívánsz Te véres áldozatot, hogy adnék azt. Égű áldozatban sem gyönyörködöl. Isten előtt, kedves áldozatok, a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetett.

Tégy jól a Te kegyelmedből a sionnal, és építsd meg Jeruzsálem kőfalait. Akkor kedvesek lesznek előtted az igazságnak áldozatai, az égő és egész áldozat. Akkor a Te oltárodon áldoznak néked tulkokkal.

[Németh Sándor]
Különösen keresztényeknek tudniuk kell, hogy az ellenség támadásainak a célpontja. Nagyon előszerettettel, szinte kéjjes örömmel okoz az ellenség a sátánt bánatot és fájdalmat keresztény szülőknek, keresztény apáknak, keresztény anyáknak. Természetesen nem kell félni az ellenségtől, nem is azért beszélek erről, nem szabad abba csapdába beleesni, mint Jobb, aki féltette a családját, gyermekeit, folyamatosan minden nap áldozatot mutatott be a gyermekeinek, mert attól félt, hogy a gyermekei bűnkövetnek el, és ha bűnkövetnek el, kiesnek Istenek a kegyelméből és áldásából.

De látjuk sajnátos módon, hogy elveszítette Jobb a gyermekeit, sőt a vagyonát is, és azt mondja Jobb, még egy más napon is utalok rá, hogy az következett rá, amitől rettegve rettegett. Tehát erre nagyon figyeljetek, hogy a gyermeknevelésben is, és a családi otthoni munkában is ne a félelem motiváljon bennünket, se az apai, se a férjé, se az anyai, se a feleségi szerepköröknek a betöltésére, hanem az Isten igéjébe vetett bizalom. Hit, a bizalom és a hit, mert aki az úrban bízik, az nem csalódik, az nem fog megszégyenülni.

A félelem az rossz tanácsadó. A félelem is rendelkezik kreatív erővel, rá szabadítja a pusztítót, résznyít a pusztító előtt, és megnyerlik az ellenség előtt az ajtó az otthonba is, a családba is rombol, pusztít. Az utolsó időkben újra mondom, az Isten szívének a középpontjában az áll, hogy helyreálljon a bibliai családi modell.

Ez is nagyon nagy bizonság, nagyon a keresztényeknek a világ előtt. Amikor romokban vannak a családok, amikor látni már szinte fiatal emberek, még igazából el se hagyta a fiatal kor, de már két-három vállás után vannak az emberek, most világi emberekről beszélek, és egyre kisebb az esélyük arra, hogy boldog, kiegyensőzött, harmonikus, házastársi kapcsolatra tegyenek szert a földi életbe. Egyrészt megvan gyakran az oka, hogy eleve már determináltak, egyszerűen antiszociális lények nem alkalmasak a közösségi életre, mert a közösségi életre való alkalmasság azért nem egy könnyű dolog, azt meg kell szerezni, kell rendelkezni egy olyan családi háttérnek, meg kell kapni azokat a szellemi, erkölcsi értékeket, és ezeket az oértékeket hordozni kell, képviselni kell, képesnek tudni lenni ezeket megvalósítani, igazából a közösségi életre való alkalmasság mind ezeken a dolgokon alapul. De látjuk, hogy egyre több ember eleve már nem rendelkezik ezzel, és csak amikor az érzelmük föllobban, és vele az éjrossz a testükben, akkor úgy gondolják, hogy boldogok, aztán utána rövid időn belül nem kell néhány évet várni se sokszor, jön a pokol, jön a vállás, jön a veszekedések, jön az agresszivitások, és már is maradandós érüléseket szereznek az emberek az ilyen kapcsolatokból való kiszállás során.

Tehát Isten szeret benneteket, nem akarja, hogy a lelketek és a szelemetek le legyen igázva. Ő azért küldte el Jézus Kisztus, hogy megáldjon bennetek, és olyan élethelyzetet akar a Szent Élet kimunkálni körülöttetek, hogy ne legyen tolvaj a környezetetekbe. Ne találkozzatok idegen férfival, idegen nővel, olyan emberekkel, akiket a sátán felhasznál arra, hogy kifosszan benneteket Istenek a javaiból, Istenek az áldásaiból.

De ahhoz, hogy ilyen biztonságba kerüljön az embernek az élete, illetve bennem legyen ilyen biztonságba, a rosszsal, a romlással, a bomblással szemben, annak mögött munkának kell lennie, annak ára van. Az nem megy csak kegyelmi ajándékból. Tehát ezért a családodnak, házasságodnak a sikerét, annak sikerének a megalapozását, ne a sült galambra bizzad, hanem a munkádra, a tevékenységedre, Isten igényének való engedelmességre, Isten igényének a folyamatos hallgatására.

És örülök, hogy eljöttetek, mert fontos számatokra a család, és a családot, ahogy mondom nektek, hogy nem csak a fiatalokra vonatkozik, idősekre is vonatkozik. Én 36 éve élek házasságban, de mindig érzem azt, hogy mindig van valami javítani való az otthonomban.

[Sárosi Renáta]
Kiadta a Patmos Records 2022-ben. Fordította Pászti Éva. A hit pedig a remény lett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek.

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állat elő. Szeretteim, ha valaha is fejlődést akartok elérni keresztény életetekben, komoly alapozásra van szükségetek, és nincs más alap, csak a hit. Ha a kősziklán álsz, semmilyen erő nem tud elmozdítani onnan.

Isten igény kívül nincs más alap. Minden más csupán homok. Bármire építhetsz Isten igény kívül, bármiféle elképzelésre, áhítatra, érzelemre vagy bármilyen különleges élményre, semmi értelme nem lesz.

Alapra van szükséged, méghozzá olyanra, amely Isten igéjében található. Azt olvassuk, hogy Isten igéje megmarad örökké, és egyetlen jóta vagy pontocska sem múlik el belőle. Örökké megmarad a te igéd a mennyben.

A 138. Zsoltár II. versében ez áll.

Mert minden neveden felül felmagasztalád a te beszédedet. Ha odalapozol János Evangéliumának első fejezetéhez, az első három versben a következőket olvashatod. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige.

Ez kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Íme minden dolog alapja az ige.

Ez valóság, erő, élő személy. Isteni végzés minden ember számára, akit az a kiváltság ért, hogy ettől az igétől szülessen, ez az ige új teremtményét tegye, és megismerhesse ezt az igét. Nagyon fontos kérdés, hogy mit jelent számunkra az ige.

Ne felejtsd el, hogy ő valóság, a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem létezőket létre szólít, és a létezőket megszünteti. Isten az ő igéje által létrehozta a nem létezőkből a világot, és mi ebben az általa teremtett világban élünk, emberek millióival együtt.

Lehet, hogy most azt mondod, hogy ez a világ a valóság. Csakhogy ezt Krisztus, Isten igéje teremtette a nem látható dolgokból. Semmi sem létezik, ami nem az ige által állt volna elő.

Amikor eljutunk arra az igazságra, amit az igel jelent, alkalmasakká válunk a megismerésére, sőt, a birtokba vételére. Sokat számít, hogy ma már tudom, tényekben élek, tényekben járok, és részesültem a magasságos Isten alapelveinek ismeretében. Isten valóság és hatalmát megmutatja közöttünk.

Ha megnyitjuk magunkat az isteni kijelentés számára, és megszabadulunk minden olyan dologtól, amely nem a szent szellemtől van, akkor megértjük, hogy Isten milyen hatalmasan magával tud ragadni a szellemben, el tudja távolítani az útból a létezőket, és képes előtérbe helyezni a nem létezőket. Milyen csodálatos a legfelsőbb Isten bölcsességének mélysége és gazdagsága. Hattágítsa ki a bensőnket.

Isten azt akarja, hogy annyira ragaszkodjunk hozzá, hogy kijelenthesse magát. Félresöpri a felhőket, jelenlétében elmúlik a homály. Isten mindenható, és ma is cselekszik.

Hatalmas bölcsességével felfedi a titkokat és az emberi nemre vonatkozó csodálatos tervét, hogy a mi emberi terveink semmivé legyenek. És hatalma ránk áradjon. Még Isten erővel feruházott gyermekeivé nem válunk.

Csodálatos a megváltás. Gyönyörűségesen szép. Az ige testé lett.

Mi lett ebből az igéből? Jézus, az ige testé lett, és köztünk lakozott, és láttuk Isten dicsőségét.

[Szignál]
Best of Hit Rádió. Válagatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.

[Petrőcz Jordán]
Üdvözlőjük a Hit Rádiónak a hallgatóit. Ez itt a Szabadság rabjai című bűrtönbiztos műsor. Műsorvezető Sárközi György és Petrőc Jordán.

Üdvözlőjük a hallgatókat. Szeretettel köszöntjük a hallgatókat.

[Pásztor Antal]
Én is köszöntöm a hallgatókat.

[Petrőcz Jordán]
Igen, és hát mai vendégünk Pásztor Antal, aki a Szentesi és a Hódmező vásárhelyi, és most pedig figyeljenek a hallgatók, Szegedi csillagbörtönben lévő gyülekezetnek a vezetője, és hát pont emiatt is hívtuk meg Antalt a stúdiónkba, ugyanis hát a műsorunkban sok olyan történetet feldolgoztunk már, akik a börtönbe bekerültek a bűncselekményeik miatt, és ott gondolkodtak el az életükön, és Isten otszorította meg őket.

Pásztor Antal viszont úgy került a Szegedi csillagbörtönbe, hogy nem a bűncselekményei és a jogi következmények miatt vitték őt be a csillagbörtönbe, hanem különleges munkába állt bele, ami pedig az, hogy az ott megtért embereknek segítsen, és ezáltal az elmúlt közel 14 évben már a Szegedi csillagbörtönben van is egy közösség, ami működik, és ott összeszoktuk gyűlni hétről hétre, és erről fogunk beszélgetni, hogy ez hogyan alakult ki, és hogy Antal hogyan került bele ebbe a munkába, és hát nagyon izgazodtan várjuk, szerintem Gyuri te is.

[Sárközi György]
Igen, és ahhoz, hogy másoknak Isten igényt hirded, neked is meg kellett ismerned a minden hatót, hogyha nagyon röviden erről néhány szót szólnál nekünk, hogy találkoztál Jézus Krisztusra.

[Pásztor Antal]
Így van, nekem nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és hallgathatnak engem a hallgatók. Én 91-ben foglalkoztam egy kicsit úgymond az okkult ágakkal, és amikor hallottam egy kedves szemétől Jézus Krisztusról, akkor azt mondtam, hogy hát nézzük meg. És igazából nekem semmilyen rossz hátterem nem volt, ha lehet így fogalmazni.

Amíg akár börtönet lehetett volna kapni, vagy bármilyen dolog, tehát nem volt, akkor még ugye drog, én sportoló voltam, edzősködtem is. Tehát igazából nem volt amiből nekem nagyon kikált, ha jönnöm. A legrosszabb volt a hitetlenség.

Így van, ugyanilyen nagy bűn, tehát nincs erre semmi kifogás. De ami nekem megragadott az, hogy amikor elmentem az első Isten Tiszteletre, és ez Szegeden történt, és kerestem a feszületet, nem találtam, kerestem a csuhást, azt sem találtam, és igazából nagyon megfogott a dicséret, nagyon megfogott az ige hirdeti, és pillanatok alatt átadtam az életemet Jézus Krisztusnak, amit a mai napig nem bánok, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és csodálom az úrnak a munkáját, mert én azt gondolom, hogy ha az elején nekem valaki azt mondta volna, hogy te fogsz majd szolgálni x évet szinte Magyarország egyik legkeményebb börtönében, és lesz majd egy roma gyülekkezet, amit ott abba ténkedjél, akkor én sikítvan szerintem ebből kimenekültem volna, de hát ez a rabszolgáság.

[Sárközi György]
Mégis így alakult, hogy szerintem azt megegyezhetünk benne, hogy a legkeményebb fegyintézet Magyarországon a leghírhettebb, illetve hát olyan lakói voltak az hosszú évekat. Nem is tudom, mikor építették?

[Pásztor Antal]
Ugye elmosta egyszer volt már Szegeden egy börtön, aztán elmosta az Ervíz, és utána 1885-ben az akkori körülmények között nagyon világszínvonalú börtönt alkítottak ott ki. Ez lett a csillag? Ez lett, igen, a csillag bent ott a masztérrel, most ugye ez Szegednek a központi részén van.

Miért lett csillag, azt tudod? A csillag alakja miatt. Tehát lett ugye a külső falozat, és azon belül pedig, hogyha föntről nézi az ember, akkor több ága van, és úgy mennek a cellák, és ezért nevezték el úgymond csillagbörtönnek.

Hát neves volt ott Rózsa Sándor is ült ott, Káder János, Rákosi Máttyás, Horthy is ült ott, tehát voltak neves, meg most is vannak neves lakói ennek a börtönnek. Hírhet, vagy hírhet lakói, így van.

[Sárközi György]
Tehát én annyit tudok, szóval a börtönt társadalomban is egy nagyon rettegett a szegedi csillagnak a híre, mert egyrészt oda legtöbbnyire életellenes bűncselekmények, vagy valamilyen olyan prominens személyes egységeket visznek, akik különös büntetés végét rakják oda őket. És hát ezt megtapasztaltam én is, nem régán együtt szolgálhattam vele dottanti, és hát sok börtönbe jártam már, de itt tényleg van egy olyan, tehát mindenhol tapasztalható a depresszió, az a keserű, reménytelen hangulat, de ez egy tényleg különlegesebb, szerintem nyilván ettől fogva is, hogy ilyen emberek voltak, és a legkülönösebb kegyetlenséggel elkövetett bűnnek miatt kerülnek oda emberek. Sőt, én azt hiszem, mikor beléptünk, az az első, ami nagyon megdöbbentett, hogy ott ki voltak téve azoknak a fényképei, akiket rabok öltek meg, és börtönőrök voltak, ha jól emlékszem, a Rick Terry Hard volt az egyik.

És ezt is lehetett szinte, hogy érezni, hogy az egész épületben benne van ez a, vagy úgy tudom, hogy ott is végezték ki, ugye? Azt most így írtanám, nem tudom.

[Pásztor Antal]
Ott tapasztották fel a börtönudvaron. Azt elképzelhetően. Épp beszéltem egyébként, aki most szabadult közölünk, remélem majd lehet, hogy a vendéged lesz ő is, 30 és fél év után.

És őneki a tervei közt van egyébként megírni ezt a sztorit is, hogy tulajdonképpen mi történt ott. És nekem elmesélté, hogy most nem akarom ezt lelőni, de nem mindenfedi azt a valóságot, amit ugye a médiában kihoznak, és azt tudom, hogy a Rick Terry gyereket nagyon sokszor megverték, és őneki nem volt eszágában sem ott ezt elkövetnie, hanem egyszer megint meg akarták verni, és azt mondta, hogy elég volt. Erről majd beszél, aki idő alatt együtt ült vele.

[Sárközi György]
Csak azért említettük ezt meg, mert olyan, vagy a Marinkó Magda, vagy esetleg előtte a Sós Lajos, tehát olyan hírhegy gyilkosok, de tulajdonképpen rengeteg kegyetlenséggel embereket kivégző, hogy hívják...

[Pásztor Antal]
Hát is előttézünk el a HSL-ről. Tehát ami ugye Magyarországon ott van, akik tulajdonképpen életük végéig már csak...

[Sárközi György]
Mondjuk meg mi a HSL.

[Pásztor Antal]
Hát azt én leírtam. Hosszú. Hosszú, speciális rezsím.

Ahonnan gyakorlatilag... Ez egy börtönbőlül börtön. Ez egy börtönbőlül börtön, ahol szinte csak koporszóba kerülnek az emberek.

Nekünk még ott nem kellett szolgálni, de ott valóban ezek a keménylegények vannak, akik Balázs Csöjérén, aki tökszörös gyilkos, a Skála gyilkos, a többé, Brandy Katának a gyilkosa. Tehát ott önszemélyek vannak, akik valóban... Hát elkövették ezt.

És ami jellegzetesség ennek, hogy picit utána néztem, és fedi a valóságot ilyen Angliában, Wales, Skóciában és Svájcban van.

[Sárközi György]
Nem nagyon jellemző ez máshol. Valamit mondanánk közelebbről, hogy mi folyik itt, mitől különleges itt ez a, mitől speciális ez a...

[Pásztor Antal]
Ezt tulajdonképpen attól, hogy ők annyira veszélyesnek tartják a társadalomra, hogy úgymond az Árkában sem engedik be oda őket. Elkülönítve vannak teljesen. Elkülönítve vannak, így van.

Most, ha jól tudom, és az informátorok jók, akkor tulajdonképpen most már talán kettes évvel is bepakulják őket, mert ugye annyira fölment a létszám. Megvan a sírta szobva nekik, megvan. Tehát gyakorlatilag nagyon le vannak úgymond bénítva, és a társadalom irányában nagyon semmi nincs.

[Petrőcz Jordán]
Ezt megkérdeztetem, mert csak hogy mondtad, hogy felment a létszám, hogy ez most az elmúlt években vagy évtizedben sokkal több bűnöző van Magyarországon, vagy ez mire utaltál ezzel?

[Pásztor Antal]
Hát azzal, hogy én a 2016-os létszámot tudok. Nektek mondani, ott 170 százalékos a börtönöki használtsága. Tehát olyan dolgokért pillanatok alatt visszacsukják az embereket, meg már hamarabb bekerülnek börtönökbe, és egyszerűen ez telítődik, telítődik, és ugye akik pedig viszont nagyon veszélyesek a társadalomra, úgy állapítják meg, őket viszont fönntep szintre viszik, ahol már úgymond nincs visszaút.

[Sárközi György]
Én gyanítom, az is közrejátszhat, hogy a HSR-ben is megnövekedett, tehát hogy erre szükség volt, hogy a halálos büntetést, halálbüntetést eltörölték. Így van. És nyilván ezekkel a kegyetlen emberekkel egy ilyen büntetési, hogy mondjam, szankciót hoztak létre, hogy a börtönön belül is egy ilyen, én úgy tudom, hogy kamerával figyelik őket egész nap.

Így van. Úgy tudom, hogy az síta is úgy van, tehát mindenből nagyon minimális. Amit Lenin ezzel egyetértek egyébként, hogy valami ilyen.

[Pásztor Antal]
Én megmondom őszintén, hogy egy időben be volt kamerázva nekünk is, mi a dísztelemben jövünk össze, létszám miatt, hála Istenek. Azért olyan 30-35-40 főben mi mindig azért úgy össze tudunk jönni, és az iskolai körzetet kinőttük. Egy időben be volt kamerázva az a helyiség is, de így van mindenhol, nagyon fegyelmezettel, és én ezért becsülöm ezeket a fiúkat, hogy amikor van hétvégén lehetőségük, hogy elmenjenek focizni, elmenjenek társasági játékozni, kártyázni kicsit közösségéletet, akkor ezek a fiúk nem azt választják, hanem választják az Isten tiszteletet.

És ugye valószínűleg azért különlegesedés, amit te is mondtál Györi, hogy talán egy picit azért lehetett jobban érezni az örömöt, és nem azt a mély depressziót, mert akik már hosszú évek óta ott vannak, hiszen vannak is majdnem a kezdetektől, ott van az Isten tizen éve jár, mert ugye tölti a harminc évét. És ugye azért az ígét mi mindig bevisszük, és azért az hat. És látható az, hogy megérinti a fiúkat.

Sőt, hát bibliai iskolát csináltunk, könyveket vittünk be, és mi az elején nagyon elrontottuk, mert vittük be a könyveket, és számtalanul, és nagyon örültünk, hogy vevők rá, és akkor csak láttuk, hogy úgy nem nagyon mozognak a könyvek, és akkor átmondták, hogy hát ott nagyon könnyen sodorni lehet abból cigarettát. Szóval most nagyon sok biblia is így sodrás áldozata lett, és most már azt csináljuk, hogy nagyon szűken megmérjük, hogy kinek adunk bibliát, tehát nem egyből kap mindenki bibliát, és a könyvekkel kapcsolatban pedig a könyvtárba tesszük be a könyveket, egy 37-es könyv van bent a csillagnak a könyvtárában, ami azért érdekes, mert hogyha bemegy érte, és kihozza, azt vissza is kell, hogy vigye. És nem vezik el.

Nem lesz belőle bármi.

[Sárközi György]
Említetted a bibliaiskolát, és más letöltőházakkal szemben itt nagyítéletesek vannak, tehát mikor én ott először bemutattál egy embernek, kérdeztem, hogy mióta vagy bent, és akkor mondja, hogy 19 éve, és kérdeztem tőle, hogy mondtam is, akkor mindjárt jössz, és mondja, igen, még 19. Tehát ők nagítéletesek, ezért jobban, ahogy mondjam, ahhoz szolgálatod, az jobban ki tud így teljesedni, tehát hétről hétre ugyanazok az arcok szinte, hogy most jöhetnek hozzá, nyilván újak mindig, de tehát valahogy követhető a létszám.

[Pásztor Antal]
Igen, tehát jól látod, hogy igazából nem egy átfolyó rendszer, ott azért nagyon őskövöletek vannak, és azokba, ha be tud érpülni Istenek az igéja, akkor ők nagyon hasznos gyülekezeti oszlopok tudnak lenni bent a csillagban, és hát ebből kifolyólag én nagyon nagy örömmel tudom azt újságolni, hogy élő dicséret van bent három gitárossal és énekessel kialakult, és azt azért tudni kell, hogy mi négyen járunk be, most ellenállás szerint a Konstács Sava, a Kónya József, a Savanya Béla és én, és a Savanya Béla a gitároktatást, így trökköztünk egy picit a panasnoktál, mert megkértük azt, hogy mi szívesen felajánljuk ingyen egy gitároktatást. És akkor a panasnok örült neki, hogy az is egy elfoglaltság, és én szóltam a fiúknak, hogy aki szeretne gitáron tanulni, az menjen erre jelentkezzen, és jelentkeztek egy, ketten, hárman, a Béla bevállalta, hála Istennek, és akkor tényleg ennek a gyümölcsei az lett, hogy majdnapig is, vasárnap is megyek be, ott három gitár fogad, három gitáros, és lenyomtattuk a dicséretes szövegeket, és tudják énekelni, és megy az érődicséret. És azt gondolom, hogy ez is egy áttörést tud hozni. Eleinte én még az iskola körzetben egy CD-t vittünk be, azt engedélyezték nagy nezen, és akkor is kinyomtattuk, és akkor olvasták a szöveget, és akkor a CD-ről énekeltek, és amíg volt ATV, most az a döbbelet, hogy nincs bent az ATV a Csillagbörtönben, de ezen dolgozunk, hogy bent legyen, mert volt régen, és akkor meg az Isten tiszteletben úgy tudtam bevinni az érődicséretet, hogy mi nyolckor kezdjük az alkalmat, és fél tizenkettőig vagyunk, bár múlt héten, hál' Istennek, ránk felejtettek, és délig tudtunk lenni, és akkor be tudtunk kapcsolódni mindig tizenegykor.

Volt két TV, benyomtuk a két TV-t, és gyakorlatilag az akkori ATV Vidán-Vassán-Apíliu adásán keresztül dicsértük az urat.

[Sárközi György]
Nagyon köszönjük.

[Petrőcz Jordán]
Annyit elmondanék a hallgatókedvéért, hogy ez az elmúlt két percben, amiről beszéltünk, hogy a Csillagbörtönben, mivel hosszabb ideig vannak bent, ezért könnyebb a közösségbe is, hogy velük lehet foglalkozni, hogy pont az előző adásokban említettük, hogy sokszor, amikor megtértek, fogva tartottak olyan börtönben, ahol viszont mozgatják őket többet, akkor nehezebb volt őket segíteni, mert mondjuk áthelyezték őket, mint nem volt egy ilyen közösség, amivel lehetett foglalkozni. Csak említettük, hogy visszamenőlek, hogy ezt értségek a hallgatók.

[Sárközi György]
Így van. Személyes pásztorlásokra is nyilván sor kerül. Illegális én is ennek egy szereplője voltam az elmúlt időben, hogy nagyon közvetlenek, azt tapasztaltam, és úgy látom, hogy eljutottak a bűnbánatra, de azt nem tudom, hogy te hogy tapasztaltad, hogy a bűnbocsánatot át tudja mindenki úgy venni, ahogy igazából kell.

Ez fele más.

[Pásztor Antal]
Azt kell mondanom, hogy mi is szeretjük éreztetni velük, hogy nagyon szereti az úr őket. Egy ideje, nem tudom ezt így visszapörgetni, egy pár hónapja, én is azt vettem észre magamon, és a fiúkkal is beszéltem, hogy jönnek be a fiúk, és puszilgatjuk, és ölelgetjük őket. Most jó szándéka.

Tehát, hogy egyszerűen éreztetni szeretnénk velük azt, hogy Isten szeretete meg tudja érni, és meg is ér. És látom, nagyon sok mindenkinél, hát lehet, hogy egész életében nem kapott ölelést. Most képzeljetek bele, hogy ott van, és én csináltam egy kérdőívet, csináltam egy szakdolgozatot, úgymond, ebből a Szentpártra végeztem, és akkor ez is témája volt, és a kérdőívnek volt, hogy azért 60 százalékuk, akik bent vannak, azok normális, rendezett családi háttérből kerültek be.

Viszont meg lett kérdezve az, hogy példásapuka. Az viszont csak 25 százalék volt. És mi azt látjuk, hogy egyszerűen éreztetni szeretnénk velük azt, hogy Kriztus szeretete megvan, és ezt a reményt, amit igazából Kriztus adott nekünk is, ezt betenni az életükbe.

És ami nekem döbbenet volt, az elmúlt évek folyamán, hogy például volt olyan kínai, bekerült kínai megtérő, aki nem is tudott magyarul. És folyamatosan jött az Isten tiszteletekre, és mondtam neki, hogy érted, hogy mit mondunk? Nem, de itt jó, mert érzi, hogy jó.

Volt ilyen szerb, aki jött, és utána ő is nem tudott magyarul, és csak ott ült, és néztük, hogy most mit csináljunk. És ami döbbenet, képzeltek el, hogy tudtunk kínai bibliát szerezni a kínainak. Ezt tudtunk bibliát adni neki.

A szerbnek is tudtunk, és nagyon köszönet az Ő Csabának, a Szabadkai Györekezet vezetőnek, meg szereztünk szerb anyagokat is, és tudtunk a szerb fiúnak is adni. És ott ült, és hallgatott, és akkor csak semmit nem értett. És eltelt egy jó pár hónap, és utána tudott hozni egy szerb srácot, aki utána magyar volt, és ott fordította neki az Isten tiszteletet.

Tehát nagyon, most tudom már, hogy hol akadtunk el, de igazából, hogy annyira érdekes az Úrnak a munkája, és lehet látni, hogy ezek az emberek azért ott vannak, és ugye, ahol nagy a bűn, ott nagy a kegyelen. És ezt mi megtapasztaljuk folyamatosan.

[Petrőcz Jordán]
És aztán ez be is igazolja azt, amit Jézus Krisztus is mondta, amikor itt volt a Földön, hogy azért jött, hogy szabadon bocsássa a fogva tartottakat. És hát annak elnél, hogy a börtönben nem rögtön szabadulnak, akiben fogadja Jézus Krisztus, de hogy elmondtad nekem, rögtön ez jutott eszembe, hogy még ha bent is marad a falak között, mert hát a jogilag ez még rá van szabva, de mégis szabadon tud utána lenni, és még akkor is ott van, hogyha nem mindent ért, meg akkor is ott van, hogyha még nem teljesen látja át, de érzi, hogy most már ez az igazi szabadság, és lehet, hogy foci helyett is inkább akkor a bibliát hallgatja.

[Sárközi György]
Tulajdonképpen akkor vezetőjükként ott, a gyülekezet vezetőjeként segítesz nekik a feldolgozni a sorsukat? Mert azért nem akármiről van szó, nem civerettát loptak egyközért be, hanem itt ember életeket oltottak ki. Én nekem alkalmam voltam ott legutóbb beszélgetni majdnem 40 emberrel szintén, és olyan őszintén, és azt láttam, hogy most tényleg nem hiszelgésből mondom, de ezek pásztorolva vannak, főleg, hogy pásztorantal vagy, de tényleg azt éreztem rajtuk, hogy olyan fesztelenül beszélnek a sorsukról, de bűnbánattal.

És ez, hogy azért nem egy nagyon különleges helyen szolgálsz, nagyon különleges emberekkel, különleges sorsokkal, és tehát azért neked az igazságot kell képviselned ott a Isten igé alapján. Azt szeretném megkérdezni, hogy ők magukat is rá tudod vezetni, hogy a igazság alapján gondolkodjanak magukról, a sorsukról, a bűneikről, stb.?

[Pásztor Antal]
Hát ugye ez nagyon nehéz, mert a pásztorolást azt mindig meg szeretem ejteni, tehát amikor úgy hozzák össze őket, akkor mindig látom, hogy ki az, aki jobban lehorgasztotta az orrát, a fejét, ki az, akit esetleg érezhetően nyomottabban légkörül, és akkor ugye mindig megyünk. Én kértem is a testvéreimet is, csináljuk az elején meg, és utána kezdjük az Isten tiszteletet, és akkor érezhető, hogy ott lehet, hogy csak egy-két dolgot, egy-két mondatot kimond, de már az már leszakad róla, próbálunk neki segíteni, ott gyorsan imádkozunk, akár családi helyzet van, valamilyen zűr, ami megnyomta, akkor gyorsan imádkozunk ezért. Tehát mindig ügyelek arra, hogy amikor úgy elkezdődik az Isten tiszteleti része, és hála Istennek ez mindig rendben megy.

Tehát én azt gondolom, hogy én a 14 éve, 15 év alatt, amíg bejárkálok, hát talán egyszer vagy kétszer kellett rászólnom valakire, hogy most figyeljen, beszéljetek már, vagy hagyjátok abba. Talán egyszer volt, aki úgy fölállt, és akkor kiment, de érezhető az a rend, és én szerintem ennek onnantól kezdve egy szellemi súlyt is ad az egészre, és most meg hát hála az úrnak tudunk élődicsérettel, az igaz, mindig ment, és ez azért valamilyen szinten billentyi őket. Nagyon nehéz az, mert akikért azért nehéz ítéreteket kapnak, és borzasztó sorsok vannak.

Tehát meghal apuka, anyuka, maga marad. Volt olyan srác, aki nyolc év után mi vittük el Szentes mellettik, és településre ott volt, és a barátnője várta meg nyolc év után. És ha nincs a barátnője, akkor gyakorlatilag azt se tudjuk, hogy hova kerül.

[Sárközi György]
Lenne konkrét kérdésem ezekkel kapcsolatban még? Csak akkor engedd meg, hogy azt a szünet után elmennénk egy rövid dalt meghallgatunk, és utána folytatnánk ezzel a konkrét kérdésemmel, amit szeretnék tőled kérdezni.

[Petrőcz Jordán]
Tehát akkor most következik egy zene, és a hallgatóknak mondom, hogy Pásztor Antal a vendégünk, aki a Szentesi Hódmezővásárhelyi és a Szegeti Csillag börtönben működő hídgyölekezetének az egyik pásztora. És akkor meghallgatunk egy zenét, és maradjatok velünk, és folytatjuk itt a szabadság rabjaiban.

Legfrissebb