Ugrás a tartalomra
Arató Ádám

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 03:47 Bibliaolvasás EFO: II. Krónikák 11-12. rész
  • 11:07 Imádkozz a családodért - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 23:17 Demos Shakarian - A föld legboldogabb emberei: Második fejezet 5.rész
  • 19:25 Az embermentés - Arató Ádám

Az adás gépi átirata:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant!

[Szignál]
Hitvallás, megvallás! Mondjuk ki közösen Isten Igéjét, most a Hit Rádióba!

[Németh Sándor]
És mielőtt helyet foglalnátok, mondjátok velem együtt ezért, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az én bűneimért, és harmadik napon föltámadott a halálból. És hiszem, hogy Jézus a Krisztus, a Mesiás, akiről az ószövetségi proféták jövendőltek, hogy meg fog jelenni, ő szűz által jön be a világba, és Betlehembe fog megszületni. És hiszem, hogy ez az igazság ígéret beteljesedett a názeti Jézus Krisztusban, akit Isten fölkent szent lélekkel és erővel, aki utána körbejárta Galileát, Judeát, Szamariát is, és hirdette Isten királyságának a közelségét, és fölszólította az embereket, hogy térjenek meg, és higgyenek az evangéliumban.

Majd a földi szolgálatának a végén, helyettesítő és engesztelő áldozatul adta önmagát oda a világért, hogy megszabadítsa a világot a sátának az uralma alól. És hiszem azt, hogy aki őt befogadja, annak hatalmat ad arra, hogy Isten fiává váljon. Én befogadtam Jézust, mint Krisztust, mint Istenek a fiát a szívembe.

És hiszem, hogy ő benne hatalmam van arra, hogy Isten gyermeke, Isten fiává váljak. És ezért a szellemem már nem haláluralma alattál, hanem megvan elevenítve, életet nyert, a názeti Jézus Krisztusba vetett hit által. Mert megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment az életre.

És hiszem, az élet Jézus Krisztus. És az én életem is maga a názeti Jézus Krisztus. Mert élektöbbé nem én, hanem él bennem a Krisztus.

És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Mert Jézus halálával, eltemetkezésével, föltámadásával egy év váltam a vízkerességben. És meghaltam a bűnnek, és föl is szabadultam ez alól.

És élek Istennek, és Isten életéből élek. És dicsérem ezért őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel, most és mindörökké, a názeti Jézus nevében. Ámen!

[Szignál]
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.

[Diószegi Dávid]
Krónikák második könyve. Tizenegyedik rész. Amikor Roboán visszatért Jeruzsálembe, összegyűjtötte 180 ezer legjobb harcosát Júdai és Benjamin törzséből.

Hadjáratot akart indítani Izrael fellázat törzsei ellen, hogy visszaszerezze fölöttük királyi hatalmát. Ekkor azonban az örökkévaló szót sem ajánlnak az Isten emberének. Mondd meg Roboámnak, Salomon fiának, Júda királyának és mind azoknak, akik Izrael népéből Júdában és Benjaminben laknak.

Ezt mondja az örökkévaló. Ne vonuljatok fel és te harcoljatok testvéreitek ellen. Minden férfi térjen vissza a családjához, mert ezt én akartam így.

Ők pedig hallgattak az örökkévaló szavára. Hazatértek és nem vonultak fel Jeroboám ellen. Roboám Jeruzsálemben lakott.

Megerősítette a következő városokat, hogy meg tudja védeni országát, Júdát. Betlehem, Étám, Tékóa, Bécur, Szókó, Adullám, Gát, Márésá, Zív, Adóraim, Lákis, Azéka, Córá, Aljálón és Hebron. Ezek voltak a megerősített városok Júda és Benjamin törzsi területén.

Ezekben a városokban Roboám katonai vezetőket nevezett ki, és élelmiszerraktárakat létesített, ahol olivaolajat és bort is tároltak. Fegyvereket is felhalmozott. Pajzsokat, kopjákat és egyéb fegyvereket.

Így erősítette meg ezeket a várakat és királyi uralmát Júda és Benjamin fölött. A papok és a léviták Izrál egész területéről mindenhonnan Roboámhoz jöttek, és őt ismerték el királyuknak. Ugyanis Jeroboám és fiai elűzték őket, és nem engedték, hogy papi szolgálatukat végezzék, és hogy az örökkévalót szolgálják.

Ezért a léviták elhagyták birtokaikat, meg legelőiket, és Júda területére, valamint Jeruzsálembe költöztek. Jeroboám pedig maga nevezett ki olyan embereket, akik úgy szolgáltak, mint a papok, csak hogy a különböző magaslatokon. Ezeken a helyeken Jeroboám parancsára kecske és bika formájuk báványszobrokat állítottak fel.

A papokat és a lévitákat követve Izrál valamennyi törzséből Jeruzsálembe jártak fel az örökkévalónak, őseik istenének álrozatokat bemutatni mindazok, akik szívvel lélekkel keresték az örökkévalót, Izrál istenét. Ezek támogatták Roboámot, Salamon fiát, és erősítették királyságát Júdát, de csak három évig, mert eddig követték Dávid és Salamon útját. Roboám felesége ma halat Jerimótnak, Dávid fiának a lejánya volt.

Ma halat anyja Abihail Eliábnak, Isai fiának a lejánya volt. Roboám és ma halat fiai Jeús, Semarjá és Zaham. Később Roboám feleségővette Malkát, Absolon unokáját, akitől a következő gyermekei születtek.

Abijá, Attay, Ziza és Selomit. Roboámnak 18 felesége és 60 ágyasa volt, de közülük Malkát, Absolon unokáját szerette a legjobban. Feleségeitől és ágyasaitól összesen 28 fia és 60 lejánya született.

Roboám kiválasztotta a fiai közül Abiját, Malká fiát, hogy utána ő legyen a király. Ezért a többi fiát okosan szétküldte azokban megerősített városokba, amelyek Júda és Benyamin területén voltak. Bőségesen ellátta őket mindennel, és számos feleséget szerzett nekik.

Roboám erőskezű király volt, és megerősítette a királyságát is. Ezután azonban elforrult az örökkévaló törvényétől, és egész Júda követte ebben. Uralkodásának 5.

évében Sisák az egyiptomi fáróhagyseregével felvonult Jeruzsálem ellen, mert Roboám és népe hűtlenné lett az örökkévalóhoz. Az egyiptomi seregben 1200 harci szekér és 60 ezer lovas, meg számtalan gyalogos volt, még libiai, szuki és etiópiai harcosok is. Miután Sisák elfoglalta a megerősített városokat Júdában, megérkezett seregével Jeruzsálemhez.

Akkor Semajá próféta elment Jeruzsálembe Roboámhoz, akinél összegyűltek Júda fejedelmei Sisák miatt, és ezt mondta nekik. Ekkor Júda fejedelmei és a király megalázták magukat, és azt mondták. Amikor az örökkévaló látta, hogy megalázták magukat, szólt Semajának.

Ha megalázták magukat, nem pusztítom el őket, hanem némi szabadulást adok nekik. Nem zúdítom haragomat Jeruzsálemre Sisák keze által, de mégis a szolgái lesznek, hogy megtanulják, mi a különbség a között, ha engem szolgálnak, vagy ha idegen népek királyait. Így hát Sisák Jeruzsálem ellen vonult, és kifosztotta az örökkévaló házát és a királypalotáját, minden kincset elvitt belőlük, semmit nem hagyott meg.

Még azokat az aranypajzsokat is elvitte, amelyeket Csalamon készítetett. Ezek helyett Roboám bronzpajzsokat készítetett, és azokat adta a palotaőrség vezetőinek, akik a kapukat őrizték. Amikor a király bement az örökkévaló templomába, a testőrök felvették a pajzsokat, azután ismét visszatették azokat a helyükre, az őrség szobájába.

Amikor Roboám megalázta magát, az örökkévaló haragja elfordult tőle, és nem pusztította el őt. Még volt valami jó Júdában. Roboám erőskézzel uralkodott Jeruzsálemben.

41 éves volt, amikor trónra lépett, és 17 évig volt király Jeruzsálemben, amelyet az örökkévaló választott ki Izrael törzsei közül, hogy oda helyezze nevét. Roboám anyja az Ammoni Naamá volt. Roboám gonosz dolgokat tett, mert nem szánta oda a szívét teljesen az örökkévaló keresésére.

Roboám viselt dolgai, története és családjának leszármazása elejétől végéig megvan írva a Semajá Prófét a krónikáiban, és Iddó Prófét a könyvében. Roboám és Jeroboám között állandóan háborúskodás folyt. Azután meghalt Roboám akárcsak ősei.

Dávid városában temették el, és utána a fia, Abijá lett a király.

[Németh Sándor]
És többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes, és azt gondolom nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, mint a lót esetében a szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hal az ember, hogy a lelkét ne fárassza ki, ezért folyamatosan kiálltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrödjön, amiatt az erkölcsi szelemi romlás, bomblás miatt, amit látunk mindenhol.

És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy ezeket a külső, független, erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményeként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső, objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget.

És az egyik fő oka, ahogy Pálapostól mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik. Tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem. Itt is látjuk, hogy a szeretet meg a tárgya ilyen módon nem megfelelő.

[Speaker 2]
Ők voltak Rose szülei, akik egy nap majd férjet választanak neki. Én azonban nem közeledhettem hozzájuk közvetlenül azzal a szándékommal, hogy megkérjem a lányok kezét. Az én esetemben, akárcsak az övékben, a családnak kellett cselekednie.

Hogy reszkedtem azon az estén, amikor családom előtt szóba hoztam a dolgot. Egy júniusi estén történt, 1932-ben. Mindannyian az étkező asztal körül ültünk, a tornácajtók nyitva voltak, hogy jáljon a levegő.

Édesapa, tudod, hogy 19 éves vagyok már. Kezdtem. Apám megtörölte bajuszát és levágott még egy szeletet a marhahúsból.

És folytattam, most fogok érettségizni, és segítek, hogy a gazdaság jövedelmezően működjön. És te is 19 évesen házasodtál meg. Mind az öthugom abba hagyta az evést.

Édesanyám letette a villáját. Van egy bizonyos lány? kérdezte.

Igen. Őrmény? Igen.

És keresztény? Ó, igen. Nos, kezdtem.

A lány, akiről szó van, rósz Gabriálián. Ááá, mondta anyám. Tehát, kezdte apám.

Óóó, szólaltak meg egyszerre a hugaim. És ezzel megkezdődött a házassági hajállattétel több száz éves, alaposan kidolgozott procedúrája. Először is, ha bár a két család minden héten találkozott a gyülekezetben, ráadásul közeli barátok is voltak, egy hivatalos találkozóra kellett sort keríteni.

Ezt a nagy tapintatosságot követelő ügyet mindig egy gondosan megválasztott közvetítő intézte. Tanácskozások sora után, amiből engem természetesen kihagytak, édesanyám és édesapám megegyezett, hogy a legmegfelelőbb személy erre a kényes feladatra, Rafael Janoyán, apám Siron nevű nővérének férje. Magamra nézve bíztatójelnek vettem, hogy édesapám hat sógora közül Janoyán bácsi volt a kedvencem.

Egy hatalmas roncstelep tulajdonosa volt, és amikor 14 éves lettem, megengedte, hogy régi autóalkatrészekből megépítsem az első autómat a telepén. Janoyán bácsi a roncstelep miatt napi szintű kapcsolatba került a Gabriálián hulladékszállító vállalkozással. Emlékszem, hogyan rohantam elé, amikor a kocsia befordult az autóbehajtónkra Sirákán Gabriáliánnál tett hivatalos látogatása után.

Ami Janoyán bácsi nem tudta le olyan könnyedén a feladatát. Határozott léptekkel a nappali felé vette az irányt, kért egy csésze erős, jócskán megcukrozott teát, majd hosszasan kevergetni kezdte. Nos, Rafael, faggatta apám.

Nos, Izsák, válaszolt Janoyán bácsi. Megállapottunk a találkozó időpontjában. A Gabriálián család nagyon örülne, ha Sirákán család látogatást tenne náluk következő hónap huszadikán.

Beleegyeztek egy találkozóba, legalább nem utasították vissza automatikusan a lánykérésemet, ami azt kell, hogy jelentse, hogy Róz valamilyen szinten hajlandó figyelembe venni engem. A fejemben csak úgy kavarogtak a gondolatok. Végre elérkezett július 20-a.

Rekordidő alatt elvégeztem a feladataimat az istálóban, majd elkezdtem készülődni. Megfürödtem, majd lezuhanyoztam, és végül újra megfürödtem. Addig sikáltam a fogam, míg a zománc le nem kopott róla.

Liszterint és laboliszt is használtam. Addig súroltam a munkától bepiszkolódott körmeimet, míg a sörték ki nem hullottak a keféből. Hallottam, ahogy édesapám kitoladt a pakárdal a garázsból.

Utoljára még egyszer felrohantam a csempézet lépcsőn, hogy eltüntessek egy karcolást a cipőmről, és tegyek még egy csepp vérzéscsillapítót arra a helyre, ahol a harmadik borotválkozásnál megvágtam az arcomat. Émosz, kiáltott apám a kocsi behajtóról. Miben mesterkedsz, hogy szebb legyél, mint róz?

Hugaim közé ékelve a hátsó ülésen végig az járt a fejemben, hogy a Downy és Los Angeles közti 27 kilométeres út még sosem tűnt ilyen hosszúnak. Végre megérkeztünk a Union Pacific sugárút 4311-es számhoz. Libasorban elindultunk a kavicsos bejáron, melyet Tyron Gabrielian bazsalikomból, petrezselyemből és más konyhai fűszernövényekből álló takaros ültetvénye szegélyezett.

A bejárati ajtó kinyílt, és ott álltak valamennyien. Sirákán és Tyron, Róz bátyja Edward, nagybácsik, nagynénék és az unokatesztvérek megszámlálhatatlan hada. És mindnyájuk között Róz, nevével azonos színű, nyári ruhában.

Nem tudtam hosszasan csodálni, mivel a társaság hirtelen feloszlott, örményszokás szerint két külön csoportra, a férfiak a hatalmas nappali egyik végében, míg a hölgyek a másikban kerestek maguknak helyet. Időnként oda-oda pillantottam Rózra, aki a hugaim társaságában ült, és azon gondolkoztam, vajon miről beszélgetnek. Róz pontosan annyi idős volt, mint Lucy hugom.

És azon tűnődtem, fogok-e valaha is olyan természetesen és könnyedén beszélgetni Rózzal, ahogyan Lucy. És persze abban az ünnepélyes párbeszédben sem vettem részt, ami két egymáshoz közelhúzott fotelben zajlott apám és Sirákán Gabriálián között. Pármiről is beszélgettek, mindketten elégedettnek tűntek.

Az ajtónál Gabriálián úr így szólt apámhoz. Továbbítom Róznak az üzenetedet. Két hét múlva Janolyan bácsi meghozta a sorsdöntőválaszt.

Róz, feleség üljön hozzám!

[Varga Zoltán]
Sok szeretettel üdvözlőjük a Hit Rádió hallgatóit. Itt a Hit Live, az igeidőben és az igedőben a stúdiónk vendége Arató Ádám Lelkész, aki egy nagyon dinamikus, nagyon erőteljes üzenettel jött ide a stúdióba. Nekünk is csak annyit mondott, hogy nagyon jók, mert kijelentésből vannak.

Úgyhogy én igazából nem is tudok nagyon más erre mit mondani, mert én is már annyira kíváncsi vagyok, amikor először először kíváncsian várom, de azt gondolom, hogy fel leszünk készítve egy nagyon erős üzenetre. Úgyhogy Ádám, sok szeretettel üdvözlünk, átadom a mikrofont.

[Arató Ádám]
Én is köszöntök mindenkit szeretettel, és valóban így van, hogy ugye nagyon izgatott vagyok, be vagyok indulva, mert szeretném, hagyja a gyűlökezetem, ahol pásztor vagyok, áthangolódnánk az életmentés üzemmódba. Mert úgy látom a Bibliából, hogy ez a legnagyobb küldetésünk, és a legfontosabb egy keresztény életében, hogy életeket menthetünk, és mi nem csak életet mentünk, hanem örök életre mentünk az embereket, hogy a második világháborúban, vagy háborúban csak egy bűnös életre, vagy egy földi életre mentették. Mi pedig örök életmentő, társai vagyunk Jézusnak, és most nem rajtunk kívül menti, hanem velünk, és ezért.

[Varga Zoltán]
Egyébként az mennyire bele van kódolva az emberbe, nem? Hogy menteni. A gyerekkoromban is gyakorlatilag, ha játszottunk a játszótéren, akkor biztos, hogy annak valamilyen funkciója az volt, hogy valakit valahonnan kimentünk.

Tehát mondjuk eljátszottunk egy háborús filmből egy jelenetet, akkor kimentük. Vagy akár felnőtt korunkban, hogyha valaki nehéz helyzetbe kerül, barátunk, rokonunk, akkor segítünk, az is egy mentés. Tehát hogy ez mennyire bele van kódolva az emberbe, és hogy ez átfordítani szellemi értelemben, gyakorlatilag a megtérés után lesz igazából értelme.

[Arató Ádám]
Így van, mentés másként. Tehát itt ez a vényege, hogy Jézus ránk bízta azt, hogy a környezetünket, meg ránk bízott embereket, és hogy azokat vezessük az úrhoz, és ez az életmentés funkció, vagy üzemmód, ebben van benne az az első szeretet, meg ebben van a küldetése, ebben van az értelme az egész kereszténységnek. Ha ezt nem csináljuk, ez olyan, mint egy családönk, amikor egy gyerek, nincs gyerek, akkor én Budapestről költöztem le a vidékre, ugye Kecskemétre, egy gyönyörű város, és gyönyörűen fejlődik, és leköltöztem, és ott viszont azt mondták ilyen tájszólásban, hogy hány családod van?

És a család alatt azt értekik, hogy hány gyereket van, hogy nincs gyerek, ott nincs család. Most már nincs megtérő az értelmetlen családról beszélni, nem értelmetlen gyűlökezetről beszélni, hanem arról szól, hogy hogy nyerjük meg az újakat. És én nekem most így legutóbb ezekről beszéltem, és ez egy óriási kijelentés, hogy célzottan imádkozzunk, mert Jézus azt mondta Máté 6-ban, aminek ismeri, hogy menj be a te belső szobádba, és zárd be a szobád ajtaját, és a te atyád, aki titkon van, és titkon néz, megfizet neked nyilván.

És itt ez a lényeg, hogy amikor bemész a belső szobádba imádkozni, akkor miért imádkozol? Mert megígérte Jézus, hogy atyád titkon van, titkon néz, tehát, hogy ott van Isten, és szeret, egy szerető atya néz téged, és meg akarja adni a kérdéseidet. És a kérdés az, hogy akkor miért imádkozzak?

És a válasz erre az, hogy megfizet neked nyilván, és miért van a legnagyobb fizetség, mert nyilván azt kérjük elsőnek, amiről a legnagyobb fizetséget lehet kapni. És mi a legnagyobb fizetséget miért kapunk, hogy ezt meg Jézus János négyben mondja, hogy aki arat, az jutalmat nyer. És örök életre gyümölcsöt gyűjt.

Tehát a jutalma azt mondta, hogy te, atyád, megfizet neked nyilván, hogy a te nyilvánvaló fizetséged az az, az imádnak az a lényeg, hogy kérsz a bűnös embereket, így mondom, hogy kikéred, kiimádkozod, megimádkozod, beimádkozod, tehát a bűnös emberekért könyöröksz. És könyöröksz, imádkozol, és akkor megfizet neked nyilván, és te hozod be azt az embert a gyűlökezetbe, és ez majd, amikor a mennyei bankszámládon gyűjtünk, mert ezt meg Jézus mondta, ugye, hogy ne itt a Földön gyűjtsünk kincseket, hanem a mennyei bankszámlára gyűjtsük a kincseket, amikor bejutunk a mennybe, akkor azt mondja Jézus szinte a János négybe, hogy mind a vető, mind az arató együtt örvendezzen. És Jézus volt a vető, aki az életét bevetette a keresztel, a szent, tiszta emberi életét és Isteni életét bevetette, és ő elvetette, és mi vagyunk az aratók.

És amikor hozunk egy embert, az úrhoz vezetünk egy embert, és akkor majd a bankszámlája, és felmegyünk a mennybe, együtt fogunk örvendezni Jézus Kisztussal, hogy hoztunk egy embert.

[Varga Zoltán]
Az nagyon érdekes, ahogy mondtad a kiimádkozni, ki kér megimádkozni, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen speciális imovákum jön létre a körül a személyi körül, vagy személyek körül, akiket ki akarunk kérni. Tehát ahogy beszéltél erről, nekem ez jött így le, hogy ez egy ilyen imovákum jön létre az ember körül.

[Arató Ádám]
Így van, tehát ebben hinnünk kell, ha ebben nem hiszünk, hogy imádkozunk az emberekért, és meg tényleg majd később van egy csomó ilyen igém erről, mert Jézus mondta, hogy imádkozz, menj be, de miért imádkozzak? Nekem is volt, hogy amikor fiatal kereszténként elmentünk a falhoz, 96-ban volt ez a konferencia, hogy Jeruzsám 3000 éves évfordulójára, és be voltam zsongva, azt se tudtam, hogy mi lesz, hogy ú, megyek Jeruzsám, szédítő volt egy ilyen szerelem, és akkor lerohantunk a falhoz, bevertem a fejemet a falba, hirtelen ott álltam a falnál, és nem tudtam, hogy mit kérjek. Ezt csak most egy példa arra, hogy sokszor az emberek csak imádkoznak, mindenféleért hablatyolnak, de nincs benne egy igazi könyörg, és egy hit, egy látás, egy cél.

És szétforgácsodik az ívon, és mindenféle imádkoznak, de Jézus azt mondta, hogy azért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratod. És elsősorban ezért vagyunk itt a Földön még, hogy nem azért, hogy mindenféle javakat átvegyünk, de ezek is természetesen oké, hanem elsősorban, hogy legyen meg a te akaratod, az az, hogy térjenek meg az emberek, és el tudjam hívni azokat az embereket, és emberekért könyörgünk. És ezért említettem a falat, hogy odamegy a falhoz, és a fal adja a másikat.

Tehát, hogy odarohantam, és nem tudtam, hogy mit kérjek. Tehát Salomon bölcsebb volt nálam, hogy ő bölcsességet kért. Én lerohantam a falhoz, ott volt, és tiszta ciki volt, ott mindenki mondta, hogy hogy betöltötte a Szentlélek, hú, meg ilyen bizonyságban.

Elementem a falhoz, itt van Isten, nem éreztem semmit, most mit mondjak, teljesen olyan bénaságot éreztem, és sokszor ilyen bénák vagyunk az imában. De hogyha megvan az a személy, akit tényleg szeretünk, és tényleg fölveszünk a szívünkre, ahogy a pána mondta, hogy a szívem elhordozlak. Egy bűnös ember, aki tényleg az úr, ez most nem így össze-vissza, hogy egy ilyen névsor, mert én nem is szeretem azokat az imákat, amiket küldnek, hogy most x-y-t soha nem láttam, és nagy beteg imádkozak érte.

Nem annyira megy ez, mint akit így ismersz, megszerzel, és tényleg a szíveden van. És hogyha tényleg ott van, és tényleg imádkozol, megfizet neked nyilván, és nem meddőkeresztények leszünk, ahogy mondja a Bíblia Annánál, hogy Anna ugye meddő volt, élete küldetése az volt, hogy szüljön, ez nem ment neki, hiába szerette őt Elkána, és végül is addig imádkozott, még a szívjéből meg tudta ezt imádkozni. Tehát én erre buzdítok minden rádió hallgatót is, hogy utána, amikor megimádkozta arccal, nem volt többé szomorú, és utána, amikor megszületett Samuel, akkor visszavitte egy éves korábban ugye a Fridládához, és akkor mondta, hogy e fiúért könyörögtem.

Tehát a könyörgés lényege ez, hogy meglesz a fiú, és azért nem akármilyen fiú lett meg, azért Samuel egy ébredési ember volt, egy ébredési szolgálati ajándék, és ezért nekünk egy ilyen fölként embereket kell szülni. És ha meddő vagy, már évek óta vagy meddők vagyunk, most magamnak is mondom, nem a meghátrállás szellemét kaptuk ezen a területen, és ki kell imádkozni, meg kell imádkozni, könyörögni kell az emberekért, mert mondja a Biblió, hogy tartassa a könyörgések, igen, hasznos az igaz, buzgóságos könyörgése, és én ezt mostában erre vagyok fölbuzdulva, erre buzdítom a gyűlökezetemet, hogy akik úgy nyitottak, tehát nem a legellenségesebb, de azért se árt imádkozni, mert az sosem árt, de Pálapostól is imádkoztak, ugye? De igazából akik úgy nyitottabbak, már néznek vidám vasárnapot, volt már a gyűlibe, hallgatott bizonyságot, akik, na, ilyen emberekért nagyon érdemes odaállni és könyörögni, mert e fiúért könyörögtem.

Tehát egyszerűen, és akkor megvan a juta.

[Varga Zoltán]
Az aratás intenzitásáról Arató Ádámot a zene után fogjuk továbbkérdezni. Köszi. Sok szeretettel köszöntjük a Hit Life hallgatóit az igeidőben, Arató Ádám a Kecskedéméti Gyűlökezett Pásztora a vendégünk, és az előző időszakban a zene előtt arról kezdtünk el beszélgetni, hogy ha valakit ki tudunk imádkozni és az illető szemét konkrétan a szívünkön tudjuk hordozni, akkor annak az imának mekkora hatása van, mekkora ereje van.

Ádám, beszéltél az imáról, beszéltél ugye annának az ima gyümölcséről, az ima eredményéről. Hogy látod egyébként ezeknek az imáknak a lehet tipizálása, a körülírása, az milyen? Mert arról beszélt, ugye, hogy konkrét legyen.

De a konkrétum mellett azért itt egy csomó dolog van, hogy én milyen állapotban megyek be abba az imakamrába.

[Arató Ádám]
Így van, ezt nagyon-nagyon jó, hogy kérdezed, mert engem is ezt foglalkoztad. Tehát igazából az egyházban azt mondja, a Biblia, ugye mennyi azt mondja, Kristus teste, Isten családja, és a többi, Isten népe, szennépe, de van egy másik nagyon jó kép, hogy Isten haddserege az Efézus hat alapján. És az Efézus levélben önmagában is leírja, és az egész Biblia ezt a szellemi konfliktust írja le.

És ugye azt mondja a Biblia, hogy minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt. Tehát megtérésünk előtt, miért bennünk a halász szelleme, a levegőből így hatalmaság fejedelme munkálkozott, meg voltunk halva a vétkek miatt. És a harag fiai voltunk utána, mondja Pál, hogy minket, akik meg voltunk halva, de mégis megelevenített Isten a nagy szerelméből, melyet szeretett, megelevenített élővételt.

Tehát bennünk már az újjánszületés után egy élő szellem van, örök életünk van, Istenhez tartozunk, de még ott van a hatalmas milliárdok emberek, akik halász szellem alatt vannak. És a két Istenországa és a sátánkirálysága között egy óriási konfliktus van. És ez nem úgy van, hogy én egyedült elkezdek imádkozni, mint egy dzsungelharcos, és kimádkozom Bözsikét meg XY-t, hanem itt egy hadseregnek kell fölállnia, amelyik a fejedelemséggel harcol ezt az Ephésus 6 alapján kifejti a pálapostól gyönyörűen, hogy álljunk el, ugye Ádám és Éva is akkor halt meg, amikor beleevett a tiltott gyümölcsből, ugye mondta, hogy amely napon alról eljend, bizony, ha meghalsz, eljendettek, meghaltak, és nem akkor, hát utána még házasodtak, gyerekük lett, értek X száz évet, de viszont már meg voltak halva. És ahogy Paulyor Tamás énekel, hogy a szíved helyén elindult egy nagyon lassú halálgyár.

Tehát igazából egy halálgyár, a szellemi halál benne van az emberekben. János 5-ben ezt mondja, hogy akik hallják az ember fiának szavát a halottak, azok élnek. Tehát tulajdonképpen halál szelleme van az emberekben, aki meghallja az evangéliumot, a bizonyságot, az Isten hívását, azok élni fognak.

Ugye ezt így mondja? És ezért én így látom az imafajtáknál, hogy azt mondja, hogy vegyük fel az Isten minden fegyverét, és akkor ott mondja, hogy álljunk előnek az ördög minden ravasságával szembe, de itt ne egy ilyen ravasságot értségben, hogy nekik is ravass, mint a Róka Rudi a nem tudom mesékben, hanem ott a módszeres félrevezetés aljas csalása, egy gonosz csalása, amivel minden áron azon van, hogy egy keresztény ne tegyen bizonyságot, egy keresztény ne ezzé rivánszkozon, egy gyűlökezet ne legyen életmentő gyűlökezet, a gyűlökezet ne bizonyságtevésről, evangélizálásról szóljon, ne a nagyküldesítésnek a betöltéséről szóljon, hanem valami másról egymással foglalkozzunk, te hogy lehetsz áldott, hogy lehetsz ezt megoldani, ahhoz belső ügyekkel, ez is az ördögnek egy aljas ravassága.

Ezért mondja, hogy ellenállhassatok az ördögnek minden ravasságába, és tulajdonképpen azt, hogy ne térjen meg, óriási lett látni ilyen evangélizáláson. Akkor múltkor is volt Pajor Tamás Kecskeméte egy evangélizáláson, elhívott egy ugyanolyan hasonló kaliber, vagy egy híres ilyen reppert, aki már megtér szolgál felé, elhívta, elég meg is ígérte a srác, hogy jön, és akkor az evangélizáció előtt két órával valami barátja az ország túlóda öngyilkos akart lenni, és akkor elment hozzá, hogy ne legyen öngyilkos. És akkor így nem jött el az evangélizáció.

Látszik, hogy annyira megy a harc az emberekére, ahogy Mózes teste felett is Mihály és a Sátán harcolt, hogy minden emberér megy egy harc. Na most ezért mondja, hogy vegyük fel minden fegyverét, hogy ellenállhassunk az ördög minden ravasságában szembe, illetve nem ravasságban, mondtam, és ideben lehet tartani, hogy a szellemkardja, a békességsarulja, és a végén ez ugye a teljes római fegyverzet, de a végén van egy óriási jó fegyver, ez a legkövetkező fegyver, hogy minden imádsággal, imádkozván a szellem által. És ez egy óriási dolog, hogy minden fajta imáda, könyörgés, szellemi arc, hálaadás.

Ez a titkos fegyver.

[Szignál]
Ez a legnagyobb fegyver. Így van.

[Arató Ádám]
Imádkozó élet, hogy minden időben a szellem által. Tehát tulajdonképpen, ha mindenki megértené, hogy ez a küldetésünk, ha mindenki felvenné ennek a terhét, ha oda szállják magunkat, és ezért ég az egy ház életmentésért, és ezért hajlandó kifizetni az árat, mert valóban nem egyszerű imádkozni, könnyebb megreggelizni, elmenni a melóba, családdal ellenni, ezek könnyebb dolgok, de válasszuk a nehezebbet, hogy oda szálljuk magunkat bőtre, imára, mindenféle, szüntelen imára, hogy így tervezzem meg az életemet, hogy miközben van családom, miközben vannak az életdolgai, közben az imádkozás, az életmentés ne sikkadjon el, hát erre nagyon oda kell szállni magát az embernek.

[Varga Zoltán]
Használtad ugye a kifejezést, ugye a hadviselés, tehát hogy ez egy harcászati tevékenység, de bennem azt fogalmazodott meg, miközben mondtad, hogy a ravasságot ne infantilizáljuk azért le, tehát ne degradáljuk ezt a ravasságot, a hadviselése tudjuk, és hogyha ezt a két szót egymás mellé állítjuk, akkor mindjárt abban a pillanatban helyére kerül a gondolat, hogy hadviselést, amikor háborúról beszélünk, vagy csak megemlékezünk egy régi háborúról, na akkor egyből egy komorabb hangulatba kerülünk, és felfogjuk a súlyát, tehát akkor az a ravasság, az már már is nem lesz annyira eldegradált. A másik dolog, ami közben eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy a hadviselésnek is nagyon sokfajta formája van. Tehát hogyha földi, levegőbeli, tenger alatti és különböző hadviselési formák, a Biblia is gyakorlatilag tartogat ilyen hadviselési formákat.

Van esetleg erre olyan konkrét bizonyságod, vagy esetleg akár erre a látásra üzenetet, hogy milyen hadviselési formákat válaszunk?

[Arató Ádám]
Igen, van többfajta. Nekem most már egy ilyen filmek is vannak, amik ilyen nagyon jó filmek, hogy például a Rettenthetetlen című filmet, hogyha ismered, vagy láttad, akkor abban is volt, hogy ugye Anglia elnyomta Skóciát, totális elnyomásokkal képzettebbek, felfegyverkezettebbek voltak, és évszázad óta elnyomták a barbár Skótokat. És úgy, hogy az első nemes, az még a helyi angolnemes, az első éjszaka jogát is megkapta, tehát ha összeházosodott egy ifjú pár, akkor elvitte a nőt, és ugye vele hált.

És totálisan kivoltak fosztva, és akkor ez a főszereplővallász, ez összesen házosodott, de végül is az ő szerelmét is elszerették, megölték, és akkor vállász megtámadta Angliát, egy ilyen felfegyverzet, ilyen bunkókkal, fustéjókkal, mindenféle izéssereg, és kiűzte Skóciából az angol seregeket, és akkor ezek a skót nemesek, akik levoltak paktálva nyakiglábbal, a nyakiglább volt az angol király, egy kegyetlen király, de egy jó stratéga, akkor elkezdték felosztani Skóciát, miután győzött Vállász, és akkor Vállász bent volt egy ilyen skót kastélyba, és ott ment az alkudozás, és az alkudozás közben egyszer csak hogy fogta magát, és kivonult, mert osztották fel maguk közt a koncot. És akkor mondják, Vállász, te mit akarsz csinálni? És akkor mondta, hogy Vállász, visszafordulsz, és azt mondta, hogy megtámadom Angliát.

És itt ez a lényeg, és utána meg is mondta, hogy te őrült vagy. Angliát. Hogy nekünk meg kell támadni Angliát.

De nem szó szerint, hogy meg kell támadni az őrdök királyt, mert ugye ezt a bosszúval látta, hogy milyen kegyetlen, gonosz elnyomórendszer működtette Angliát, és nekünk ezt kell látni, hogy milyen gonosz, kegyetlen embergyilkos akarja a pokolba vinni az embereket. És nekünk ezzel van harcunk. És Jézus ehhez megadott minden győzelmet, és ezt csak ugye a képzett szellemi imák, imaharcok, közös imák, böjtök által lehet meghozni ilyen áttöréseket, és akkor tudjuk kiszedni az ellenséget.

És ilyen elszánt emberekkel, ilyen hősökkel az élet, mint Vállász.

[Varga Zoltán]
A zene után visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést. Hitrádióban az igényidőben Arató Ádámmal beszélgetünk, a Kecskeméti Gyülekezet pásztorával, és hát még mindig az ima volt gyakorlatilag a fő témánk, és azt gondolom, hogy innen nem is kell nagyon tovább mennünk, mert egy nagyon izgalmas hadviselési állapot alakult ki itt a stúdióba, szinte izzik tényleg a levegő. Ádám, ott hagytuk abba, hogy különböző hadviselési formák, és egy nagyon jó plastikus példát hoztál ugye a Rejtletetetlen című film stratégájával kapcsolatosan, ugye az ellenoffenzíva elindítása az Ördögbirodalmával szemben.

Hogy látod egyébként ez időszakokat tekintve egy keresztény bályafutásban, egy keresztény életben ez egy folyamatos küzdelem, vagy vannak azért áttörések, amikor azt mondhatjuk, hogy na, akkor egy harcot megharcoltunk, és akkor itt van egy terület, amit legyőztünk, hogy ezt hogy lehet ezt észrevenni, hogy lehet ezt feltárni?

[Arató Ádám]
Jó, hogy ezt kérdezed. Mindenképpen a háború nyerés, azt már Jézus Isten megnyert a háborút, és harcok vannak. Tehát a gyűlökezetnek is van a kilépései és stratégiái.

Tehát erre csak az apcsaja kettőt tudom mondani óriási bizonságnal, hogy ott is az volt, hogy Jézus a legjobb stratéga, király a királya, uraknak az ura, tábornokok tábornoka, és Jézus ugye feltámadta halálból, mondta, hogy vesztek erőt, mindenek után jött a szent lélek rától, de nem menjetek sehová, hanem imádkozzatok 40 napig. Tehát ott volt egy 40 nappos küzdelmő. 40 napig el tudták mondani, hogy már feltámadt az Úr, várták a szent szellemet, de még nem mentek sehová, hogy gyűjtötték imáltanak.

A meggyőződésem, hogy megimádkozták, ahogy ezzel a karizmatikus belterjes kifejezéssel élve, hogy folyamatosan imádkoztak úgy 10-20-30 napig, együtt voltak 120-120 zsidó, együtt imádkoztak, és az olyan ima halmozódott fel, hogy erre rájött a kenet, eljött a szent lélek, tüzes lángnyelvek jöttek, és akkor léptek ki. Tehát valóképpen ez is egy 40 napos stratégia volt, amikor ők egyből 3000 embert már megvolt a cél. Tehát ott se semmit imádkozták, hanem hogy legyen meg a te akaratod.

Ott is már az, amit megnyit szerzett Jézus a feltámadáskor, hogy az megvalósuljon, ne csak az ő életükben. Ők nem csak azért imádkoztak, hogy küld el a szent szellemet, ó küld el, de úgyis elküldi. Meg volt ígérve, hogy elküldöm.

Hanem ők azért imádkoztak, hogy a kenetben egyből tudjanak embereket megnyerni az úrnak, és azonnal 3000 embert megnyertek. És látjuk utána, amikor összejöttek, összejöttek, nyilván jöttek újra, de utána megint Péter kilépett. X nap múlva ott azt nem tudjuk, hogy mennyi, ima alkalom, stb.

és megtett 5000 embert. Tehát ott is ilyen hullámok voltak, stratégiák voltak. Tehát igazából így haladt előre az apcsány, nyilván ott aztán lett egy üldözés, de pál is úgy adott, hogy bement egy városba, üldöztek, vagy Jézus is bement egy városba, és mondta, hogy nekem most egy másikba is kell mennem.

Tehát egy várost, volt is egy ilyen csapat, XVIII. század vége felé Angliában ütfadseregnek hívták, egy Booth nevű tiszteletes volt, akinek ez volt a látás, hogy megszálltak egy várost, és akkor nyomták az evangelijat, és létrehoztak gyűlökezeteket, aztán mentek a következő városba. Tehát mindenkinek a sajáta, vagy a szent szellem vezeti stratégiája szerint kell elérni az ő lakókörnyezetét.

[Varga Zoltán]
Igen, igen, igen, igen, igen. A városokat érintő stratégiákat, ugye ez megint a hadviseléssel azonos, hisz ott is hasonló elképzelés van. Ugye a modernkori hadviselésben is általában meghatároznak védvonalat, meghatároznak ugyanakkor frontvonalat, és a frontvonalakat is általában mindig ilyen csomóponti helyekre helyezik, hogy na akkor ez a város, az a város, vagy hogyha ma bekapcsolunk egy híradót is, meghallgatjuk, hogy mondjuk egy adott háborús hőzetben valamit elfoglaltak, akkor azt általában mindig valami település névhez kötik, hogy ez egy abszolút valós ez a hadviselés kifejezés.

[Arató Ádám]
Így van, hát így kell látni, mert tényleg erről van szó, mert különben akkor miért nem térnek meg? Hát nyilván meg megtérnek emberek, de miért nem térnek százosával, ezeresével? Hát az úr megváltotta őket, szeretne nagy ébredést, szeretne gyülekezett növekedést, szeretne sok új megtérőt, és nyilván vannak, de nyilván van egy nagyon sátáni lények, és erre vannak ráállva, hogy ne térjenek meg.

[Varga Zoltán]
Lehet tipizálni azokat a szellemi területeket, amikkel szemben biztos, hogy egy városnál érdemes földtérképezni az erősségeket, az ellenállásokat, hogy milyen irányákból jöhetnek az ellenállások? Vagy szabad-e tipizálni?

[Arató Ádám]
Hát nyilván, és akkor így szeretném elmondani, hogy egy nagyon nagy szellemi fegyver, amit Jézus mondott, ugye, amikor feltámad Márk evangéliumban, amikor azt mondta, hogy aki hiszi, hogy menjetek el szélese világra, ugye akkor ott néhány tanítvány, pár száz tanítvány látta, hogy feltámadott, és akkor együtt jött a tizenkettővel, és akkor mondja, hogy elmenvé szélese világra hirdessétek az evangéliumot. Aki hiszi, és megkeresztelkedik, megszabadul, és akik hisznek, ilyen jelek követik, és akkor mondja, hogy démonokat üznek, új nyelveken szólnak, halásulat hisznek, nem árt nekik, tehát hogy belépnek el, betegre vették kezedet, meggyógyulnak, kígyókat emelnek fel, tehát látszik, hogy egy szellemi, ez mind sátánabban konfrontációt, démonokat üzne, az is, hogy betegre vetted a kezedet, meggyógyulnak, hogy betegségek ellen is harcolsz, kígyókat emelnek fel, ez ugye múzes küldetéséből látszik, és a nyelveken szólás, és itt szeretném ezt olyanra hangsúlyozni, amit kérdeztél, hogy tulajdonképpen a nyelveken szólás által azt, amit kérdünk el, nem tudjuk mit sokszor, nem tudjuk, hogy mi az erőségek, mi a hatalmaság, mi az sátán tervei, és az Istennek van egy fantasztikus terve, hogy a Róma nyolc alapján, hogy akit ő elhív, megigazít, meg is dicsőjét, és ott mondja, hogy a nyelveken imádkozás egy titkos nyelv. Tehát tulajdonképpen úgy, mint a háborúban, amerikai katonák bementek az ellenség mögé, és titkos kódjaik voltak, és azt hiszem, a navajo indiánok titkos kódjait használták, ugyanúgy, ami titkos kódjaink, a szent szellem által való ima, és érzed, hogy kikapcsolod az agyadat jó módon, és szellemben imádkozol Istenhez, és ha ezt mindenki oda szántan teszi, elkezd Isten stratégiái lejönni a kenet, lejönni az angyalok, az emberekre rámenni Isten kegyelme, Isten hívása, mert úgy valósul meg Isten terve. Mert te nem tudsz már többet, mert könyörögtél érte, hálát adtál érte, kérted így meg úgy, hogy térjen meg, hogy tényleg szereted, tényleg nem szeretnéd, hogy elkárhozzon és a többi.

De ha sokat imádkozunk nyelveken, akkor a nyelveken szólásáltal én hiszem, hogy ezek a, mert azt, amit kérünk, nem, nem, de az Isten szerint esedezik a szentekér, és lehet, hogy ezt megszoktuk, hogy azok ér a szentekér, hogy én csak ezt mindig magamra gondoltam, hogy most imádkozom a nyelveken, és akkor a gyűlisekér imádkozom. De rájöttem, hogy nem, mert vannak ilyen isteni tervek, hogy akit eleve rendelt, el is hívta, és ő már én értem is imádkoznak, tehát hogy látja előre, hogy a szent lélek nyelveken szólásával úgy mondom, hogy ki lehet imádkozni embereket, ez nekem 100%-os meggyőződésem, sőt, erről van nekem egy bizonságom is.

[Varga Zoltán]
Ezt a bizonságot hallgatnánk meg akkor a zene után. Az igényedőben Arató Ádám a vendégünk, és egy nyelveken szólás kódnyelv, háború stratégiai kódnyelvvel kapcsán egy bizonságot ígért nekünk itt a kitűnő zeneszám után, akkor ezt örömmel hallgatjuk.

[Arató Ádám]
Igen, tehát ez a személyes életemből van a megtérésem, mert ugye azt szintén a Roma 8-ban mondja, hogy Isten szerint esetlezik a szentekér, illetve hogy ebbe az egész háborúba Isten velünk van. És még hagyd mondjak el, mert elmondanám a személyes bizonságomat, egy másik filmet, ami szintén nem olyan régi film, és egy olyan építő, egy jó film, megtörtént esemény, dolgoz fel, az a neve, hogy Philips Kapitány. Nem tudom, ezt láttátok-e, azt a filmet.

Szomáliaiak, szomáliai kalózók, fekete kalózók elrabolnak, megtámadnak egy nagy amerikai hajót, amelyik ilyen karitatív hajó, egy nagy tengerhajót, és elrabolják a kapitányt. Tom Hanks játssza, nagyon jó film egyébként, és elrabolják a kapitányt egy ilyen kis kalózhajón, és a kis kalózhajón ott van 3-4-1 millió dollárt kérnek érte, és viszik a part fel, és ha elérik a partot, akkor vége a dalnak, és igazából az egész amerikai hadügyminisztérium, és fölötte a Fehérház kiadja a parancsot, hogy a legprofibb komandó menjen el, szabadítsa ki Philips Kapitányt, oda vittek ilyen hatalmas hadihajókat, és azok követték ezt a kis hajót, csak ugye nem tudták megtámadni, mert az a gépfegyveres ilyen, ott tartották Philips Kapitányt, hogy lelövik. Nem tudom, nagyon jó film egyébként, és ez kettőn múlt a vásár, egyrészt, hogy az egész amerikai flotta és a Fehérház adta ki közvetlenül az elnök az engedét, hogy a legkülönlegesebb komandó kiszabadítsa, és látszik, hogy volt ez a kapitány, nagyon nemes ember, az ő kitartása, odaszállása is kellett, hogy végül is, ha meg akarod nézni, le van a poén, kiszabadítják.

De nagyon izgi film.

[Varga Zoltán]
Egyébként megengedjük a szpoilerezet, mert kell.

[Arató Ádám]
Valóságos megtörtént esemény dolgoz fel, de ebben is az, hogy egy egész birodalom az összes erejét minibán amennyi kell, rendelkezésre bocsáltja azért, hogy kiszabadítsa az ő kapitányát, az ő emberét. Na most ugyanígy van. Az egész birodalom, Jézus Krisztus birodalma, a királyok királya rendelkezésre bocsáltja a szent szellem erejét, angyolait, és elküldi az ő embereit, hogy kiszabadítsuk azokat a személyeket, akiket ő szeret, és már megváltott.

És erről szórakozom, és annak is itt van a személyes sztorim, hogy ugye én már azért nem ott értem meg, 87-ben, és akkor az pont 30 éve volt, egy ősszel, 30 és fél éve volt, és akkor már nem kerestem az urat, tudtam, hogy valaminek lenni kell, hogy ez így nem állapot, kerestem az urat, mondtam, Isten, ha vagy, nem vagy, mondd már meg nekem, én ma bőtölök. Egész életemben zabáltam, addig kajáltam minden nap jó étvágyjal, tömtem be a dolgokat, de azt mondtam, tudom is, hogy honnan szedtem, de valahogy ezt a bőt, ez úgy tudtam, hogy ez valahogy a Bibliában van, hogy akkor ma nem eszek. És akkor nem ettem aznap, és akkor elhívtak, följött egy haverom, aki régen a Magyar Pajorféle társaságban tartóztam, és onnan krisnásnak beállt, és akkor mondja, hogy van egy ilyen krisnás istentisztelet a város túloldalán, és menjek el.

Hát mivel egész nap bőtöltem, nem tudtam, hogy mit csináljak, elmondom, elmegyek. Pest-Lőrinc, Pest borzasztón volt, vagy valahol, és el kellett menni. Én elvillamosoztam, elbuszoztam, elmentem a világ végére egy kis ócska kis házba, beléptem, ott volt 8-10 ilyen krisnás, mindenki ilyen rózsaszín ruhában volt, kopasz volt a fejük, tele volt füstölt az egész ház ilyen füstölővel.

Tartottak egy ilyen szeánszot. Én ott figyeltem, volt egy ilyen szerencsétlen házaspár is ott rajtam kívül, akik ilyen civilben voltunk. Úgy nézegettem, hogy mit csinálnak minden.

Utána mondja a vége lett, odamentem hozzá, és akkor mondták, mondd már meg, hogy miért krisnáról beszéltek, miért nem Jézus Krisztusról. És akkor mondja, hogy hát tulajdonképpen beszéltünk keresztényelve. Mondom, beszéljünk már, én olyan provokatív voltam, de nem az olyan finomadó.

És akkor mondja, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. Fú, mondom, dicsőség az urna magamban, hát ez az, amit kerestem egész életemben. Tehát kimondta egy ilyen krisnás démonizált helyen, ezt kimondta, és akkor tulajdonképpen ennyi volt, hogy akkor már tudtam igazából, hogyha felgyújtottak volna velem egy lámpát, tudtam, hogy megtörtént a feltámadás, Jézus él, fogok vele találkozni, minden más lesz, totál boldog lettem, meg minden.

És akkor utána még mondták, hogy akkor kajáljunk, menjünk kajálni, megcsináltak ilyen golyókat, ők egész nap ezt így főzicskézik. És akkor mondták, hogyha ezeket eszem, akkor én már nem lehetek állat a következő életemben. És akkor éjjel eszembe jutott, hogyha így nyúl lennék, az rettenetes lenne, hogyha megettem egy egész tállal velőle, mert nagyon nem akartam állat lenni, és akkor már kezdtem hinni ennek az embernek, hogy Jézus, mert ő mondta, hogy Jézus feltanat és él, akkor azt is gondoltam, hogy az is igaz, ha eszek ebből, nem leszek nyúl.

Ez csak így poénból mondom. Az a lényeg, hogy ez az ember már járt már pár hónapja, egyébként Paramának hívták, egyébként Egyedi Péternek hívták, csak kim volt Indiában x évet, előtte is volt ilyen guruneve is, hogy ő elég komolyra vette a figurát, és járt a Budapesti Híd győzekezetében már hónapok óta. És előtte való nap, hogy én oda kimentem, volt a Szent Szellem keresztsége, és azt mondta ez a fickó, csak nem hagyta ebbe ezt se, a guruskodást, és közben járt a gyűlibe is.

És akkor úgy, mint a Simón Mágus. És állítólag azt hallotta előtte, hogyha Szent Szellem keresztséged van, ezt mondták is Ándor az üzenetben, akkor imádkozzál sokat, mert egy emberért fogsz imádkozni. És ő ezt elhitte gurulétére, és állítólag egész nap nyelveken szólt, hogy egy embert hozzon ide az úr, Jézus Krisztus, és térjen meg.

És én voltam az az ember. És azóta én hiszem, hogy én sokat szoktam prédikálni erről, én sokat szoktam prédikálni, hogy imádkozzunk emberekért. Van ilyen, hát ugye más idejében is van, hogy a második zsoltárban, hogy kérd tőlem, és odaadom neked a nemzeteken.

Szoktam erre buzdítani, hogy én értem ki imádkozom. Mert engem a kutya nem ismerte a gyűlökezetbe, de mégis imádkozott, parama. És ez egy óriási, nagy ilyen életnek a poénja.

Abszolút, abszolút, igen. Üzte belőle a demónokat, meg járt még egy darabig, de aztán sajnos visszaesett, mert nem bírt mindent abba hagyni, és ugye abba azért nagyon meg kell térni. Járt ez a személy a gyűlökezetbe, egy darabig hozta is a bandáját, mind visszaesett egy néhány év múlva.

Ez csak azért mondom, hogy okkultizmus, ilyen veszély, de mindegyik megtért. Jártak egy-két évet, pár évet, de mind elment a gyűlökezetbe. Lényeg az, hogy én meg itt vagyok, dicsőség az urnak, és én ezóta nagyon-nagyon hiszek a nyelveken szólásba, hogy ő tényleg én értem imádkozott.

Mert nekem én senkit nem ismertem a gyűlökezetbe, de ám úgy volt, hogy nekem a valakém évekig imádkozott, értem, hogy valaki ismert velem. Bementem az, hogy senki, egyetlen egy embert nem ismertem.

[Varga Zoltán]
Ádám, hogyha most itt lenne a stúdióban egy százat, akik imádkozó emberek, mivel engednéd őket útra?

[Arató Ádám]
Ugyanezzel, amit Jézus mondott, hogy elmennél szélese világra, hirdessétek az evangéliumot, akik hisznek, megkeresztelkednek, üdvözülnek, és az én nevemben démonokat üznek, új nyelveken szólnak, betegre vetik kezeiket, meggyógyulnak, és minek utána kimentek, az úr pedig együtt munkálkodott velük a csodák és ellek által. Tehát nem elég csak imádkozni, ez az egyik oldala, a másik meg, hogy az imádkozó század is menjen ki, és hirdesse az evangéliumot, keresse meg azt az egy embert, a másikat, meg a harmadikat, akit behoz majd az egyházból a gyűlökezetben.

[Varga Zoltán]
Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál. További jó sikeres szolgálatot Kecskeméten és bárhova is az úr vezet téged. Köszönjük szépen.

[Arató Ádám]
Én is nagyon köszönöm.

[Varga Zoltán]
A Hit live ma is búcsúzik tőletek.

[Szignál]
Háttérzene Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hit életi válogatása.

Legfrissebb