Ugrás a tartalomra
Szekeres György

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 03:11 Bibliaolvasás EFO: I. Krónikák 8-9. rész
  • 13:59 Jézus vére - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 16:30 Joel Osteen: Hogyan gondolkozol? A körülmények bennünket támogatnak 1.rész
  • 23:33 Mit jelent a nyelveken szólás és mire való? - Szekeres György

Az adás gépi átírata:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!Hitvallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba.

[Németh Sándor]
Mondjatok velem együtt, hogy hiszem, hogy Jézus Kiszus által elnyertem a fiúságnak a szellemét, és Istennek az örököse lettem. És nem a szolgasság szellemét kaptam, hanem a fiúság szellemét, amely által Istent atyámnak nevezhetem. És a szent lélek a szellememmel együtt tesz bizonságot, hogy Isten gyermeke vagyok, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van.

És hiszem, hogy Jézus Kiszus az élő Istenek a fia, aki azért jött, hogy a kigyó fejére tapasson, és lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenedben mutogatta őket, és mindezek a sötét, gonosz, sátáni erők, amelyek világot uralják, alá vannak rendelve Jézus Krisztusnak. Én pedig Jézus Krisztussal együtt fel vagyok ültetve a mennyekbe, és az úrban meg vagyok áldva a mennyekben minden szellemi áldással, és meg vagyok pecsételve a szent szellemmel a teljes fiúságnak a napjára, a teljes váltság napjára, amikor is a testem a halandóságtól megszabadul, és halhatatlanná válik, romlandóság helyére, romolhatatlanság lép be a testemben, és örökkön örökké az úrnak a jelenlétébe élek, az ő dicsőségébe. Ezért ma is, holnap is, és mindig, és mindörökké magasztalni fogom, dicsérni fogom, áldani fogom az én megváltómat, az én szabadítómat, az én gyógyítómat, az úr Jézus Krisztus, aki úgy szeretett engemet, hogy az életét adta oda érettem, hogy megszabadítson engemet a pokolnak, a tüzétől, és fölvigyen engemet az atya dicsőségébe. És hiszem, hogy az engesztelésnek a vére ott fönn van a mennyekben, és ezt a vért mivel elfogadtam, ezért reménységgel jó előmenetelen van a Krisztus Jézusban, és ő nevében haladok dicsőségről dicsőségre, erőről erőre, míg nem megjelenek az úr színe előtt, hogy színről színről lássam őt.

Hallelujah! Hallelujah! Amen!

[Diószegi Dávid]
Bela fiai Adár, Gera, Abihud, Abisua, Noamán, Aóha, Gera, Sefúfán és Húrám. Ehud fiai Noamán, Ahiyá és Gera. Ezek családfők voltak, akik Gerában laktak, de a későbbiekben átköltöztek Mánáhatba.

Gera költöztette őket át. Gera fiai Uzza és Ahiyud. Saharaim elvált két feleségétől, Húsimtól és Barától, amikor Moabföldjén lakott.

Azután egy másik feleségétől fia született. Kódás nevi feleségétől születtek ezek a fiai, akik mind családfők lettek. Joáb, Cibjá, Mésa, Malkám, Jeúc, Szokyá és Mírmá.

Abitúb és Elpal szintén Saharaim és Húsim fiai voltak. Elpal fiai Éber, Misám, Semed, Berílya és Sema. Semed építette Ónó és Lód városait, meg a környező falvakat.

Berílya és Sema voltak az Aljánlónban élő családok vezetői. Ő küzdékel gátlakosait. Berílya fiai Achyó, Sásák, Jerémót, Zabadjá, Arád, Eder, Mikael, Jispá és Jóhá.

Elpal fiai Zabadjá, Mesullám, Hiszki, Héber, Jismeraj, Jizliá és Jóbáb. Simei fiai Jákim, Zikri, Zabdi, Eliénaj, Cillétaj, Eliel, Adájá, Berájá és Simrát. Sásák fiai Jispán, Éber, Eliel, Abdón, Zikri, Hánán, Hananyá, Élám, Antótíjá, Jivdejá és Penuel.

Jeróhán fiai Samseraj, Seharjá, Ataljá, Járesjá, Élijá és Zikri. Ezek valamennyien Jeruzsállámban laktak, és a nemzetségi jegyzék szerint családfők voltak. Jejjel alapította Gibeon városát, és ott is lakott.

Feleségét Malkának hívták. Első szülött fia volt Abdón, azután Cúr, Kis, Bál, Nér, Nádáb, Gedor, Akjó, Zeker és Miklót. Miklót fia Sima.

Ők is Jeruzsállámban laktak, a rokonai közelében. Nér fia volt Kis, ennek fia Saul, ennek fiai Jonatán, Malkisua, Abinádáb és Esbál. Jonatán fia Meribál, ennek fia Mika, ennek fiai Píton, Melek, Taréja és Áház.

Áház fia Jehoaddá, ennek fiai Álemet, Azmávet és Zimri. Zimri fia Móca, ennek fia Biná, ennek fia Refálya, ennek fia Elászá, ennek fia Ácél. Ácélnak hat fia volt, Azrikám, Bókerú, Jismael, Searjá, Óbadjá és Hánán.

Ezek voltak Ácél fiai. Ácél testvérjének éseknek a fiai, Úlám az elsőszülött, Jeús a második és Elifelet a harmadik. Úlám leszármazottjai mind bátorharcosok voltak, így volt a fegyverük.

Gyermekeikkel és unokáikkal együtt 150-en voltak. Izrael népét számba vették, és családjaik szerint feljegyezték őket az Izrael királyainak könyvébe. Hűtlenségük miatt judanépét számüzetésbe hurcolták Babilóniába.

A papok, a léviták és a templom szolgái voltak az elsők, akik visszajöttek a számüzetésből, és őseik birtokát elfoglalva ismét az eredeti lakóhelyükre költöztek Izrael városaiban. Geruzsállamban laktak Júda, Benyámin, Efraim, Manassé törzséből a következők. Útaj, a Mihút fia, aki Omri fia, aki Imri fia, aki Báni fia, aki Perecnek, Júda fiának az egyik leszármazottja volt.

A silóiak közül Assájá, az elsőszülött és az ő fiai. Zerák fiai közül Jeuel és a rokonai, összesen 690 fő. Továbbá Benyámin leszármazottjai közül Sallú, Mesullám fia, aki Hódavjá fia, aki Hassanuá fia volt.

Azután Ibnájá, Jeróhán fia, azután Élá, Uzzi fia, aki Mikli fia volt, azután Mesullám, Sefatjá fia, aki Reuel fia, aki Ibnijá fia volt, akikkel együtt a származási egyzékük szerint összesen 956 férfi tartozott közéjük. Mindannyian családfők voltak. A papok közül a következők laktak Geruzsállamban.

Jedájá, Jehojárib, Jákín és Azarjá, Hilkijá fia, aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Merájót fia, aki Akitúb fia, aki Isten templomának a felügyelője volt. Azután Adájá, Jeróhán fia, aki Paschúr fia, aki Malkiá fia volt, valamint Maszaj, Adiel fia, aki Jahréza fia, aki Mesullám fia, aki Mesillémit fia, aki Imér fia volt. Rokonaikkel együtt összesen 1760 pap, akik valamennyien családfők voltak és az Isten templomának a szolgálatában álltak.

A léviták közül a következők laktak Éruzsállamban. Semajá, Hassúb fia, aki Azrikán fia, aki Hassabjá fia, aki Merári leszármazatja volt, azután Bakbakar, Heres, Gálál, Mattanyjá, Míká fia, aki Zikri fia, aki Ászáv fia volt, azután Óbadjá, Semajá fia, aki Gálál fia, aki Jedutun fia volt, azután Berekjá, Ászáv fia, aki Elkána fia volt. Berekjá a Netófájjak falvaiban lakott.

A templom kapuőrei közül ezek laktak Éruzsállamban. Sallúm, Akkúb, Talmón és Ahimán. A vezetőjük Sallúm volt, a testférjük.

Korábban a királykapunát teljesítettek szolgálatot a kereti oldalon. Ők voltak a léviták táboraiban is a kapuőrök. Sallúm, Kóré fia, aki Ebiászád fia, aki Kórak fia volt, és a rokonai, vagyis Kórak leszármazottjai.

Korábban a szent sátor bejáratát őrizték. Ahogyan az őseik is ezt a szolgálatot végezték az örökkévaló táborának a bejáratánál. Régen Fineás, Eleázár fia volt a kapuőrök vezetője.

Az örökkévaló Fineással volt. Zekarjá, Meselemjá fia a találkozás sátorának, vagyis a szent sátornak a kapuőre volt. Ezeket a kiválasztott kapuőröket, összesen 212 főt, azokban a falvakban írták be a származási jegyzékbe, ahol a családjuk lakott.

Őket még Dávid király és Sámuel próféta választottak ki és állítottak szolgálatba, mivel megbízhatóak voltak. Ők és a leszármazottjaik voltak felelősek az örökkévaló temploma kapujénak és a szent sátor bejáratának az őrzéséért. Mind a négy égtáj irányában voltak őrök, keletről, nyugatról, éjszakról és délről.

A falvakból a rokonaik időről időre eljöttek hozzájuk egy-egy hétre. A kapuőrök négy lévita vezetője állandó szolgálatot teljesített. Rájuk volt bízva minden kamra a templomban és minden érték, ami a kamrákban volt.

Az éjszakát is a templom közelében töltötték, mert éjjel is ők őrizték azt, és reggelente ők nyitották ki a kapukat. A kapuőrök közül némelyek a templomi szolgálatban használt eszközökre vigyáztak. Meg kellett számolniuk, amikor a kamrákból a templomba vitték, illetve amikor visszahozták ezeket.

Mások a többi szenteszközökért voltak felelősek, meg az áldozatokhoz tükséges finom lisztért, borért, olivaolajért, tömiénért és a fűszerekért. A felkenet és szent olaját a papok keverték össze a fűszerekből. A szentkenyereket a lévita Matittyá készítette el, aki Sullám elsőszülöttje volt, Kórak nemzetségéből.

Rokonai, szintén Kórak nemzetségéből rendezték el a szentkenyereket minden szombaton. Azok az énekes léviták, akik vezetők voltak, a templom kamráiban tartózkodtak, és fel voltak mentve minden egyéb szolgálatalól, mert éjjel-nappal bevoltakozva a saját szolgálatuk renge szerint. Ezek voltak a léviták családfői, akik nemzetségi származásuk szerint vezetők voltak, és valamennyien Jeruzsálemben laktak.

Jejjel alapította Gibeon városát, és ott is lakott. Feleségét Makának hívták. Elsőszülött fia volt Abdón, azután Cúr, Kis, Baál, Nér, Nádáb, Gedor, Akjó, Zekarjá és Miklót.

Miklót fia Sima. Ők is Jeruzsálemben laktak, a rokonai közelében. Nér fia volt Kis, ennek fia Saul, ennek fiai Jonatán, Malkisúá, Abinádáb és Esbál.

Jonatán fia Meribál, ennek fia Mika, ennek fiai Pítón, Melek, Taréja és Áház. Áház fia Jadá, ennek fiai Álemet, Azmávet és Zimri. Zimri fia Mócá, ennek fia Biná, ennek fia Refájá, ennek fia Elhászá, ennek fia Ácél.

Ácélnak hat fia volt. Azrikám, Bókerú, Gismaél, Seariá, Óbadjá és Hánán. Ezek voltak Ácél fiai.

[Szignál]
Oh, happy day!

[Szignál]
Oh, happy day! Következik Németh Sándor napjúzenete.

[Németh Sándor]
A Szentlélek az egy természetfölötti szellemi lény, akit elküldött az Atya és Jézus Krisztus, és a kiküldetse akkor várt legitimál, amikor a názati Jézus Krisztus megjelent a mennyekben az ő vérével, mire minőségi ellenőrzés alá került. A minőség ellenőrzést a szeráfok és a kerübok végezték. Megnézték, és kerestek benne egy kis pici hibát.

De egy pici hibát se találtak benne. És ezért az Atya kijelentette, hogy érvényes a megváltás, érvényes az emberek számára az ígéreteinek a megvalósulása. Megszerezte egy új áldást a názati Jézus Krisztus, hogy megadja mindazoknak az embereknek a szent szellemet, akik a názati Jézus Krisztusnak nem csak a föltámadásába hisznek, hanem abban is hisznek, hogy egy nagyon ártatlan, nagyon tiszta, ilyen vérrel jelent meg mindannyiunkért az Atyanál, és ezzel már megváltozott mindazoknak a helyzete, akik az életükben elfogadják a názati Jézus Krisztusnak a engesztelő áldozatát föltámadásá. Ez az elfogadás döntés általabban pillanatban, hogy az Isten fölkeni az embernek a szellemét és a lelkét, és ebben a vérben annyikor erő van, amit az Isten igéje mond, és nem annyi, amennyit te érzel. És ha abban hiszünk, amit Isten igéje mond Jézus vérérből, akkor egészen biztos, hogy a lelkedben és a szellemetben sokkal nagyobb változás fog beállni, mint eddig bármikor.

A vért, amikor Jézusnak a véréről beszélünk, akkor ne a magad vérét vet is ki Jézus vérébe, hanem az Istenek az igéjét, kijelentéseit fogadd el Jézus vérével kapcsolatosan, és világossá fog válni számodra, hogy egy vérrel, Jézus vérével fölken szellemed és lelked van, amely lehetővé tette azt, hogy a Szent Élekkel egyrészt az első a Szent Élek kijáratjon rád, másért a Szent Szellemmel a szellemed egyesüljön, a harmadik dolog, hogy a Szent Élek meg tudja nyilvánulni rajtad keresztül különböző ajándékai által.

[Szignál]
Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.

[Tóth Géza]
Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ez a Csak ülök és olvasok című Facebook sorozattól Jéza vagyok, és a mai napon Joel Osteen-nak a könyvéből szeretnék felolvasni egy fejezett részt. A könyvnek a címe Hogyan gondolkozol? és az all címe pedig az, hogy a körülmények bennünket támogatnak.

Hát azt gondolom, hogy mindannyian megviseltek vagyunk valamilyen szinten, természetesen harcolunk ezzel, de azért nem tudunk elvonatkoztatni attól, hogy a koronavírus járvány erősen korlátozt bennünket, és sokakról lehet hallani, hogy nagy terhet jelent számukra. Nagyon sokan, sok próbán, nehézségen mentek keresztül ebben az időben, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy fontos lehet, és aktuális lehet, hogy a körülményekkel foglalkozzunk, vagy hogyan viszonyuljuk a körülményekhez, hogyan gondolkozzunk a körülményekről, mert a Biblia sok példán keresztül arra bátorít bennünket, hogy a körülményeket fordítsuk a saját magunk javára. Ha körülményekhez a megfelelő módon, pozitív módon állunk hozzá, akkor jó döntéseket fogunk hozni, de ez meg kell változtatni a gondolkodásmódunkat.

Ha nem változtatjuk meg a gondolkodásmódokat helytelenül gondolkodunk, akkor helytelen lesz a hitünk is, és nagy valószínűséggel helytelen döntéseket fogunk hozni. Meghátrálunk olyan helyzetekben, amikor előre kellene mennünk, és aztán sohasem tudjuk, mennyire kihajtunk lehetőségeket, hogy mitől hoztottuk meg saját magunkat, mit történt volna akkor, hogyha azonban a kritikus pillanatokban nem engedjük, hogy idungaszárjon a bátorság, nem engedjük, hogy a körülmények, okozta félelmek urál legyenek rajtunk, befolyásoljanak bennünket. Tehát ezért érdemes olyan témákkal foglalkozni, mint amilyen a mai is, hogy hogyan viszonyuljunk a körülményekhez.

Tehát a harmadik fejezet, a körülmények bennünket támogatnak. Egy egész életet leírhatunk úgy, hogy szüntelenül annak okait keressük, hogy vajon miért nem vagyunk sikeresek, miért nem gyógyulunk meg, vagy miért nem tanáljuk meg a hozzánk illő házastársat. Ha természetes szinten számoljuk a dolgokat, akkor sokszor azt hihetjük, hogy minden ellenünk dolgozik.

Egyszer egy függőségtől szenvedő férfi a következőket mondta. Joel, az apám és a nagyapám is ugyanezzel küzdött. Nekem se túl jók a kilátásaim.

Amíg úgy gondolkozunk, hogy a helyzetünk reménytelen, addig esélyünk sincs kiszabadulni a jelenlegi állapotunkból. De hiszen minket a világmindenség leghatalmasabb ereje támog. Isten a jó kedvével koronázott meg, és minden csatára felkészít.

Nem engedné, hogy nehézségek támadjanak az életünkben, ha nem avatkozna be, és fordítaná jobbunkra az ilyen helyzeteket. Tehát nem engedné, hogy nehézségek támadjanak az életünkben, hogyha nem fordítaná a jobbunkra ezeket a helyzeteket. Ez egy nagyon pozitív hozzáállás, úgy gondolom, hogy érdemes megsziklálni.

Lehet, hogy a körülmények ellenünk szólnak, de a magasságos Isten velünk van, és ő természet feletti úr. Ő az, aki ketté választja a vöröstenget. A vizet borra változtatja.

A vakók szemét megnyitja. Lehet, hogy minden kilátástalannak tűnik, de a lehetetlenre is képes Isten számunkra kedvezően fogja alakítani a dolgokat, és visszájára fordítja a negatív helyzeteket. Mivel Isten velünk van, a nehéz helyzetből is jót hoz ki.

Ne úgy gondolkodjunk magunkról, hogy nem, ez rám nem vonatkozik, nem jó családból származom, semmi esélyem, nem. Fordítsuk meg ezeket az állításokat, és veszélyünk úgy, hogy egy új családba születtem vele. A mennyei atyám a világmindenség ura.

Királyi vér csörgedezik az erejimben. Ha tudjuk, hogy minden helyzet jóra fordulhat, akkor tégre megnyugodhatunk. Maga biztosak leszünk, és nagy dolgokat látunk magunk előtt.

Igyekezzünk ilyen gondolatoknak teret engedni az elménkben. Jók a kilátásai. Arra születtem, hogy megvonósítsam az álmaimat.

Meg tudok felelni a következő kihívásoknak is. Hiszen a magasságos Isten gyermeke vagyok. De akkor se lepődjünk meg, hogyha olyan helyzetbe találjuk magunkat, amelyben úgy érezzük, hogy semmi esélyünk sincs, és nem látjuk a kiutat.

Talán úgy tűnik, hogy egyetlen logikus megoldás sem létezik. Isten tudatosan helyez minket ilyen szituációkba. Tehát olyan szituációkba, amikor úgy tűnik, hogy egyetlen logikus megoldás sem létezik.

Isten tudatosan helyez minket ilyen szituációkba, mégpedig azért, hogy amikor beavatkozik, és bekövetkezik a fordulat, akkor egyedül az ővé legyen a dicsőség. Akkor mindenki számára világos lesz, hogy az Úr keze volt benne. Amikor a körülmények asszugalják, hogy lehetetlen, tehát amikor a körülmények asszugalják, hogy lehetetlen, akkor legyünk kész elérve.

Aljátt, hogy elkeserednénk, és azt gondolnánk, hogy Istenem, miért pont én? Épp a legjobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy Isten jelenléte nyilvánvalóvá váljon az életünkben, és egy következő szintre emeljen. Felkészít, hogy az irántunk való jóindulatát csodálatos módon megmutassa.

Következő adszim, amikor a nehézségek előkészítik a terepet. Tehát a nehézségek készítik elő a terepet. Ez történt a Vindy egyik hősével, Gedeon-nal.

A Midianiták és két másik ellenséges hadsereg vonult fel ellene, és már a küszöbön állt a háború kitörése. Gedeon üzent az embereinek, hogy jöjjenek és készüljenek fel a harcra. Felhívására 32 ezer harcos sorakozott fel az oldalán, az ellenség azonban 135 ezeres sereggel közeledett.

Tehát 32 ezer a 135 ezerrel szemben. El tudom képzelni, hogy mennyire elkesenedett Gedeon, miután ötszörös túlerővel nézett szembe. Isten azonban így szólt.

Túl sokan vagyunk. Vagy túl sokan vagytok. Ha megveritek a Midianitákat, akkor azt fogjátok hinni, hogy azt a saját erőtöknek köszönhetitek.

Ezért Isten megparancsolta Gedeonnak, hogy minden katona, aki szél, menjen haza. Így történt, hogy 22 ezeren hazamentek. Gedeon majdnem rosszul lett.

A hadseregek két harmada elnök. Ez most már tényleg nem tetszett neki. Amikor azt hitte, hogy ennél rosszabb már nem is lehet, Isten így szólt.

Gedeon, még mindig túl sokan vagytok. Ekkor arra utasította, hogy még több embertől váljon meg, aminek a vége az lett, hogy Gedeonnak 300 harcosa maradt, hogy megbírkolzon a többint 100 ezres túlerővel. Ekkor már teljesen esélytelenek voltak a kilátásai.

Szinte borítékolható volt, hogy Izrael marokki seregét eltörvék a föld színéről. Gedeon azonban nem vette észre, hogy Istenőt nem félreállítani akarja, hanem felkészíteni. Az úr arra készült, hogy nyilvánvalóvá tegye jelenlétét Gedeon életében.

Gedeon 300 harcosával, aki a személyi személyi szemét eltartott, behatolt az ellenség táborába az éjszaka kellős közepén, és olyan hangosan, amennyire csak lehetett, megfújták a sófára. A midianiták között zűrzavar tört ki a sötétben, és egymást kezdték el kaszabolni. Az izraeliták úgy adottak győzelmet felettük, hogy szinte a kis hújukat sem kellett megmozdítaniuk, eleinte szinte biztosnak tűnt a veresség.

Az úr célja azonban mindezzel az volt, hogy felkészítse Gedeon szívét olyan helyzetbe vitte, amelyben nyilvánosan megmutatta az ő erejét. Amikor látszólag semmi esélyünk sincsen, és az elöttünk tornyosuló akadályok nagyobbak, erősebbek és hatalmasabbak nálunk, akkor ne aggódalmaskodjunk. Ez csupán a látszat, ahogy Gedeon esetében is az volt.

Hiszen olyan dolgokra képes, amit mi sosem tudnánk véghez venni. Ő képes úgy megfordítani az események menetét, hogy nekünk még csak harcba se kell szállnunk. Persze ez nem úgy néz ki.

Meggyógyulhatunk anélkül, hogy gyógykezelésre lenne szükségünk. Előrébb tethetnek akkor is, hogyha nincs meg a szükséges végzettségünk. Tartsuk meg a helyes hozzáállást.

Ha következő szintre akarunk lépni, el kell hinnünk, hogy a körülmények a mi oldalonkor állnak. Az érzéseink talán azt diktálják, hogy vesztesek vagyunk. De ne egydő kell!

[Szignál]
Best of Hit Rádió Válagatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió

És így van, kezdődik az idei idő, a pásztorórája, és a vendégünk szekeres, György tatabánya, esztergom és komárom gyülekezetének a pásztora.

[Körtéfái Eszter]
És a mai témánk a nyelveken szólás. És hát a keresztényi válasznak három alaplépése van.

A megtérés, a vízkeresség és a szent szellemvétele. De amikor beszél a szent lelket egy hívő ember, annak ugye megvannak az érzelmi és szellemi jelei, és ezek között szerepel a nyelveken szólás, legalábbis az új szövetség ezt tanítja. Üdvözlünk itt a Hit Live-on, szia!

[Szekeres György]
Tiszteltelköszöntök minden kedves hallgatót, és szervusztok! Örülök, hogy itt lehetek.

[Körtéfái Eszter]
Az az igazság, hogy be kell hallanom, én amikor legelőszer elhívtam a barátnőmet a gyülekezetbe, és mindenki elkezdett nyelveken szólni, egy hangos morajlás hatott át a termet, és megkérdezte, hogy Eszter, ezek mit csinálnak? És én azt mondtam, hogy hát, ők így imádkoznak. És nagyon rosszul éreztem magamat, honnan kezdjek ebbe bele.

Bele kellett volna, de megfutamodtam, és fél évvel később költem át neki egy YouTube videót, hogy mi is ez a nyelveken szólás, és hát én nem vagyok benne biztos, hogy nem ijesztettem meg. Szóval tisztázzuk így a bibliai alapértelmezés szerint, mi a nyelveken szólás?

[Szekeres György]
Hát nagyon biblikusan viselkedett a barátnőd, mert ott is, amikor...

[Körtéfái Eszter]
Legalább ő.

[Szekeres György]
Igen, neked még egy kicsit jobban tele kellett volna lenni szent lélekkel, mint Péter Apostolnak, mert ő bátran elmondta, hogy mi is ez annak idején. Hát éppen ezzel gondolkoztam, hogy mi egy materiálista kultúrában nőttünk föl, és ezért igen nagy botrány az, hogy az embernek fogalma nincs a szellemi dolgokról, és akkor szembesül egy ilyen dologgal, amit ráadásul nem is ért, még a verbális részét se, semmit, és akkor teljesen kiakad, és gyakorlatilag lehet, hogy éppen ezért találta ki ezt Isten, hogy kényszerítsen bennünket azokra a dolgokra, amiket ugyan nem értünk, meg nem teljesen világos, de mégis nagyon jó dolog.

Szóval jó dolog a nyelveken szólás.

[Körtéfái Eszter]
Egy picit én melynyugodtam, mert az egykorintus levélben én azt olvastam, hogy nem mondják él azt, hogy őrjöngtök, tehát amikor az idegenek megérkeznek a gyülekezetbe, és ezt látják, akkor azért ők is sokkot kapnak. Tehát mondom, ez semmi szokatlan nincs ebbe, ez teljesen természetes, és azért próbáljuk mégis megfejteni, hogy ilyenkor mit hallanak az emberek, amikor imádkozunk, mit jelent a nyelveken szólás, és mikor találkozhattunk vele először a Bibliában?

[Szekeres György]
Nagyon jó kérdéseid vannak, Eszter. A nyelveken szólás, tehát ahogy említetted is, ez egy ajándék Istentől, méghozzá a Szentléleknek egy kedves ajándéka, és az első ajándék, amit általában megkap tőle az ember, minek utána betöltekezik Szentlélekkel. És ezt megígérte Isten már nagyon régen a profétáján keresztül, többek között, hogy az utolsó időben ki fogja tölteni az ő szellemét minden testre, és több száz évvel később, amikor ez meg is valósult, a korai kereszténység idején, Jézus Krisztusnak a mennybe menetelő után tíz nappal, akkor hasonló jelenséget tapasztalta a környezet, mint a barátnőd, és ők újra reagálták ezt le, hogy na, ezekbe vannak rúgva, ezek édesborra részegedtek be, meg pedig még nagyon korán van ahhoz, hogy berújjanak.

[Petrőcz Jordán]
És egyik nagyon érdekes momentum, az első résznek, amiben szerepel a nyelveken szólás, az pont így a magyarnak megfelelően az, hogy az első hallgatói a nyelveken szólásnak, azok valóban különböző nyelveken hallották beszélni a tanítványokat, mindenki a saját maga nyelvén, és ezen csodálkoztak leginkább. És hát ezzel kapcsolatban engem sokszor érdekelt, hogy ez manapság, hogy hogy nem itt történik, vagy ez hogy hogy akkor úgy történt, hogy tényleg hallottak egyik az a nyelvet beszélni?

[Szekeres György]
Ez jó kérdés, megint csak. És éppen múlt pénteken, tehát néhány nappal ezelőtt tapasztaltam egy hasonlót, mert Istennek az erejéről beszéltem, éppen a szent lélekről beszéltem Esztergomba, és az Isten tisztelt végén oda jött hozzám egy hölgy, aki megköszönte az egyik imát, hogy sikeres volt, és megkapta azt a bizonyos dolgot, amit kért, és azt mondta, hogy de viszont egy ilyen Isten tisztelt után, ő nagyon szeretne betöltekezni szent léleket, egész este arról beszéltem, és akkor biztos, biztos, hogy szeretnél ilyen spontán betöltekezni? Nem is beszéltünk arról, hogy hogy kell betöltekezni, de ő szeretne, nagyon szeretné, és akkor hát akkor imádkoztunk, és akkor egy csak bátortalan volt, de aztán elkezdett imádkozni szép lassan, és ugyan én nem tudok olaszul, de mintha olasz szavakat mondott volna, és hát egy idő után meg már, mint a vízcsapból úgy folytak ezek az olaszos hangzású, és egyik másik szót azért csak felismertem, tehát nagyon rossz visége lő ő rajta, pont ez az ajándék nyilván meg, amire rákérdezték, tehát én sem hallottam még gyakran ilyet, bár az egyik barátom tette erről egyszer bizonyságot, hogy az apukája tudott angolul, ő meg nem tudt soha angolul, és amikor nyelveken szólt neki, akkor pontosan megfejtette a papa, hogy hát ő végig angolul beszélt, úgyhogy azért ez működik időnként a Szent Éleknek ez az ajándéka, hát máskor meg más működik, tehát Isten pontosan nem mondja meg előre, hogy ő mit akar csinálni, hanem ő nagy hirtelen és nagy meglepetéssel szokott működni.

[Körtéfái Eszter]
A keresztényeknek azért érdemes vágyakozni erre az ajándékra, hogy nyelveken szóljanak. Milyen jutékony hatással van ránk, hogyha a célvitamin mellé a nyelveken is szólunk?

[Szekeres György]
Én megfordítanám, ha a nyelveken szólás mellé szedjünk célvitamit, ha nagyon muszáj. De gyanítom, hogyha sokat szólunk nyelveken, és sokszor betörtékezünk Szent Lélekkel, az pótaja a célvitamint is. Jézus mondta, pont most talán ezekben a napokban, mert hogy az ünnepnek a közepetája ment, ő fel Jeruzsámba, és pont sátoros ünnep volt, és most is pont sátoros ünnep van.

Tehát szerintem valahol most évfordulózunk ebben a kérdésben, és akkor hangosan elkiáltotta magát, hogy aki szomjas, az jöjjön én hozzám, és igyék. És ugye nyilván ezzel jelentette meg, hogy a Szent Szelem vételének, a Szent Szelem elvállaló találkozásnak egy rendkívül fontos aspektus, a feltétele, a szomjuság, a vágyakozás, és nyilván, hogyha az ember túl, nem úgy túl sokat, nem lehet túl sokat halni Jézusról, de ha sokszor hal Jézusról, a felkéntről, akkor biztos vagyunk benne, hogy előbb-utóbb ez a szomjuság, ez az észség feltámad benne Szent Lélek iránt.

[Petrőcz Jordán]
Úgy is fogalmazhatunk, hogy az ában nyelveken szólás nélkül nem lehet keresztény életet élni, tehát, hogy ez nem egy különleges rivilégium, hanem ez minden kereszténynek kéne.

[Szekeres György]
Igen, mert Krisztus Jézus is a testé lette Krisztusként, ő is fel volt kenve Istennek a szellemével, és tele volt Szent Lélekkel, és az Urnak a szelleme volt ő rajta, és semmit nem mondott, semmit nem csinált a Szent Szelemen kívül, hanem a Szent Szelem tette őt is alkalmasára a Szelemnek a szolgálatára, arra, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy bemutasse az evangéliumot, és ugye pont a keresztény szó maga is a Krisztusi szóból, a felként szóból szálmazik, úgyhogy az Isten szellemével fölként hívők azok az igazi keresztények, a többiek még előtte állnak.

[Körtéfái Eszter]
Ahogy az előbb mondta Jódan, ez nem egy privilégium, de gyakorlati tanácsokkal is fogunk szolgálni a következő részben. Mi nem mentünk sehová, remélem, hogy ti sem tettétek, hiszen folytatódik az ideidő a pásztorórája, ahol most nem más, mint Szekeres György a vendégünk, a Tatabánya Esztergom és Komárom a pásztora, és ott hagytuk abban, hogy ott hagytuk abban, hogy én irigy lettem, amikor megláttam azt, hogy mások betöltekeztek szent szellemmel, és megváltozott az életük, és egy ilyen isteni flest kaptak, vagy nem is tudok hogy fogalmazni, de azt éreztem, hogy én ilyet még sosem éltem át, és ez valami fantasztikus, és elkezdtem rá vágyni a szívembe, és talán lehet, hogy a Bibliában is volt egy ember, aki vágyódott erre nagyon, de ő még sem kaphatta meg, és az a Simón Mágus volt, aki még pénzt is felkínált ezért, hiszen látta, hogy ez igen jó.

[Szekeres György]
Igen, talán itt volt a fő probléma, hogy ő üzletet akart belőle csinálni, és ugyan elindult a megtérésnek, az új elszületésnek az útján, de nem tudta abba hagyni, nem tudta ott hagyni a korábbi szakmáját, mert Mágusként nagyon jól keresett ott Szamáriában, és amikor látta, hogy a Szentlélek ilyen csodákat tud cselekedni, hogy az emberek megszabadulnak, meggyógyulnak, egészségesek lesznek, nem lesznek többé depressziósok, hanem igen nagy örömtöltötte be az egész várost, akkor azt gondolta, hogy hú, ebből lehetne egy üzletet csinálni, és ugye ezért kérte az apostolokat, hogy ő is hagyd vegye a Szentléleket, és hogy ezért még pénzt is ad, de az Isten szellemét nem lehet pénzen megkapni, hiszen ez ajándék, hiszen ez ingyen van, ezért Jézus fizette ki a nagy árat, az életét tette le azért, és majd megdicsőült a mennyekben, hogy elküldhesse a Szentléleket, tehát simán Mágus éppen ezért, mivel rossz motivummal próbált hozzá közelíteni, és nem a Krisztusi módon, ugye, mert Jézusi módon kell nekünk a Szentléleket állnunk, nem pedig üzleti módon, ezért nem kapta meg, sőt kapott egy hát átkot az Isten emberétől, mert a Szent Szellem elleni vétekre nincs bocsánat, és ezért ezt meg is tapasztalta simán Mágus.

[Körtéfái Eszter]
Hogyha most a hallgatók otthon ülnek egy szobába gubbasztva, és azt gondolkoznak, hogy ők is szeretnék ezt átélni, akkor hogy tudnak Krisztusi módon közeledni, hogy ne tegyenek rossz fát a tűzre, és mégis elinduljanak a keresztényi vállás útján, vagy pedig esetleg már megtértek, de valahogy megváltozott az életük, visszafordultak, most mégis hallgatják a műsort, és valami kis vágyat fellobbantottuk a szívükbe.

[Szekeres György]
Hát így legyen, én nagyon kívánom, hogy ez így legyen, és hogy legyen ilyen jó gyümölcsse annak, hogy mi is Szentlélekről és a nyelveken szólásról beszélgetünk, de a keresztelő János azt mondta, hogy aki ő utána jön, az fog szent szellembe bemeríteni. Az fog szent szellemmel keresztelni. És ez nem más, mint a názareti Jézus Krisztus, és a názareti Jézus Krisztus az, aki most is végzi ezt a főpapi szolgálatot, hiszen tegnap, ma mindöröki ugyanaz, és amióta fölment a mennybe, azóta az egyik rendkívül fontos szolgálata az, hogy ma is alámerít mindenkit szent szellemben.

Tehát ma is igaz az, hogy pláne most az ünnepnek a nagy napjain, hogyha aki Jézushoz jön, azt ő nem fogja elküldeni, hogy neked már nem jut szent szellem, mérték nélkül jut szent szellem, ha igényled, és csak ennyi, hogy nyisd ki a százat, nyisd ki a szívedet, és vágyakozzál arra, hogy Jézus most alámerít szentéget szent szellemmel. Ha se baj, ha ezt kéred, mert aki kér az mind kap, és ha te szent szellemet kérsz, akkor szent szellemet fogsz kapni. És ez megtörténhet a rádió előtt, megtörténhet az autóban, megtörténhet mindenhol, ahol vagy, ha Jézusra nézel, Jézustól kérsz, Jézusra vágysz, és elhiszel, hogy ő alá tud meríteni téged szent szellemben.

Én csak javasolni tudom, meg bátorítani tudlak, hogy vágyakozz erre, mert egy óriási fordulat jött a hívő életedbe, és lehet, hogy most beteg vagy, influenzás vagy, vagy bármi bajod van, de ha kéred, hogy ezt szentleg töltsön be, akkor ez a kenet megtörheti azt az igát, ami az életeden van. Megszabadulhatsz, meggyógyulhatsz, megújulhatsz, megtisztulhatsz egy csomó dologból.

[Szignál]
Amen.

[Petrőcz Jordán]
Mert mondtuk is, hogy pénzért nem lehet ezért fizetni, de akkor ezek szerint ha jól értem, azért fizetni végül is kell érte már azt, amit az embernek van, tehát saját magát, azt oda kell vinni az úrraim, mert különben még azt sem működik. Tehát, hogyha nem adja oda magát az ember, akkor nem fog írteni nyelveket.

[Szekeres György]
Szóval jól értem. Te és én is hordozó rakéták vagyunk, edények vagyunk.

[Körtéfái Eszter]
Hordozó rakét, ez mennyire jó.

[Szekeres György]
És remélem, hogy Isten dicsőségét hordozuk, és nem rossz dolgokat, de tényleg, Isten mint edényt szeretne minket használni, méghozzá tisztességre szánt edényt, és beszeretne tölteni minket úgy szent lélekkel, hogy amikor nyilvánulunk, megszólunk, de még lehet, hogy csak elég megjelennünk egy helyen, akkor is az élő vizeknek a folyamai ömöljenek a bensőnkből, és másokat inspirálnak arra, hogy a Szent Szelemben őket is töltse be, és ők is megszóljanak nyelveken. Egyébként van egy olyan ajándéka is a Szent Léleknek, és a nyelveken szólás szokták mondani, hogy az egy ajtó, egy kapó az összes többi ajándékhoz. Hogyha ezen az ember hűséges tud lenni, akkor megkaphat egy olyan ajándékot, ami szellemi módon meg is magyarázza azt, hogy az ember mit imádkozik nyelveken.

[Körtéfái Eszter]
És hogyha az úr ad egy ajándékot, az soha többet nem veszi el?

[Szekeres György]
Nem, általában nem illik elvenni, emberek sem nagyon szokták visszakérni, ha csak nem gurul el a gyógyszerük. De elveszíteni el lehet. Elveszíteni el lehet, hogyha az ember hűtlennél válik a Szent Lélekhez, hűtlennél válik Jézus Krisztus az elfordul, sőt Szent Legellen elkezd vétkezni, akkor nagyobb galibák is történhetnek veled.

Igen.

[Petrőcz Jordán]
Hát a... nekem az érdekelt volna, hogy a Bibliában a Szent Szelemmel kapcsolatban több szimbólum is van, amivel így, amivel leírja a Biblia, és hogy erről beszélgessünk, hogy miért írja mondjuk le a Biblia azt, hogy a Szent Szelemm az olaj, valamikor víz, valamikor tűz. Tehát, hogy ezek gondolom mindegyikből van egy tanulság és egy jó üzenet.

[Szekeres György]
Így van. Így van. Hát, ugye az olaj, az többek között a közelkeleten arra használt, hogy bedörzsolték vele jól az állatokat, hogy a különböző kártevők, élősködők nem tudjanak ártani nekik.

Tehát például, ha jó, tele vagyunk Szent Lélekkel, és azért is jó nyelveken szólni sokat, akkor a démonok nem találnak leszállópályát rajtunk, nem tudnak minket megkötözni, mert tele vagyunk Istennek a szellemével. Ugye a víz hasonlatról már ugye említettem, hogy Jézus említette, hogy élő víz folyamai emlenek a bensőnkből, és ők életre buzgó víz forrása tör föl bennünk, amikor betöltekezünk Szent Szelemmel az életnek a vize, a Szent Lélek, és például a szél, ugye, amikor meg is érkezett a Szent Lélek Pénköskó, akkor is mint egy sebesen zugó szél, amiről nem lehet tudni, honnan jön, hova megy, és a szellemtől született emberek azok mind ilyennek, hogy az Istennek a gyermekei arra vágynak, hogy ne ők döntsék el, hogy mit akarunk csinálni, hogy akarjuk csinálni, hanem Isten gyermekényt mindig a Szent Lélek vezeti, és lehet, hogy olyan helyekre, amiről nem is tudott álmodni, nem is gondolta, hogy valaha eljut oda, és valaha ilyen szituációba keveredik.

[Petrőcz Jordán]
Akkor innen fogjuk folytatni, mert mi folytatjuk majd a beszélgetést Szekeres Györgyel a Szent számra, úgyhogy maradjatok velünk, mert eddig is nagyon jó volt, és továbbra is az lesz.

[Körtéfái Eszter]
Reméljük. De jó hangulat most már biztosítva van a Hét Rádiónak a stúdiójában, hiszen itt van velünk Szekeres György Pásztor, és a nyelveken szólás a témánk, úgyhogy ez nagyon jó, hogy itt ilyen jó kedv alakult ki, ez szerintem nem is véletlen.

[Szekeres György]
Szerintem sem.

[Körtéfái Eszter]
A múltkor Eggendorfer Gábor volt a vendégem, és arról beszélgettünk, hogy az utolsó időkben nagyon nehéz lesz az embernek megkülönböztetni a feketét a fehértől, a világost a sötéttől, és talán az volt a legfőbb üzenet akkor, hogy nagyon fontos, hogy a keresztények töltekezzenek be szent szellemmel, mert a bölcsességet úgy fogják tudni megnyerni az úrtól. Tehát, hogy ez a mostani időkben talán létfontosságú lesz az életünkben.

[Szekeres György]
Így van, hiszen elég nagy a megcsaladtatás, nagyon erőteljes a hazugságnak a szelleme, magukat a hívőket is megpróbálja ez, hogyha nincs, nem vagyunk a Szentléleknek a jelenlétében, és éppen ezért is tényleg fontos, hogy az igazságnak a szelleme betöltsön bennünket, hiszen Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek fog minket minden igazságra elvezetni, ő vizsgálja az Atyának a mélységeit, vesz Krisztuséból, tehát ott fönn a mennyben látják, hallják, tudják, ismerik, hogy milyen helyzetekbe kerülünk, milyen társadalmi helyzet, politikai helyzet, szellemi helyzet alakul ki a környezetünkbe, és ott szerintem sokkal inkább, mint egy foci meccsen, ott drukkolnak nekünk, hogy jól felismerjük a dolgokat, helyesen döntsünk, helyes irányt vegyünk, és a Szentlélek az a szuperkém, aki ezt mint ki tapogatja, pohatolja az Atyánál, Krisztusnál, és megjelenti nekünk, és a bőrcsesség szellemével, és a kijelentésnek a szellemével segít bennünket az Isten megismerésében, az Isten akaratának a megismerésében, a helyzeteknek, a veszélyhelyzeteknek, vagy éppen az áldáshelyzeteknek a felismerésében, hogy hogyan tudunk kikerülni rossz dolgokat, és hogyan tudunk átvenni jó dolgokat. Úgyhogy van más ajándéka, sok ajándéka van a Szentléleknek, például ilyen a szellemeknek a megítélése, amelyik leleplezi a hazugság szellemét, a csalásnak a szellemét, és szól nekünk belül, hogy vigyázz, megnyomja a piros csengőt, vagy a piros gombot, hogy arra ne menjél, azt ne csináld, azt ne válaszd, arra az emberre ne hallgass, ne figyelj, illetve egy nagy békességet, egy nagy örömet ad a szívünkbe akkor, amikor egy helyes irányba gondolunk elindulni.

[Petrőcz Jordán]
És egyben akkor, hogyha így veszzük, akkor igazából a Szent Szellem, és a Szent nyelveken szólás az egyben a mennynek, a kimerítetetlenség és az örök kivalóságának egy ilyen megjelenése is a Földön, mert hát nem tudunk annyit nyelveken szólni, hogy beteljen minden. Nem tudunk annyit sem beszélni, mint mondjuk imádkozni, hogy mondjuk már nem tudok mit mondani, mert már mindent elmondtam, amit akartam.

[Szekeres György]
Én még nem voltam ilyen állapotban.

[Petrőcz Jordán]
Igen, csak, hogy nyelveken szólni, aztán végképp nem lehet annyit, hogy most már többet ne lehessen. Ez végül is így tényleg valahogy az univerzum így lejön ide, így függ.

[Szekeres György]
Ez így van, ez így van, és nagyon-nagyon jó dolog az, hogy egyrészt miérték nélkül adja Isten a nyelveket, a szent szellemet, az ajándékát, és másik jó dolog pedig az, hogy olyan helyzetekben is tudja ezt az embert csinálni, amikor például értelemben nem tudna imádkozni, mert mit tudom én, a munkahelyén épp egy fontos tárgyalásom van, de a belsejében el tud kezdeni nyelveken imádkozni, és szerintem lehet ott a tárgyalás közben, miközben póker arccal az ember tud adni ötletet, javaslatot, hogy tudná jobb pozícióba kerülni, de más helyzetekben is, tehát ez csodálatos.

Én már rajta kaptam magamat, hogy álmomban is.

[Szignál]
Nyelveket doltál.

[Szekeres György]
Igen, és... Ez egy nagyon jó álom, és az a jó benne, hogy egy külsőszemlélőnek, egy hitetlen embernek, ez egy ilyen nesze-semmi-fog-meg-jól ajándék, tudod, viszont egy óriási lehetősége, tárháza az Isten áldásának, és ezért is mondja Pálapostor, hogy ne becsüljük alá, hanem becsüljük meg Istenek ezt a kegyelmi ajándékát, és újítsuk meg ebben a kegyelmi ajándékban magunkat, mert ezzel tudunk használni másoknak is.

[Petrőcz Jordán]
És milyen arányban ajánlatos, mondjuk, tehát mert tud az ember imádkozni szóval, és tud az ember imádkozni nyelveken, de hogy ezt azért milyen arányban kell úgy föntartani, hogy egy keresztény életben ez az ajánlatos legyen, vagy jó legyen? Figyelj a Szentlélek vezetésére,

[Szekeres György]
Jórdi, nincs recept, tehát azért a tegnapi predikációban is hallhattuk azt, hogy igazából az a probléma, amikor az ember elkezd recepteket csinálni, elkezd elméleteket gyártani az igébből, az igazságból, mert a Szentlélek az a bölcsességnek a végtelen tárháza, aki az Isten bölcsessége gyakorlatilag, tehát ő az, amikor azt mondja, hogy most tessék erre hangsúlyt helyezni, máskor pedig azt, amikor, mondjuk, részt vesz az ember egy ilyen imaj összevetenen, amikor konkrét célok vannak, akár egy ürenkezet előtt, akár egy csoport, vagy akár egy család előtt, akkor természetesen érdemes értelemmel közben járni, imádkozni, szelemi harcolni, tehát mindig megmutatja a Szentlélek, hogy mit, hogyan és mennyit.

[Körtéfái Eszter]
Ahogy az előbb mondtad, hogy értelemmel való ima, és az sok esetben azt mondják, hogy az őrdög el tudja lopni az imánkat, de a nyelveken szulás az talán, mint hogyha egy tökéletes utat törne a mennybe.

[Szekeres György]
Ez egy titkos nyelv, az őrdög se érti, nemcsak mi nem értjük, de hát...

[Körtéfái Eszter]
Úriást is.

[Szekeres György]
Ez hála Istennek ő érti, igen. És ezért jó, mert van csomó olyan terv, dolog, amit valóban ellophatna, megakadályozhatna az ellenség, de hogyha a nyelveken kódolva mondjuk el Istennek, akkor rejtve marad és eljut a célba. Meg egyébként is tudja az ember, el tudja rontani az ember az értelemmel való imáját, tud néha hitetlenül is imádkozni.

Még egy idős kereszténél is gyakran előfordul, hogy nem figyel, hogy a szellemre szent lélekre, és elrontja az imád, de szerintem a nyelveken szólás nem tudjuk elrontani.

[Körtéfái Eszter]
Ez egy nagyon jó hír, mert a legtöbb ima azért nagyon sokszor szerintem ilyen minden szentnek maga felé nyúl a keze, alapon önző imák tömkelegét lehetne végig hallgatni, de itt biztos, hogy nem történik szóismétlés, vagy bármi olyan, ami esetleg a jövőnkre kihatna, és nem látjuk, hogy pontosan nekünk mit is kellene tenni abban a helyzetben. És egyszer azt hallottam, hogy azok az áldások, amit most jelvezünk az életünkbe, azért már egyszer mi valószínűleg nyelveken imádkoztunk, vagy pedig kegyelemből van az életünkben.

[Szekeres György]
Vagy más imádkozott érte-nyelveken, az is lehetséges. Így van. Így van, teljesen így van.

[Körtéfái Eszter]
Olvastuk azt is, hogy van a nyelvek magyarázata, és ezt hogy kapcsolódik össze? Én még nem hallottam azt, hogy ha valaki konkrétan megmagyarázza azt, hogy nyelveken imádkozik valaki, és mellette pedig ott ül valaki, és meg is magyarázza. Az angolt mondtad az előbb, tehát, hogy vannak ilyen kivételes lehetőségek, hogy tényleg valaki olaszul, szól nyelveken, és egy olasz ott hallja, hogy Isten dicsőítik mellette, vagy imádkoznak.

De a nyelvek magyarázatáról, hogyha egy kicsit tudnál még bővebben.

[Szekeres György]
Hát néhányszor előfordult Budaőrösen, és meg később is egy ürekezetben, hogy valaki elkezdett profétálni a nyelveken szólás után, és azt gondolom, hogy mindig Istennek az igéjét osztja meg az, aki a nyelvek magyarázatának az ajándékát megkapta, mert az igazság száleme meggyőződésem, hogy igéte oszt meg akkor, amikor a hallgatóság számára fontos, hogy ez az ajándék érthetővé váljon.

[Körtéfái Eszter]
Akár egy prédikácius fel tud úgy épülni, hogy egy nyelvek magyarázatából forja ki magát?

[Szekeres György]
Hát azt nem tudom, mert nálam még ez nem működött, de megadhatja az úr, hogy akár ez is működjön. De én azt gondolom, hogy az egyház buzdítása az ugye a profétálláson keresztül, igéken keresztül történik, és ugye mondja a pálapostól, hogy amikor a gyülekezetet kell építeni és erősíteni, akkor ezt ugye értelemmel kell tenni, és hogyha a Szentlélek szuverén módon leszáll egy prédikációban és betölti a prédikátort, akkor a Szentlélek van olyan jó fej, hogy adjon egy magyarázatajándékot, hogy a gyülekezet is tudjon épülni. De én hiszem, hogy az utolsó időkben ezek az ajándékok meg fognak újulni a gyülekezetben. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki szeresse a Szentléleket, és mindenki sokat imádkozza a nyelvekem.

[Körtéfái Eszter]
És töltek ezzel mindenki szent szellemmel.

[Szekeres György]
Most.

[Körtéfái Eszter]
Akkor hangosítsátok fel a rádiót, és most. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a Hit Rádió stúdiójában.

[Szekeres György]
Nagyon remélem, és nagyon köszönöm, hogy elhívtatok.

[Körtéfái Eszter]
És reméljük, hogy azt a nyelveken szólás, és egy picit jobban rávilágítottunk most erre a témára, és vágyat kell tettünk a szívekben, és szerintem minden alkalommal lehetőség van itt ezt gyakorolni, szerdán és szombaton a Hit Parkban, úgyhogy várunk mindenkit, szeretettel.

[Szekeres György]
Köszönöm szépen, szerbusztok!

[Petrőcz Jordán]
Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ebben a hangulatban te el mindenkinek a napja, azt kívánjuk.

[Körtéfái Eszter]
Ez egy tökéletes éjszakai program, ezzel a jó kedvel lezárni a Hit Live-ot. Holnap viszont Urai Barna várt titeket a Hit Live-on, mi megköszönjük megtisztelő figyelmeteket. A szerkesztünk Ejpő Jordána volt, és a hangtechnikusunk pedig Cséza Károly.

Én nagyon szépen köszönöm kedves Petrőc Jordán, hogy veled lehettem a mai Hit Live-ban. Nagyon élvezetes volt, izgalmas volt, és remélem, hogy a hallgatóknak is felkertettük a figyelmét, és jól éreztik magunkat velünk ezen a délutánon.

[Petrőcz Jordán]
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.

[Körtéfái Eszter]
A mikrofonnál Körtéfái Esztert, és Petrőc Jordán hallottátok. Sziasztok!

Legfrissebb