Ugrás a tartalomra
Fórián Zoltán és Szilvia

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 01:38 Bibliaolvasás EFO: I. Krónikák 6-7. rész
  • 16:24 Legyél olyan, mint amilyennek Isten lát téged - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 18:50 Marguerite A. Peeters: Genderőrület - Az új globális konszenzus építőköve 2.rész
  • 30:41 A gyógyulás mindenkié - Forián Zoltán és Szilvia

Az adás gépi átirata:

[Németh Sándor]
Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten szellem, és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem szent szellemet, és fiúsák szelleme lakik bennem, aki által Istent atyámnak hívom.

És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért. És a mai napon is fölgerjesztem a bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön. Az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a szent lélek vezessen engemet, erőről, erőre, dicsőségről, dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt.

Aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy el ne veszek, hanem örök életem legyen. Halleluja! Ámen!

[Diószegi Dávid]
Diószegi Dávid tolmácsolásában A Leázár fia Fineás, annak fia Abisua, annak fia Bukki, annak fia Uzzi, annak fia Zerachjá, annak fia Merájót, annak fia Amaryá, annak fia Ahitúb, annak fia Cádók, annak fia Ahimat, annak fia Azaryá, annak fia Jóhánán, annak fia Azaryá volt. Ez utóbbi már abban a templomban szolgált papként, amelyet Salomon épített Jeruzsálemben. József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia József, a fia Simei, kehát fiai Amrám, Jícchár, Hebron és Uzziel.

Merári fia volt Musi, ennek fia Machli. A Léviták családjai a következők, a családfök sorrendje szerint. Gersónutódai Gersón fia Libni, ennek fia Yahat, ennek fia Zimmá, ennek fia Joách, ennek fia Iddo, ennek fia Zerach, Ennek fia Jeotraj.

Kehát fia Aminadáb. Ennek fia Kórák. Ennek fiai Asszír, Elkána és Ebiászáf.

Asszír fia Tahat. Ennek fia Uriel. Ennek fia Uzziá.

Ennek fia Saul. Elkána fiai Amászaj és a testvére Ahimót. Ahimót fia Elkána.

Ennek fia Cófaj. Ennek fia Nahat. Ennek fia Eliáb.

Ennek fia Jeróhám. Ennek fia Elkána. Ennek fia Sámuel.

Sámuel fiai Joel az elsőszülött, és Abiyyá a második. Merári fia Makli. Ennek fia Libni.

Ennek fia Simei. Ennek fia Uzza. Ennek fia Simá.

Ennek fia Hagiyá. Ennek fia Assájá. Ezeket a lévitákat választott aki Dávid király, hogy az örökkivaló házában a dicséretet végezzék.

Ez azután történt, hogy a szövetségládát Dávid Jeruzsálembe hozta. Ezek a léviták addig teljesítettek szolgálatot a találkozásátora előtt, amíg Salomon felépítette az örökkivaló templomát Jeruzsálemben. Szolgálatukat a kapott rendtartás szerint végezték.

A következők végezték a dicsőítés szolgálatát fiaikkal együtt. Kehát leszármazottjai közül Hémán, az énekes, Jóelfia volt, aki Sámuel fia, aki Elkána fia, aki Jeróhán fia, aki Eliel fia, aki Tóak fia, aki Cúff fia, aki Elkána fia, aki Mahad fia, aki Amászaj fia, aki Elkána fia, aki Jóelfia, aki Azaryá fia, aki Cephanyá fia, aki Tahad fia, aki Asszír fia, aki Ebiászáb fia, aki Kórak fia, aki Yitzhár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, aki Izrál fia volt. Ászáf a dicsőítő szolgálatban Hémán jobbkezefelől állt.

Hémán és Ászáf rokonok voltak. Ászáf Berekiáhú fia volt, aki Simá fia, aki Mikályel fia, aki Balszélya fia, aki Malkíjá fia, aki Etni fia, aki Zerách fia, aki Adályá fia, aki Étán fia, aki Zimmá fia, aki Simei fia, aki Jahad fia, aki Gérsón fia, aki pedig Lévi fia volt. A dicsőítő szolgálatban Hémán baloldalán a rokonai, merári következő leszármazottjai álltak.

Étán Kisi fia volt, aki Abdi fia, aki Mallúk fia, aki Hasabjá fia, aki Amacjá fia, aki Hilkiyá fia, aki Amci fia, aki Báni fia, aki Semer fia, aki Mahli fia, aki Músi fia, aki Merári fia, aki pedig Lévi fia volt. Rokonaik, a többi léviták a szent sátor és a templom körüli szolgálatokat végezték, azonban csakis áron leszármazottjai mutathatták be az áldozatokat az égő áldozatok oltárán és a füstölő oltáron, csak ők végezhették a szentek-szentjével kapcsolatos szertartásokat, amelyekkel Izrael népének engesztelés szereztek. Mindezeket a szolgálatokat Mózesnek, Isten szolgáljának a parancsai szerint végezték.

Ezek voltak áron utódjai. Áron fia Eleázár, ennek fia Fineás, ennek fia Abisúa, ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerachjá, ennek fia Merájót, ennek fia Amarjá, ennek fia Ahitúb, ennek fia Czádók, ennek fia Ahimac volt. Áron leszármazottjai a következő területeken és településeken laktak.

Áron fiai közül Kehát nemzetsége kapott először a Léviták számára Sorsvetés által kielölt területet. Nekik jutott a Júdabeli Hebron, a környező legelőkkel együtt. A várostól távolabb fekvő legelőket és falvakat azonban Káleb, Jefunne fia és a családja kapta.

Áron családja kapta tehát Hebron városát, amely menedékváros volt. Ezen kívül Övéklet-Libna, Jadtír, Estemoá, Hiléz, Debir, Ásán, Bécs-Semes és a városokat környező legelők. Benyámintörzsi területén Áron családja kapta Geba, Álemet és Anatót városokat és a körülöttük fekvő legelőket.

Így Kehát nemzettsége összesen 13 várost kapott. Kehát nemzettségének a többi családjai további 10 várost kaptak sorsolással, azon a területen, amelyen Manassé fél törzse lakott. Girsón nemzettsége 13 várost kapott Isakár, Ásér, Naftali és Manassé törzsi területén Básánban.

Mérári családja sorsolással 12 várost kapott Rúben, Gád és Zebulon törzsi területén. Izrael népe így adott a lévitáknak városokat és legelőket. Júda, Simeon és Benyamin törzsi területén is adtak városokat a lévitáknak, szintén Sorsvetés útján.

Kehát nemzettsége Ephraim törzsi területén is kapott néhány várost. Ezek a következők. Sikem, amely menedékváros volt, azután Gézer, meg Jokmeam és Béthórón.

Ezek a városok az Ephraim domb vidéken helyezkedtek el. A városokkal együtt a léviták a környező legelőket is megkapták. Ezeken kívül Kehát nemzettsége Dán törzsi területén megkapta Eltekét, Gibbetónt, Aljálónt és Gatrimont a legelőkkel együtt.

Manassé fél törzsének a területén Kehát nemzettségének a többi része megkapta Anért és Bileámot és legelőiket is. Gérsón családja kapta a következő városokat. Góránt és Astárótot Manassé fél törzsének a területén Básámban, azután Kedest, Dobratot, Rámótot és Anémot is akár törzsi területén, azután Másált, Abdónt, Húkótot és Rehobót ásertörzsi területén, meg Kedest, Hammónt és Kériátaimot Naftáli törzsi területén.

Ezekkel a városokkal együtt a hozzájuk tartozó legelőket is megkapták. Mérári családjának másik része a következő városokat kapta. Rimmónót és Tábort, Zebulon törzsi területén, azután Becert, Jachát, Kedémótot és Méfátot.

Ezek a pusztában fekszenek a Jordántól és Jerikótól a keletre, Rúben törzsi területén, azután Rámót-Gileádot, Mahanáimot, Hesbónt és Jazért, Gát törzsi területén, Gileádban. A városokkal együtt a hozzájuk tartozó legelőket is megkapták. Isakárnak négy fia volt, Tólá, Puhá, Jásúb és Simrón.

Tólá fiai Uzzi, Refájá, Jerijel, Jakmaj, Jipsám és Sámuel, akik mind nemzetségfők lettek. Leszármazottjaikkal együtt erős és bátor harcosok voltak. Dávid királyuralkodása idején összesen 22.600 harcos tudtak kiállítani. Uzzi fia volt Jizrachjá, az ő fia pedig Mikael, Óbadjá, Joel és Jisijjá, mind az öten vezetők a maguk családjában. A vezetésük alá tartozó és a rokonságukból álló sereg 36.000 harcosból állt, ugyanis általában több feleségük és számos gyermekük volt. Isakár Törzse a nemzetségi jegyzék szerint összesen 87.000 harcos tudott kiállítani. Benjaminnak három fia volt, Bela, Beker és Jedijajl. Bela fiai Edzbón, Uzzi, Uzzijel, Jerimót és Íri. Mind az öten családfők voltak és bátor harcosok.

Bela utódai is a nemzetségi jegyzék szerint összesen 22.034 harcos tudtak kiállítani. Beker fiai Zemirá, Jóás, Eliézer, Eljóénaj, Omri, Jerimót, Abíjá, a Nátót és Álemet. Beker utódai a nemzetségi jegyzék szerint összesen 20.200 harcos tudtak kiállítani, akik valamennyien családfők és bátor katonák voltak. Jedijajl fia volt Bilhán, annak fiai Jeús, Benjaminn, Ehud, Kenaná, Zétán, Tárzisz és Ahisahar. Jedijajl utódai összesen 17.200 harcos tudtak kiállítani, akik valamennyien családfők és bátor katonák voltak. Shuppim és Huppim írfiai voltak.

Husim a hárfia volt. Naftali fiai Jahatsiel, Gúni, Jéczer és Sallum valamennyien Bilha unokái. Manassé fiai Asriel és Mákir, akit Manassé arámszármazású szolgálója szült.

Mákir fia volt Gilead. Mákira Huppiták és Shuppiták közül vett magának feleséget. Mákir nővére volt Malká.

A másodikat Celofádnak hívták, akinek csak lejányai születtek. Mákir felesége Malká fiút szült és Peresnek nevezte el. Peres testvére volt Seres, akinek a fiai voltak Ulám és Rekem.

Ulám fia Bedám volt. Ezek voltak Gileadnak, Mákir fiának, aki Manassé fia volt a leszármazottjai. Gilead nővérének, Hamóleketnek gyermekei Ishód, Abiezer, Mahla és Semidá.

Semidá fiai Achján, Sekem, Lichi és Aniám. Efraim fia volt Sútelach, ennek fia Bered, ennek fia Tahat, ennek fia Eládá, ennek fia Tahat, ennek fia Zábád, ennek fia Sútelach. Efraim fiai voltak még Ézer és Elád is, akiket Gát városának a lakói megöltek, amikor ez a két fiú el akarta lopni a Gátiak juhait és marháit.

Efraim sokáig jászolta ezt a két fiát. Végül a testvérei meglátogatták és megvigasztalták. Ezután Efraim felesége fiút szült, akit Efraim Beríjának nevezett, mert ilyen nagy szerencsétlenség történt Ézerrel és Eláddal.

Beríja leánya volt Será, aki felépítette Alsó és Felső Béthórónt és Uzén-Serát. Beríja fia volt Refah, ennek fia Resef, ennek fia Telach, ennek fia Tahan, ennek fia Ladán, ennek fia Ammihúd, ennek fia Elisáma, ennek fia Nún, ennek fia Józsué. Efraim leszármazatjainak lakóhelyei és birtokai a következők voltak.

Bétel, azután kelet felé Narán, nyugat felé Gézer, azután Sikem és egészen aljáig valamint a városokhoz tartozó falvak. Ezen kívül az övék volt még a Manassé-törzsi területével határos vidékeken, Bécseán, Tannak, Megiddo és Dór Ezekben laktak Izrael fiának Józsefnek a leszármazatjai. Áser gyermekei, Jimnál, Jisvá, Jisvi, Beríja a fiai és Szerach a leánya.

Beríja fiai Héber és Malkiel, Malkiel fia Birzávit. Héber gyermekei Jaflét, Somer és Hótám a fiai és Sua a leánya. Jaflét fiai Pászak, Bimhál a svát.

Ezek voltak Jaflét fiai. Somer fiai Ahi, Rohgá, Jehubbá és Arám. Somer testvérének, Helemnek a fiai, Cofach, Jimnál, Séres és Ámal.

Cofach fiai Suach, Harnefer, Suál, Béri, Jimrá, Becer, Hód, Sammá, Sirsá, Jitrán és Bejérá. Jeter fiai Jefunne, Piszpá és Ará. Ullá fiai Árach, Hanniel és Rícia.

Ezek voltak Áser leszármazottjai, a családfők, mind kiváló harcosok és vezetők. Katonai szolgálatra készített jegyzékük szerint 26 ezer harcos tudtak kiáldítani.

[Fórián Zoltán]
Következik Németh Sándor napi üzenete.

[Németh Sándor]
Nyilván a Szentháromsárnak a harmadik száméja, hogy belép az életünkbe, és mi is belépünk a Szentléleknek a jelenlétébe. Ez egy óriási nagy pozitív változás, nem is lehet túlértékelni ennek a szelemi jelentőségét, de meg kell érteni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy az Uralom, az Istennek az Uralma, az tartósan megvalósul az ember életébe. A Szentléleknek személy, és világosan tudja, hogy amikor beköltözik az életünkbe, hogy még különösen friss keresztények ilyen állapotban vannak, és mi is ilyen állapotban voltunk, bizony, akár szelemi szinten, akár lelki szinten, gondolkozásunkban, akaratunkban, érzelmünkben voltak olyan dolgok, amivel a Szentlélek egyáltalán nem vált vállalközösséggel, sőt, mi után kikerültünk egy olyan összöveterről, ahol a Szentléleknek a vételéről volt szó, vagy a kiáradásáról volt szó, utána visszazuhantunk a természetes állapotunkba, és többnyire a sorsunkat, döntéseinket, gondolkozásunkat az döntötte el, és az dominálta, és határozta meg, ami volt a szívünkben. És ezért utána lett feladatunk, különösen, amikor keserű élményekben részesültünk, hogy azonnal nem lettünk szentek a Szentlélekkel való betörtekezés után. Persze, Isten ilyennek látt égedet a mennyei perspektívából, de egészen más, hogy ő, mivel mindenható, örökkévaló, az ő látása mindig az örökkévalóságban van, és az örökkévalóságban tudod, hogy nincs jelen, nincs múlt, nincs jövő.

Ő egyben látja a jelenünket, jövőnket és az örökkévalóságot. Ő azonnal látja, hogy mik leszünk. És ő tudja nagyon jól, hogy azért leszünk olyanok, amilyennek minket ő lát, mert rendelkezésünkre bocsátja mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyek által olyanok tudunk lenni majd, aminek lát bennünket.

[Tóth Géza]
Peking után a globális kormányzás hamar kijelentette, hogy a nemekközti egyenlőség a nemzetközi együttműködés általános célja, tehát ez vált a vezér fonallá a legfontosabb kérdésé, minden más csak ezután következik. Szigorúan véve a pekingi konszenzus, csak úgy, mint a többi nagy nemzetközi kongresszus, a kormányok között jött létre. A kormányok között jött létre, de az ENSZ egy nemzetközi szervezet.

A politikai forradalom egyik kézzel fogható eredménye azonban éppen az, hogy egy olyan rendszert hozott létre, amelyben több más szereplő is részt vesz. A kormányközi tárgyalások megszokott folyamata mellett, szakértők és számtalan úgynevezett nem állami szereplő, különösen az olyan erős nemzetközi nemkormányzati szervezetek, mint például az Amnesty International, a Nemzetközi Planet Parenthood Szövetség, ugye ezt lehet tudni, hogy Amerikában ez a legnagyobb abortusz klínika és szervezet, a Nők Környezeti és Fejlesztési Szervezete, illetve a Greenpeace, hogy csak néhányat említsük.

A maguk és a nyugati demokrácia történetében egyaránt példátlan, hogy ilyen nem állami szereplők vegyenek részt a nemzetközi szervezetek irányelveinek meghatározásában. Miért probléma ez? A konferenciák lezárultával a több szereplős részvétel ténylegesen a politikai elv rangjára emelkedett.

Tehát elfogadottá vált, hogy nem csak kormányok képviselői, hanem ezek a nem állami szereplő szervezetek is részt vesznek és befolyásolják a döntéshozást. Az emberi településekkel foglalkozó 1996-os isztambuli konferencián, ez a bizonyos partnerségi elv, a nem állami szereplőket a kormányok egyenrangú és nélkülözhetetlen partnereivé tette az új globális konszenzus megvalósításában. Mint később kiderült, ezek a szereplők nagyobb hatással voltak az új globális konszenzus kialakítására, mint maguk a kormányok.

Tehát a nem állami szereplők nagyobb hatással voltak az új törvények kialakítására, mint maguk a kormányok. Vagy új globális konszenzus kialakítására, bocsánat, így pontosabb. Így született meg a globális kormányzás.

Tehát a globális kormányzásban nem csak politikusok vesznek részt, hanem nem állami szervezetek is. Ezt a nyelvet beszéli és ezt az etikát vajja magáénak a hasonló ideológiai elveket képviselő partnerek erős hálózata, köztük a nemzetközi és nemzetek feletti szervezetek, a nem kormányzati szervezetek és azok irányultságát meghatározó szakértők, a nyugati kormányzatok és bármely más olyan gazdasági, társadalmi és politikai szereplő, amely csatlagozott a konszenzushoz. A többség a mai napig nem fogta fel a politikai forradalom súlyját.

Én ezt eléggé realista és pontos, tehát nem túlzó megfogalmazásnak tartok. A többség a mai napig nem fogta fel a politikai forradalom súlyját. Még egyszer a politikai forradalom mi volt a lényege?

Hogy a politikai döntéshozásban nemzetközi szinten beledtek béve olyan szakértők és olyan szervezetek, amelyek nem állami szereplők és nem választott emberekből állnak. A többség a mai napig nem fogta fel ezt, holott ez alapvetően alálsa a kormányzatok tekintéjét. Képviseleti szerepét és a demokrácia működését.

Amennyiben hatékony választ kívánunk adni a jelen könyven elemzett kihívásokra, fontos, hogy megértsük, hogy miről is van szó, és elgondolkozunk azon, hogy mi is következik abból, hogy a hidegháború vége óta a hatalmat szép csendben olyanoknak játszották át, akiket senki sem választott meg, és akik saját külön érdekeinket kívánják érvényesíteni. Térjünk vissza globális kormányzáshoz. A partnerek sokasága és sokfélessége hatványozottan növeli azt a hatást, amelyet normáli kifejtenek, és megvalósításukat is gyorsítja.

Tehát ezek a szervezetek soha nem tudták volna elérni az eddig elért céljaikat, hogyha nem váltak volna a hatalmi, tehát a kormányok szervezeteinek a partnerekvé, illetve a kormányok partnereivé, és ezeknek a nemzetközi konferenciáknak a legitím részedőivé. Az iskolák, a női mozgalmak, a helyi hatóságuk, a szakszervezetek, az éfjúsági szövetségek, a fejlesztésre szakosodott nemkormányzati szervezetek, a jótékonysági szervezetek, a tömegtájékoztatási eszközök, tehát a média, helyi gyógyszertárok és egészségügyi létesítmények, a divat és a szórakoztatás világa, például a Hollywood, a kulturális körök, az ügyzeti vállalkozások és a vallási közösségek könyörtelenül kivannak szolgáltatva a globális normáknak.

Ha nem is ők, tehát az előbb felsoroltak, ha nem is ők az elsődleges partnerek, mert nem ők, másodlagosan vagy harmadlagosan mindenképpen partnerek kíválnak, méghozzá attól függően, hogy mennyire teszik maguk kévá az új etikát. Így a maguk szintjén ők is az új etikával itatják át a társadalmat. Tehát mondjuk egy kulturális intézmény ezzel azonosul és ennek a szócsövévé válik, nem ő a fő partner, nem ő diktálja a tempót, nem ő határozza meg az irányvonalakat, de ő is erősíti az új etikát az adott társadalomban.

Tehát így a maguk szintjén ők is az új etikával itatják át a társadalmat, a végén pedig többnyire ők is tudatosan vagy tudattalanul az új etika megvalósításának partnerei lesznek. A végső cél természetesen az, hogy valamennyi globális polgárt elérjék. Komplexitása és megfoghatatlan jellegje miatt a több szereplős részvételre épülő folyamat demokratikus ellenőrzése teljesen lehetetlen.

Félelmetes hatékonyságát a nemeg globális forradalmában láthattuk, jólhat a pekingi konszenzus jogilag nem kötelező, a nemegközti egyenlőség szempontja viszont már az egész világon elfogadásra talált. A kultúra átalakítása, amelyet megvalósított, bizonyos szempontból már visszafordíthatatlan. Egy-két gondolat még a következő fejezetből, ezt nem szeretném felolvasni végig, csak a nyelvi változások a kormány közi párbeszédben cimmel.

Ha az 1990-es évek előtt elfogadott jogi dokumentumok nyelvezetét vizsgáljuk, akkor a genderszó és számtalan származékának használata, amelyek közül néhányat az első fejezetben sorultunk fel, nem csak újítás a kormány közi párbeszédben, hanem szakítás is egyben a korábbi gyakorlattal. Tehát ez nagyon fontos gondolat, hogy nem csak újítottak, amikor bevezették a társadalmi nemkifejezést, hanem a nagyobb probléma az az, hogy ezúttal egyúttal szakítottak is a korábbi gyakorlattól. Az emberi jogi egyezmények férfiakról és nőkről, házastársakról, szülőkről, anyáról, férvről és feleségről beszélnek.

Előtte ezeket a kifejezéseket használták. Házastársak, szülők, anyák, férfi, feleség, férfi, nő. Amikor minden emberi lény egyelőméltóságáról és azonos lyugairól, vagy a családdal, házassággal és a gyermekek oktatásával kapcsolatos képdésekről van szó.

A biológiai nemet a hátrányos megkülönböztetés felszámolásával kapcsolatban említik. Ezért például az ENSZ 1945-i alapokbánya hitette ezt a férfiak és nők egyelőjobbairól. Tehát férfiakról és nőkről beszél.

Csak úgy, mint az emberi jogok egyetemes nyilatkozata. És még felsorol többeket. A nemzetközi emberi jogi kódex is elismeri a családot egyesszámban.

Tehát nem családokat, hanem családot. Tehát a nemzetközi emberi jogi kódex még családról beszélt, mint a társadalom természetes és alapvető egységét, amely jogosult a társadalom és az állam védelmére. És az egy férfi és egy nő által kötőt házasságra épül, mely csak a házasságkötőfelek szabad és teljes beleegyezésével jön létre, akik alatt ezek a dokumentumok egyhangulag a férjet és a feleséget, egy férfit és egy nőt értenek.

Továbbá megerősíti, hogy az emberi család minden tagja elidegeníthetetlen, vagyis természet adta, méltósággal rendelkezik. Ajánlom a figyelmetekbe ezt a könyvet. Kertcsinálónak ennyit szerettem volna felolvasni belőle.

Azt gondolom, hogy ez a fejezet is elég szennyitogató volt, hogy a társadalmi nem az, hogy került bele a közgondolkodásban, nem is a közgondolkodásban, hanem igazából a legmagasabb szintre, és hogy mi vezetett idáig. A részletekkel nem szeretnék foglalkozni. Ebből a könyvből ennyit szerettem volna elmondani, és meg lehet vásárolni a libridák a könyvesboltjaiba.

Én magam is ott vettem meg. Érdemes elolvasni, hogy képbe legyünk azzal, hogy mi történik körülöttünk, és hogy a különböző kifejezések alatt ki mit ért, mert ez feltételezi azt, hogy vitát tudjunk lefolytatni természetesen, kultúrát vitát, de ha nem tudjuk azt, hogy a különböző kifejezések alatt ki mit ért, akkor az azt eredményezi, hogy eldeszívünk egymás mellett.

[Fórián Zoltán]
Best of Hit Rádió Válagatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió És akkor én is azt mondtam az úrnak, hogy ha Sidrákot, Misákot és Abednégót meg tudtad menteni az égű tüzes kemencéből, akkor engem is meg tudsz menteni abból, amit a doktorra őrám kimondott.

[Korompay Márk]
Ahogy ők ugye nem a láthatóra a királyra meg arra a hatalmas bárványra néztek, hanem a láthatatlanra, aki meg aztán egyszer csak ott volt a kemencében mellettük. De jó, tehát ezek nagyon fontos, amiket mondasz, hogy egyrészt azt a diagnózist azt nem fogadtad el, azt mondtad, hogy ez nem lehet. Te hiszel Isten igéretebe, hiszel a gyógyulásba, hiszel Isten igébe, utána, szerintem ez is kulcs, hogy a bűneidet megvallottad, hogy ez se legyen akadálya a gyógyulásnak, utána pedig a Jézus Krisztusnak a nevébe az átkokat is megtört.

[Fórián Zoltán]
Így van, tehát a Mahash Chavdánál is olvastam, mikor az anyukája beteg volt, és azt mondták neki is, hogy csontrákja van, nem lehet már meggyógyítani, de Jézus megjelent a Mahasnak és mondta, hogy ne imádkozzál anyukábér. Piatt olvasta is a zsidó levélbe, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és akkor mondta, hogy ha Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt meggyógyította a betegeket, meg halottak a támasztott fős, azt most is meg tudja tenni ma. Így van.

És akkor mondta neki az úr, hogy kérdezte, Mahas az urat, hogy meg tudod gyógyítani az anyámat, és mondta, hogy igen, imádkozz érte. És akkor Mahas imádkozott, hogy úram gyógyítsd, csak annyit, hogy úram gyógyítsd meg az anyámat, és meggyógyította az anyját. Tehát én is mondtam akkor, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, majd engem is meg tud gyógyítani.

Ahogy a Mahas anyukáját meggyógyította, vagy akkor a betegeket, most engem is meg tud gyógyítani. És az orvosi papírokat elraptam, azokat nem néztem, de a Bibliát elővettem is, és erősen olvastam a Bibliát, Isten igényét. De utána, előbbem hozta az úr, hogy majd mindjárt mondom azt is, de a másodpercben mentem tüdőtükrözésre, na most nem tudom, volt-e valakinek tüdőtükrözése, vagy gyomortükrözés, tehát az a csövet ledugják a tüdőbe, és akkor ilyen kamerán nézik a tüdőt is, meg vesznek szövet, mint át.

Hát az nekem olyan volt, hogy feküdtem az ágyon, számba volt ez a műanyag, bedugták a csövet, és éreztem, mikor a tüdőnkből lecsípett egy darabot, akkor mintha vízzel, vagy vérrel megtelt volna a tüdőm, rendesen éreztem, és nem taptam levegőt. És hát első alkalommal meg voltam éjedve, hogy én itt mindjárt megfulladok, mit fognak velem csinálni. Mondta is a doki, hogy akkor átrúgtam, hogy majdnem kirúgtam a falat, tehát ilyet ne csináljak.

És mondta, hogy vegyek levegőt, hát vettem volna levegőt, ha kaptam volna, de nem kaptam levegőt. És akkor ez háromszor volt, tehát másodjára szintén ugyanez volt, ledugta a csövet, megint vett szövet, mint át, harmadjára megint, és harmadjára, amikor az volt, hogy nem kaptam levegőt, szétnéztem, akkor már nagyon nyugodt voltam. Úgy ott a rendelőben láttam, hogy ott van mindenféle cucca, amivel újra tudnak engem éleszteni, úgyhogy az se érdekelt volna, hogy meghalok.

Meg volt a szövetmint, tehát levették a szövetmintát, és akkor mondta az orvos, hogy üljek fel az ágyra, mindjárt hívja a betegfordót, hogy vigyenek fel az osztályra. Én mondtam, hogy én felmegyek a saját lábamon, nem engedte, tehát hívta a betegfordót, fölmentem az osztályra, ez egy öt személyes korterem volt, már négy beteg ott feküdt bent, én voltam az ötödik, és akkor ott beszélgettek a négyen, aztán hozzám is szóltak, beszélgettünk, és kérdezte az egyik, hogy mivel kerültem oda fel az osztályra. Mondtam, hogy most jöttem tüdőtüközésről, aztán mondta, hogy nem hiszi el, hogy ő 11 éve jár a kórházból, a János kórházban, és nagyon sok embert látott már, aki tüdőtüközés után felvittek az osztályra, de mondta, hogy olyatok, mint én, hogy itt vigyorgok, meg beszélek velük, meg jókedvem van, ilyet még mondta nem látott egyszer sem.

Na úgyhogy... Tehát veled volt akkor is. Szerintem teljes mértékben, és ezért nem főltem attól se, hogyha ott meghaltam volna, megálltam volna, vagy megfújlottam volna ott az ágyon, akkor azt sem érdekelt volna.

Hát nincs hidrák, mert senki sem benne.

[Korompay Márk]
Még hogyha meg is halunk, akkor sem borulunk el bábány előtt.

[Fórián Zoltán]
Annyira hittek, ezt a hitet megáldja Isten. Így van, és akkor utána meg a Szent Szelem elében hozta a Jobb könyvét, és hogy Jobb elvesztett tudod mindent, elvesztett a családját, a vagyonát, de akkor sem tagadta meg az urat, és akkor a sátán mondta, hogy verd meg, tehát egészségébe, bőrér, majd akkor meg fog átkozni. És tehát a sátán megverte Jobbot betegséggel, de Jobb akkor sem tagadta meg az urat.

És akkor valahogy bennem is följött, hogy ez egy próba, amúgy nekem is, a hitemet megpróbálja, hogy megállok-e, vagy nem? Megfogom-e? Tehát eltávololok-e az úrtól?

Megharagszok-e az úrra? Vagy pedig megállok? És akkor gyorsan lapoztam, ez az új szövetségben volt, kíváncsi voltam rá, hogy az új szövetségben is van-e ilyen, hogy a sátán ki tudja az embert kérni, hogy megpróbálja a hitét.

És akkor elkezdtem olvasni az új szövetséget a Máténál, Márk, Lukács, és akkor ott van a Lukács evangéliumban, akkor Jézus beszél Péterrel, hogy siman-simon a sátán kikért benneteket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam, hogy a te hited el ne fogyjon, és akkor leesett, hogy az új szövetségben is, tehát a sátán ki tudja kérni az embert, hogy próbálja, tegye. És akkor mondtam a sátánnak, na jó, akkor fölveszem a kezdőt, akkor harcoljunk. Mindegy, ha a feje tetejére áll, ha meg fogsz ölni, akkor se érdekel, de Istenet nem fogom megtagadni, és nem fogok eltávolodni tőle, hanem ugyanazt mondom, mint jobb, hogy amíg az én lelkem bennem van, és Isten lehellete van az óromban, addig én nem fogom Istenet megszívni, meg semmit nem fogok ellenemenni.

Sőt, elővettem a Bibliát, olvastam a Bibliát, dicséreteket hallgattam, satöbbi, jártam a gyűlökezetbe, nem tehát ez egy próba volt számomra szerintem, és nem rohangáltam pásztorokhoz, hogy kenjenek meg olajjal, imádkozzanak értem, hanem ezt úgyban nekem kellett megharcolnom, és tehát ugyanúgy jártam a gyűlökbe, dicséret, az alkalom, minden ment, és akkor még eszembe jutott, Kenneth Haginnek láttam egy ilyen tanítását, amikor az úr szólt hozzá, hogy ne csak elméletbe tanítson, hanem gyakorlatban is, és mondta, hogy ha van itt most rákos beteg ott az alkalmon, akkor mond meg neki, hogy ugyanazt tegye, mint amit tetettél, amikor beteg volt, és akkor mondta Kenneth Haginn, hogy ha van rákos beteg, akkor álljon föl, és szólja rákhoz, mond meg neki, hogy rák, légy átkozott Jézus nevében száradj ki, és akkor én is mondtam, hogy rák, légy átkozott Jézus nevében száradj ki, és akkor elképzeltem, mintha, hogy a szüge fal, amit Jézus megátkozott, kiszáradt, hogy az a rák bennem is ugyanúgy kiszárad, és nem fog növekedni, meg nem lesz semmi baj, és hittem abba, hogy amit kimondok, az meg is történik, az meg lesz nekem, és egy fél év után elküldtek megint tehát nem voltam kemoterapián, nem szedtem semmilyen orvosságot, semmit nem kaptam, jártam vizsgálatokra, de látták, hogy nem növekszik, nem küldtek és akkor kisderült, igen, a szövettani mintából, hogy én megtagadtam, hogy az nem rák, és nem fogom elfogadni, hogy az nem is rák volt, hanem ilyen szarkoidózis vagy mi, minek írja le, és és egy fél év után ez a folt, amit leírnak, hogy mekkora daganatok voltak, ez egy fél év után felére csökkent, egy év után teljesen eltűnt, tehát ha a 3CT felvételem van, az 2016. augusztus az első, 2017. február a második, és 2017.

augusztus-szeptember a harmadik, és azon a harmadikon már se fúrt, se árnyik, semmi nem volt a tüdőn, tehát egészséges a tüdőm, azóta sincs már semmilyen problémám, aztán, és tehát azt is megvallottam, tehát a megvallás is nagyon jó, az Isten igényét megvallani, mint a 118. Zsoltárban, hogy a 17. vers, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az úr cselekedeteit.

És ezt most is ezt csináltam. És ezt mindig megvallottam, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az úr cselekedeteit.

[Korompay Márk]
Tehát ki lett mondva a halálosítélet rád, de te nem fogadtad el, hanem ennek az ellenkezőjét vallottad, mert úgy hittel.

[Fórián Zoltán]
Annyira jó, tehát oda kell figyelni a beszédünkre, hogy mit mondunk, mert például a 4 Mózesben ott van, amikor az úr szólt Mózesnek, hogy küldjön ki kémeket, hogy Kánánföldjét kémleljék meg. És elment a 12 kém, aztán, amikor visszajöttek, a 10 kém negatívan beszélt, a Jozsui meg a Káleb pozitívan. És azt mondták, hogy megfognak halni, a gyerekei prédára lesznek, és nem fogják Kánánföldjét elfoglalni.

És akkor utána szólt az úr Mózeshez, és mondta neki, hogy mondnak a népnek, hogy élek én, azt mondja az úr, és éppen úgy cselekszem veletek, amiképpen ti beszéltek az én füleim hallására. Tehát, hogy hogy beszélünk Isten fülei hallására, Isten ugyanúgy fog velünk cselekedni. Tehát, ha valaki azt hallja meg, hogy ő meg fog halni, nem fog meggyógyulni, vagy neki nem fog sikerülni semmi, akkor ne csodálkozzon rajta, hogy ez így is fog sikerülni, mert Isten azt mondja, hogy éppen úgy cselekszik velünk, ahogy mi beszélünk az ő fülei hallására.

Mind az élet, mind a halál, a nyernek a hatalomában van. Így van. Így van.

És akkor, tehát én meggyógyultam. Úgymond akkor már volt mit mondanom az embereknek, de akkor sem, tehát nem az volt, hogy én mentem mindenkihez, és akkor úgymond sztárolom magamat, hogy én hogy meggyógyultam, hanem, hogyha éreztem, hogy valaki azonnal kell mennem, nem volt egy olyan alkalom a gyűlökezetben, mikor pont a Nagy József, meg a Mészáros István a gyógyulásról beszélt, a prédikát, és volt ott egy hölgy, előttem 5-6 sorra, láttam, hogy néha fölállt, jókedve volt, örült, tapsolt, leült, sírt, aztán megint fölállt, megint tapsolt, fölemelt a kezét, leült, megint sírt. És akkor úgy, tehát éreztem, hogy ha magyarra kell mennem, beszélnem kell vele. És akkor vége volt az alkalomnak, tehát mentek haza az emberek, ő ott maradt a helyén, és akkor én is ott maradtam, oda mentem hozzá a végén, és akkor mondtam, hogy láttam, hogy néha fölálltál is, jókedved volt, máskor meg leültél, sírtál is, valamelyik hozzá tartozóddal baj van?

És akkor mondta, hogy nem, hanem vele van probléma, egy hete jött ki a kórházból, és azt mondták, hogy mély nyakrákja van, és mondták az orvosok, hogy most két hétre, ilyen konzultálnak, leülnek, és akkor megbeszélik, hogy most a fél mélyhét vegyék ki, vagy az egészet. És akkor mondta, hogy a nagymamája is mély nyakrákba halt meg, és akkor neki ott van a férje, két kisgyerek, tehát ő nem akar meghalni, és azt sem akarja, hogy a mélyhét kivegyék. Aztán mondtam neki, hogy én hogy úgy voltam meg, és bizonyságot tettem neki.

Akkor még BKV-val közlekedtem, elvitt az ősvezérig kocsival, a kocsijával, közben beszélgettünk, imádkoztunk, és mondtam neki is, tehát ő is megvallott a hitét, meg ő is elmondta azt, hogy rák légy átkozott, Jézus nevébe száradj ki. És találkoztam vele körülbelül egy hónap múlva a gyűlökezetbe, kérdeztem tőle, hogy visszamente a kórházba, mondta, hogy igen volt, és még bűtét előtt elküldték egy vizsgálatra, semmit nem találtak nála, tehát mondta, hogy mély nyakráknak is semmi nyoma nem volt. Aztán találkoztam vele egy olyan három hónap múlva, akkor már mondta, hogy terhes, és akkor azóta megszülte a harmadik gyerekét, kislány Viktóriának hívják, azóta is jár Gyűlibe, és semmi probléma nála sincs, tehát nem újult ki, ráknak nyoma sincs az ő szervebe tévesen.

[Korompay Márk]
Hát Jézus Krisztus tegnap, ma és mindenféle helyen, ugyanaz most is gyógyít, most is szabadít, történnek csodák, olyan jó ezt hallani, hogy most is történnek csodák. A hígy gyűlökezetében történnek csodák, mert ívőkkel történnek csodák, azokkal, akik hisznek, hogy isteni gény.

[Fórián Zoltán]
Mert tényleg akkor a hiszemén is, hogy az angyal hívott el, tehát nem azt mondta, hogy menjek egy református templomban, nem ítélem el őket, de nem református templomba küldött, katolikus templomba, Jehovákoz, hanem megmondta, hogy a hígy gyűlökezetében menjen. És nagyon örülök, hogy idejöttem a hígy gyűlibe, meg hogy ide járok, meg hogy itt találkoztam olyanokkal, vagy találkoztam, akikkel találkoztam, azoknak is nagyon örülök, de a könyveknek is, tehát a Kenneth Hagin, Derek Prince, Mahesh Chaudhary, tehát nagyon nagy érték a gyűlökezet. Sándor is, Sándor is, így van.

[Korompay Márk]
Tehát egyre inkább felértékelődik. Azt gondolom, azzal együtt, ahogy közeledik a korszaknak a vége, egyre fontosabb a közösségek, egyre fontosabb a család, és egyre fontosabb a gyűlökezet is, ahova tartozunk, mert Isten azért kollektív ígéreteket adott nekünk. Igen.

A népért jön el, az egyházért jön el, azokért jön el, akik ott vannak a helyükön, a bárkában.

[Fórián Zoltán]
Így van, és ahogy beszélgettünk, ismertelem nem az lenne a fő dolog, hogy az emberek saját magukat nézzék, a saját érdekeiket, hanem tényleg az, hogy mindegy, hogy az most szegény, gazdag, barnabőrű, fehérbőrű, bármilyen, hanem a szeretet. Tehát, mint a Jézus is mondta, hogy szeressük egymást, mert ha valaki bejön egy világi gyűlökezetbe, arról fogja meglátni, hogy mi a tanítványai vagyunk, ha szeretni fogjuk egymást. Ez nagyon fontos, ez az üzenet, hogy legyen egység.

[Korompay Márk]
A szeretet, így van az egység. Hogy legyen látható, hogy ez egy más alapokkal lévő közösség. Ilyen nincs a világban, ahol tényleg a szeretet az az összetartó erő.

Egy az úr, egy a hit, egy a szellem, és ezért tudjuk egymást szeretni.

[Fórián Zoltán]
Még a gyógyulásra visszatérve, most nem ítélek el senkit, de volt két ismerősem, aki én imádtam, akit tudtam, hogy Tüdő Rák, mind a kettő Tüdő Rákkal küzdött, és hogy imádkozzunk együtt, meg nekik is bizonyságot tettem, és mind a kettő elköltözött, pedig a hídgyűlökezet a tagja volt mind a kettő, és nem értettem, hogy nálam működött, a Hölgnél, a Krisztinánál működött, hogy náluk miért nem, és akkor a végén hallottam, hogy mind a kettő bűnben éltem úgy.

Tehát jártak a gyűlibe, de bűnben éltek, és ami nálam az első volt, hogy a bűnt kiszorítani azonnal az életből, mert ha bűnben élünk, kiszolgáltatjuk magunkat a sátánnak.

[Korompay Márk]
Ez fontos, amit mondasz, Sándor is utalta erre, hogy valószínűleg azért nincs annyi csoda, és gyógyulás az egyházban, mert bűnben élnek a testvérek. De hát először ezektől kell állszokatni.

[Fórián Zoltán]
És most nem a gyilkosságra kell gondolni, meg a lopásra, akár a nyelvbőne is, hogy pletykálkodunk a másikról, kitgúnyoljuk a másikat, kicsúfoljuk a másikat, lenézzük a másikat, tehát ezekből is igen. Abszolút.

[Korompay Márk]
Na, hát akkor térjünk meg, és jöjjön a csoda korszak. Így van.

[Fórián Zoltán]
Tehát amit még mondani akartam, hogy például az angyal mondta nekem, hogy jöjjek a hídgyűlőbe, és ott kapom meg a feleségemet is, aki most itt. Jön mellettem.

[Korompay Márk]
Igen, rá akartam megérni, hogy ezért kezdtek, hogy ez volt az első igényed, hogy eljössz a gyűlökezetbe, és találkozol itt a feleségeddel.

[Fórián Zoltán]
Ez sem volt ilyen egyszerű, amúgy igen, tehát most nem mondom, mert volt, hogy én is mentem a saját fejem után, próbálkoztam hölgyeknél, és a többi, de nem jött össze úgy, úgy lepatintottak, leráztak. Nem egyszerű ez az, amit eljövettem. Nem, és akkor én is rájöttem, hogy de miért?

Miért? Voltam tízszer randizni, tíz hölgyel, és mind a tíze elküldött, tehát nem volt semmi, hogy miért van ez? És akkor úgy nem értettem, de a Szilviával is beszéltünk már előtte is, de, tehát ő megjött.

Tehát őt meg, mintha hogy Isten elébe vitte Évát Ádámnak, vagy ahogy a Boázanak elébe vitte a Rútot, ugyanúgy elében is, elében hozta a Szilviát, és tehát. Te hogy élted meg a Szilvi?

[Korompay Márk]
Érezted a vezetést?

[Fórián Szilvia]
Igazából én is háromszor utasítottam vissza az előtölt, és egy kitartó volt.

[Korompay Márk]
Igen, mert ahogy a gyógyulásban is kitartó voltál, úgy az udvarlásban is ezek szerint.

[Fórián Zoltán]
Hát igen, de itt is. Tehát azt is el akarom mondani, hogy ha valaki keresztényként, tehát gondolkodik itt a nősülésen, és mondjuk nincs meg hozzá az anyagi feltétlen, hogy akkor halogatja, hogy majd öt év múlva, majd akkor, ha lesz ötmillió, majd akkor, ha lesz tízmillió, stb. Tehát mi ezt most megtapasztaltuk, hogy az eljegyzési időben is, tehát amikor megkértem a Szilviának a kezét, hogy az úr hogy támogatott bennünket, hogy az esküvő alatt, hogy támogatott bennünket, tehát, hát mindegy, elmondom.

Mikor belevágtunk az esküvőbe, az idén, június-júliusban, június közepén, júniusban, hogy eldöntöttük, hogy augusztusban összeházasodunk. Két hónapunk volt rá. Két hónap.

Második két hónap. És hát ez most lehet sokaknak meglepő lesz, 200 ezer forinttal indultunk neki az esküvőnek, hogy majd akkor mi csinálnunk valamit. Én azt mondtam, hogy ötmillió alatt.

Mostanában olvastam, hogy most az a millió. Nem volt egy nagy esküvőnk, 30 fő volt, kb. 30-35-en voltunk.

De, tehát 200 ezer forinttal indultunk el, mire kifizettünk a végény mindent, és jöttek a pénzek, tehát olyan helyekről kaptunk pénzt, ahonnan meg se gondoltuk volna. Volt olyan, hogy tesó elhívott bennünket kávézni, beszélgettünk, és kezünkben nyomott egy borítékot. Volt benne egy bizonyos összeg, és pont akkor az összegre volt szükségünk.

Imádkoztunk is érte.

[Fórián Szilvia]
Ez egy vizenjárás volt.

[Fórián Zoltán]
És jöttek mindig, amire szükségünk volt, arra jött a pénz. És pont megkaptuk mindig. Tehát nem kaptunk többet, annyit kaptunk, amennyire szükségünk volt.

És mikor megcsináltuk az esküvőt, mondom nem volt olyan nagy, 30-35 fő volt, összeszámoltuk a végén, tehát mondom 200 ezer forinttal indultunk el, 900 ezer forintba került az esküvőnk, és 600 ezer forintú maradt pluszba. Úgyhogy...

[Speaker 7]
Megértöttem, hogy nászudt.

[Fórián Zoltán]
Ez azért akkor jól indult. Vagy jól indult, mert... És minden, tehát minden.

Olyan volt a mennyasszonyi ruha, amit Szilvi megálmodott magának, azt sikerült megkapnunk, azért is el kellett mennünk Székesfehérváron túlra.

[Fórián Szilvia]
Közbe lett a utunk.

[Fórián Zoltán]
Kött a kocsink is lett még, igen, úgyhogy... Nagyon jó, nagyon jó az úr, tényleg.

[Korompay Márk]
Nagyon jó ezt hallgatni, ahogy beszéltük az elején, hogy az igaz bizonyság az lelkeket, életet ment, és hiszem, hogy ez a beszámoló, ez a hiteles, őszinte hitelteli beszámoló is életeket ment. Életeket ment, mert az embereknek szükségük van arra, hogy Jézus Kisztus megmentse az életüket. Zoli, mit szólnál ahhoz, ha most megkérnélek arra, hogy ezzel a hittel, ahogy elmondtad a bizonságodat, imádkoznál olyan emberekért, akik lehet, hogy hasonló helyzetben vannak, vagy vannak rokonaik, mint amiben te voltál.

Imádkozz az ő gyógyulásukért, és imádkozz azért, hogy Istenhez találjanak, mert ez a legfontosabb, ahogy te is mondtad, hogy előbb az Isten megtalálni, és vele már minden lehetséges.

[Fórián Zoltán]
Rendben. Menjélj atyánk az Úr Jézus Kisztus nevében. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük a Hit Rádiót.

Hálát adok én is, uram, a testvéreimért, a feleségemért, itt a Márkért. Köszönöm a Híd gyülekezetet, köszönöm, hogy elhívtál engem a Híd gyülekezetbe. Hálát adok a Német Sándorért, Juditért, a pásztorokért, a testvéreimért, az ország minden részén, minden gyülekezetért, minden egyes testvérünkért.

És kérünk téged, Úr Jézus, hogy ugyanúgy, ahogy engem meggyógyítottál, érj is meg azokat, akik betegek, akár Covid-ban, akár rákos betegségekben, bármilyen problémájuk van, szívinfarktus, agyvérzés, akármilyen gyulladások vannak a testükben, az, hogy uram, ezek meggyógyuljanak, érj is meg őket ugyanúgy, ahogy engem megérintettél a gyógyulással, ahogy engem meggyógyítottál, ugyanúgy őket is gyógyítsd meg.

Az, hogy ne adják föl ezek az emberek, az, hogy pozitívan beszéljenek, ne a betegségeket emeljék föl, a sátán munkáját emeljék föl, hanem a Te igédet emeljék föl, a Te nevedet hívják segítségül. Az, hogy Magyarországon is ébredést legyen, hogy tényleg minél több ember hallja, hogy Te egy élő Isten vagy, létező Isten vagy, Te nem hagytad el az embereket, hanem lehet hozzád szólni, és Te is szólsz hozzánk, és szereted az embereket. Azokat is, akik most még bűnben élnek, azokat is szereted, de viszont kéred őket, hogy hagyják el a bűnt, számolják föl a bűnt az életükben, minden bűnöket, áld meg Magyarországot, az itt élő embereket, és kérek a Jézus nevében is, és kérlek Úr Jézus, hogy mutass meg magad az embereknek, ha kell, könyvek által, mások által, hogy megismerjenek ugyanúgy az emberek, ahogy mi megismertünk téged, és elfogadjanak, mert Te sokan nem változ, valahogy meg van írva, hogy Te ma, tegnap és mindörökké ugyanaz vagy, köszönjük neked a vágváltásodat, köszönjük azt a drága vért, amit kihontottál értünk, köszönjük a nevedet, hogy a nevedben hatalom van, erő van, a sátán fölött, és a Te neved által ellene tudunk menni a betegségeknek, a rosszaknak, az átkoknak, mindennek, ami a gonosztól jön, a zöldök től jön, azt le tudjuk győzni a Te neved által.

Köszönjük neked a szent szellemet, amit elküldtél, és tanítasz bennünket a szent szellem által, mert megvaljuk, hogy a szent szellem az, aki elvezet bennünket minden igazságra. Köszönjük neked, Uram, az életünket, a sorsunkat, a gyógyulásokat, előre hálát adunk azokért az emberekért, akik meg fognak gyógyulni, meggyógyulnak, megszabadulnak az ördöktől, a fogságából, a Jézus nevében. Ámen!

Ámen!

[Korompay Márk]
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Zoli, kívánom Isten gazdag áldását az életedre, hogy használjon az úr, továbbra is legyél bátor, bizonságtevő, hogyha már átmentél ezen, akkor ne hiába történjen, hanem hogy sok ember ezen keresztül felbátorodjon, és ő is meggyógyulja, illetve azt kívánom, hogy együtt tudjatok szolgálni, együtt tudjátok Isten igéjét hirdetni.

[Fórián Szilvia]
És én pedig azt üzeném azoknak, akik nagyon régóta imádkoznak házastársért, férjért, hogy legyenek kitartóak, mert én húsz évig imádkoztam, bőtöltem, és ezúttal is szeretném megköszönni azoknak, akik ebbe támogattak, a szüleimnek is. Tudom, hogy ők is nagyon sokat harcoltak, és itt van az eredmény. És az volt bennem, amikor kitört a járvány, hogy én szeretnék ebből, tehát szeretnék úgy visszatérni, amikor újraindul a közösségi élet a gyülekezetben, hogy jobb állapotban megyek vissza, mint ahogy belekerültünk ebben az egészben.

És tényleg ezt az úr meg is adta, mert közben lett maga bőlegényem, és közben lett maga az autónk, és nagyon hálás vagyok az úrnak, mert ő tényleg ím a meghallgató Isten, és ereje van a bőjtnek, a szellemi harcnak, úgyhogy érdemes az úrhoz folyamodni.

[Korompay Márk]
Hát erre ti élő példa vagytok, hogy a COVID alatt is az ember tud növekedni, fejlődni, akkor is tud áldásba kerülni, és téged pedig megáldott egy hiteli, szentszerlemelteli férfiúval az úr. Azt kívánom, hogy legyetek nagyon boldogok, és a hallgatóktól pedig ezzel elköszönünk. Nagyon köszönjük, hogy hallgattátok a Szabadságrabjait.

Legfrissebb