Ugrás a tartalomra
Fórián Zoltán és Szilvia

A Happy Day mai adásában:

  • Megvallás Németh Sándorral
  • Bibliaolvasás EFO: I. Krónikák 4-5. rész
  • Lépj ki a nyomorúságból - Németh Sándor prédikáció részlet
  • Marguerite A. Peeters: Genderőrület - Az új globális konszenzus építőköve 1.rész
  • Teljes gyógyulás tüdőrákból - Fórián Zoltán és Szilvia

Az adás gépi átirata alább olvasható:

[Szignál]
Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hit életi válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day!

Hitvallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba.

[Németh Sándor]
Mondjátok, hogy hiszem, hogy ez Úr Jézus Kisztus, a világ világossága, Istenek a báránya, aki elvette a világ bűneit. Ő az utolsó Ádám, aki fölvette magára a bűneimet, védkeimet és a bűneimnek minden következményét, és felvitte a testében a golgotei keresztvára, és rázúdult, Istenek a kárhoztató ítélete, én helyettem. Ezért elismerem, hogy helyettem bűnhődött, helyettem ment le a seolba, és érettem, támadott föl a harmadik napon a halálból, hogy megszerezze számomra az örökkéletet, bűneimnek a bocsánatát, a gyógyulást, a szabadulást, Ábrahamnak az áldásait, Istenek az ígéreteit, hogy mindezek az életemben igenné és ámenné váljanak.

Ezért hiszek Jézus Kisztusban, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, és Ő az Isten fia, az Istenek a harmadik személye, aki által van az én megváltásom, utam az Atyához. És hiszem, hogy Jézus Kisztus Isten szellemében és tüzében merített alá, és merülnek alá, mert mai napon is veszek erőt, mert eljött rám a Szent Szelem. Hiszek a Szent Szelemben, hogy Istenben van a Szentlélek, és Maga is Isten, és hiszem, hogy a Szent Szelem bennem van, rajtam van, értem van, és a testem a Szentléleknek a temploma, és Ő az, aki megelemenít mai napon is engemet, betölt engemet az Úrnak az örömével, áldásával, erejével, mert hiszem, hogy a Szentlélek szolgálatába hívott el bennünket Isten, amely az igazság szolgálata, aki bennünket az Atya jelenlétébe, dicsőségébe vezet, és a mai napon is fölgerjesztem az Úrnak bennem lévő kegyelmi ajándékát, és dicsérem, magasztalom, áldom Őt, imáddom Őt, szellemben, igazságban, most és mindörökké a nánzeti Jézus nevében, és ellenállok az ördögnek minden démonnak, mert hatalmam van az ellenség erői fölött, és minden gonosz szellem fölött a nánzeti Jézus nevében, és parancsolom neked, Sátán, az Úr Jézus nevében, és minden gonosz szellemednek, hogy távozz rólam, távozz a környezetemről, otthonomról, családomról, mozgásomról a nánzeti Jézus nevében. Hallelujah! Hallelujah!

Amen!

[Diószegi Dávid]
Húr és Sóbál. Sóbál fia Reáljá, ennek fia Jahad, ennek fiai Atumaj és Lahad. Tőlük származnak a Czóriak nemzetségei.

Húr fiai Izréel, Jismá és Jitbás. Ők alapították meg Étánvárosát. A nővérük neve Haszlálpóni.

Penúja fia Gedor. Ezer fia Húsá. Ezek Húr leszármazottjai, aki Efrát a első születje volt.

Húr alapította meg Betlehemvárosát. Asúr volt Tékolvárosának a megalapítója. Asúrnak két felesége volt, Helá és Nará.

Nará szülte Ahuzámot, Héfert, Témenit és Ahastárit. Ezek voltak Nará fiai Asúrtól. Helá fiai Ceret, Jecóhar, Etnán és Kócz.

Kócz fiai Ánúb és Hacóbéva. Kócz leszármazottjai akarhélnek három fiának a nemzetségei is. Jabécz kiemelkedett a testvérei közül, mert mindenki nagyra becsülte.

Anya ezt mondta róla, nagy fájdalommal szültem őt. Ezért nevezte el Jabécznek. Jabécz Izraelistenét hívta segítségül, benne bízott, és ezt kérte tőle.

Istenem, áldj meg engem! Adj nekem nagyobb területet, ahol élhetünk! Kezed legyen velem állandóan!

Kérlek, védj meg minden bajtól és gonosztól, hogy ne érjen fájdalom! Isten megadta neki, amit kért. Suha testvére volt Kelúb, annak fia pedig Mehir, annak fia Estón, annak fia Bétráfa, Pászéjáh és Tehinná.

Tehinná alapította Irnáhást. Tőlük származnak a Rékaiak. Kenaz fiai Otniel és Szerályá.

Otniel fiai Hatat és Meónótaj, ez utóbbi fia pedig Ofra. Szerálya fia Joáb, aki megalapította Géharásimot. Azért nevezték így ezt a várost, mert az otthoni lakosok mindenféle mesterséghez értettek.

Jefunne fia Káleb, annak fiai Írú, Élá és Nám. Élá fia Kenáz. Jehallelél fiai Zív, Zífá, Tírjá és Asarél.

Ezrá fiai Jeter, Mered, Éfer és Jálón. Jeter gyermekei Miriam, Sammay és Jizsbá. Jizsbá volt az apja Este-Moának.

Mered egyik felesége, Bityá az egyiptomi Fáraó leánya volt. Mered fiai, akiket Bityá szült, Jered, Héber és Jekutiel. Jered volt Gedor apja.

Héber volt Szókó apja. Jekutiel volt Zánovák apja. Mered másik felesége, Júdából származott, és Naham nővére volt.

Ettől a feleségétől is születtek Merednek gyermekei. Keila apja, akitől a Geremiek nemzettsége származott, és Este-Moa apja, akitől a Malkái nemzettség származott. Simón fiai Amnón, Rinná, Benhánán és Tílón.

Jísi fia volt Zóhét, és annak fia Benzóhét. Júda fia volt Sélá, ennek utódai Ér, aki megalapította Léká városát, azután Laddá, aki Marésá városát alapította. Sélá utódai voltak a Bét-Azsbélya vidéki nélő lembászon készítő családok, valamint Jókim, Jóás, Száráv és a Kózébái nemzettségek.

Jóás és Száráv moabiasszonyokat vettek feleségül, majd visszatértek Betlehembe. Ezek már régen történtek. Sélá utódai fazekasok voltak, akik Netáimban és Gedérában laktak, és a király számára készítették az edényeket.

Simeon fiai Nemuél, Jámin, Járib, Zerach és Saúl. Saul fia Sallum, ennek fia Mizbám, ennek fia Mismá, ennek fia Hammuél, ennek fia Zakkur, ennek fia Simei. Simeinek 16 fia és 6 leánya volt.

Simei fiú testvéreinek azonban nem volt sok gyermekük, és a családjai kisebbek voltak, mint a többi júdatörzsébe tartozó nemzettségek. Simei utódai a következő városokban laktak. Bersebá, Móládá, Hacársuál, Bilha, Ecem, Tólád, Betuél, Horma, Ciklág, Bétmarkábót, Hacárszúszim, Bétbiri és Sárim.

Dávid uralkodásának kezdetéig ők ezekben a városokban és falvakban laktak. További öt falujuk is volt. Étám, Ain, Rimmón, Tóken és Ásán.

Ezeken kívül még számos közösségben laktak egészen ballátig, ezek voltak a lakóhelyeik. Családjaik származási jegyzékeit is összeállították. Családfőik a következők voltak.

Mesóbáb, Jomélek, Jósá, a Maciá fia, Jóel, Jéhú, aki Josibjá fia, aki Szerálya fia, aki Asziel fia volt. Azután Eljóénay, Jakóbá, Jesóhájá, Aszájá, Adiél, Jeszimiel, Benája és Zízá, aki Sifi fia, aki Allón fia, aki Jedájá fia, aki Simiri fia, aki Semájá fia volt. Ezeknek a családjai igen megszaporodtak, ezért Gedor felé terjesztettek, a völd kereti részére, hogy ott keressenek a nyájaiknak legelőt.

Találtak is ott dús és tágas legelőket. Az egész vidék csendes és békés volt. Korábban hámiak laktak ott.

Ezékiás, Judakirálya idejében az említett családfők legyőzték a hámiakat, a sátraikat lerombolták, és a helyükre telepettek. Hasonlóképpen teljesen kiírtották onnan a meúniakat is. Mindmáig a meúniak közül senki nem lakik ott.

Azóta az említett családfők nemzettségei laknak ezen a vidéken, mert ott találtak a nyájaiknak legelőt. Simeon törzséből 500 férfi felment a Széjér-hegységbe, Jisi fiainak a vezetésével. Ezek a vezetők a következők voltak.

Pelatjá, Nearjá, Refájá és Uziel. Azért mentek, hogy elfoglalják azt a vidéket. Akkoriban már csak kevesen maradtak meg az Amálekiek közül.

A Simeon törzséből valók pedig végleg kiírtották őket, és attól fogva, mind máig ők laknak a Széjér-hegységben. Itt következnek Ruben leszármazatjai. Izrael elsőszülöttje Ruben volt, ezért őt illette volna az elsőszülöttség joga.

Azonban, mivel Ruben az apja feleségével hált, elvesztette elsőszülöttségi jogát, amely Józsefnek, Izrael fiának az utódaira szállt. Ezért a származási hegyzékben Ruben neve nem úgy szerepel, mint az elsőszülötté. Júda törzse erősebb és hatalmasabb lett, mint Júda testvéreinek a törzse.

A fejedelem is Júdából származott, az elsőszülöttségi jog mégis József törzsénél maradt. Rubennek, Izrael elsőszülöttjének a fiai Hanók, Pallú, Hetzrón és Karmi. Joel utódai a következők.

Joel fia Semajá, ennek fia Góg, ennek fia Simei, ennek fia Miká, ennek fia Reájá, ennek fia Baal, ennek fia Behérá. Ruben törzsének a fejedelme Behérá volt, de Tiglath Pileszer Asszír király fogságba hurcolta. Joel testvérei és a családjaik a következők, amint azt fejegyezték.

Jeiel volt a nemzettség fő, azután Zakar Jáhú, azután Bela, Ázás fia, aki sem a fia, aki Joel fia volt. Bela családja Aroérban lakott, egészen Nebóig és Baameónig, kelet felé pedig egészen az Eufrates folyótól nyugatra elterülő Sivatagnak a széléig terjesztettek, mert a nyájaik nagyon megszaporodtak Gileád földjén. Sahul király idejében Bela nemzettsége harcolt a Hagriak ellen, és legyőzte őket.

Ezután a Hagriak helyére telepettek, és attól kezdve ők laktak a Gileádtól keletre elterülő vidéken. Gád törzse Bálsám vidékén lakott, Ruben törzse közelében, egészen Szalkál városáig. Gád törzsének első vezetője Bálsámban Joel volt, utána Sáfám lett a vezető, majd Janaj következett.

A rokonaik a következők voltak. Mikáél, Mesulám, Seba, Jóraj, Jakán, Zia és Héber összesen heten. Ezek mind Abihail leszármazottjai voltak.

Abihail Húri fia, aki Járóák fia, aki Gileád fia, aki Mikáél fia, aki Jesisa fia, aki Jakdó fia, aki Búsz fia volt. Ahi volt a család vezetője, ahi Abdiél fia, aki Gúni fia volt. Gád törzse Gileádban és Bálsámban lakott, és az ottani falvakban, azután Sáron legelőjén, egészen a határig.

Mindezeket felírták a Nemzetségek jegyzékébe Jótám és Jeroboám idejében. Jótám júda királya, Jeroboám pedig izrál királya volt. Rúben és Gád törzséből, meg Manasré törzsének feléből 44.760 harcos gyűlt össze, hogy hadjáratot indítsanak a Hagriak népe, Jetúr, Náfis és Nódáb népe ellen. Az izráli sereg tapasztalt harcosokból állt, akik jól fel voltak fegyverkezve kardal, pajzsal és ijakkal. Mégis Istenhez kiáltottak segítséget harcközben, mert benne bíztak, és tőle kérték a győzelmet. Isten pedig meghallgatta és megsegítette őket, nekik adta a győzelmet.

Így győzték le a Hagriakat és a többi Izmállita törzset. Nagy zsákmányt szereztek, 50.000 tevét, 250.000 juhot, 2.000 szamarat és ezen kívül 100.000 foglyot ejtettek. A harcban sok ellenségük elesett, mert ez az egész hadjárat Isten ügye volt.

Így azután Ruben és Gád törzse, meg Manassé fél törzse letelepedett a legyőzöttek helyére, és egészen az Asszir fogság idejéig ott éltek. Manassé törzsének egyik fele, amely a Jordán kereti oldalán telepedett le, Básántól Balhermónig, Szenírig és a Hermónhetségig nagyon megszaporodott. A vezetőik a következők voltak.

Éfer, Jisi, Eliel, Azriel, Jirmejá, Hódavjá és Jagdiel, valamennyien erős, bátor és híres nemzetségfők. Azonban nem maradtak hűségesek Istenhez, akit őseik imádtak, hanem azokat az idegenisteneket kezdték imádni, akiket az előttük ott élő idegen népek tiszteltek. Pedig ezeket az idegen népeket Isten pusztította el.

Ezért Izrael Istene arra indította Asszírja királyának, Púlnak a szellemét, hogy hadjáratot vezessen ellenük. Ennek során Púl, akit más téven Tiglad Pileszernek neveztek, megtámadta Rúben, Gád és Manassé törzseit. Legyőzte és számüzetésbe hurcolta őket Halach, Hábor és Hára környékére és a Gózán folyó mellé.

Ott laknak mind a mai napig.

[Németh Sándor]
Mivel valásos ember volt, ismerte Istenek a törvényét, tisztában volt azzal, hogy mi az Istenek a követelménye. De ezeket a követelményeket azért nem tudta megtenni, mert nem volt újjászületés, nem volt az életében szent lélek, akivel együtt működve a testi állapotból el tudott volna jutni a szellemi állapotba. És ennek ugye az lett a következménye, tehát ez a helyzet, hogyha az ember nem akar a testi állapotából kilépni, akkor ilyen nyomorult emberként él, amiről a pálapostól ítélt, hogy ki szabadít meg ebből a nyomorúságból.

És mikor lesz vége ennek a nyomorúságos embernek, nyomorúságos természetemnek, és mikor leszek olyan állapotban, amikor a lelkismeretfordalás nélkül, bűntudat nélkül nézhetem az Isten, gyönyörködhetek az ők ékességében, dicsőségében, és akármit is gondolnak az emberek róla, lelkismeretfordalás nélkül tudok a szemükbe nézni, mert semmiféle titkos bűnt, akármennyire is gyanakodnak és kutakodnak a szemükkel, nincsen benne. Nem.

Volt, de eltöröltetett. Mert Jézus Kisztus vére eltörölte, és igyekeztem továbbra is Jézus vére alatt maradni, és ha véletlenül kikucskucskáltam ebből, vagy kiléptem belőle, akkor visszajöttem újra Jézus vére alá. Egészen más, amikor így nézel a feleségedbe, nincs titkolni való, nem hatnáltad a kezedet olyan helyekre, amit szégyelni kellene a feleséged előtt.

A szemedet, az arszodat nem tetted olyan dolgok felé, amit ne tudnál vállalni. Tehát ezt a tiszta vékességet a szellemed és a lelked számára, ezt meg tudod ma még nyerni. De ne szerezd a visszazuhanásokat, ne szerezd a testi állapotot.

Az Úr Jézus Kisztus kegyelme megjelent, és nem csak egyszer vehetsz kegyelmet, nem csak egyszer töltekezhet szentlélekkel, sokszor betöltekezhet szentlélekkel, és a sokszori betöltekezésnek az az legyen a gyümölcse, hogy ezek után viszont elfogom határozni, hogy együtt fogok működni Isten erejével, mert a hit cselekedetek nélkül halott, és egy stagnáló állapotban nem akarom tartani a szívembe körtözött szentlelket. A szentlélek akkor mozog bennem, hogyha az Isten igényében élő hitem van.

[Tóth Géza]
Margaret Peters a szerzője, a hölgy egyébként ezt a könyvet 2012-ben írta, mert nincs benne az elmúlt nyolc évnek a változása, így is eléggé szemítogató. Azt gondolom, hogy a 2012 óta eltelt nyolc évben az aktualitása könyvnek az még erőteljesedbé vált. Tehát még így is, hogy egy nyolc évvel ezelőtti könyv van a kezemben, így is nagyon sok újdonságot fog tartalmazni mindazoknak, akik a könyvet kézbe veszik és elolvassák.

Tehát az új globális konszenzus építőköve, ez ennek a fejezetnek a címe. Emlékeztetni szeretnék mindenkit rá, hogy közvetlenül azután, hogy a berlini fal 1989-ben leomlott, az ENSZ új globális konszenzus kialakításába kezdett arról, hogy mik legyenek a nemzetközi közösség normái, értékei és céljai az új korszakban. Tehát a hidegháborúnak a lezárása után érezték a nemzetközi közösségnek a tagjai, hogy egy új korszak kezdődött, és ez a 89-es berlini fal ledöntéséhez, vagy leomlásával áll összefüggésben.

A hidegháború utáni korban, a globalizáció korában, illetve hát ugye a 21. században, abban a korban, amelyben most érünk. A konszenzus kialakítása jórészt 9 nagy nemzetközi konferencián történt meg.

Szeretném felolvasni, hogy melyek voltak ezek a konferenciák, és mi voltak tartalmuk. Lábi ezzetben olvasható ez a könyvben. Jomtéján volt az első 1990-ben, ez az oktatáshoz szóló konferencia volt.

Aztán volt ugyanebben az évben 1990-ben New York-ban konferencia gyerekekről. Ezek majd később fontosak lesznek, azért szeretném ezt részletezni. Aztán utána volt környezetvédelemről Rioban 1992-ben.

Bécsben 93-ban az emberi jogokról. A népesedésről Cairoban 1994-ben. A társadalmi fejlődésről Kopenhágában 95-ben.

A nőkről 1995-ben szintén Pekingben, ez majd később nagyon fontos lesz. Az emberi településekről Isztambulban 1996-ban, és szintén 1996-ban Rómában az élelmiszer biztonságról. Tehát ezek voltak azok az ENSZ konferenciák, amelyek 90 és 96 között gyors egymás utánban kerültek megrendezésre.

Azért tehát, hogy a hideg háború utáni korban, a XXI. században kialakítsák a nemzetközi közösség új normáit, értékeit és céljait. A társadalmi nem, tehát ugye ez a gender kifejezés a társadalmi nemre utal, a társadalmi nem szó a 90-es évek elején került a kormányközi tárgyalások szövegeinek nyelvezetébe.

Azelőtt ezt a fogalmat ilyen szinten nem használták. 90 előtt nem használták. Például így 1987-ben is volt, hogy a Brundtland jelentés a közös jövőről, amely szintén egy ENSZ által készítettet jelentés volt, Norvég miniszterelnek asszony nevéhez fűződik, és ebben például a társadalmi nem szövege már kifejezése még nem szerepel.

Azt mondja tehát, hogy a társadalmi nem szó a 90-es évek elején került a kormányközi tárgyalások szövegeinek nyelvezetébe a genderfeministák ösztönzésére, akik az 1970-es évek óta álltak partnerségben az ENSZ különböző szerveivel, amint azt a történelem tanúsítja. Mivel az ENSZ intézményei szoros partnerséget ápoltak ezekkel a feminista csoportokkal, elfogultan, és ez most fontos kifejezés, elfogultan a genderideológiai értelmezését választották, ahogyan azt az előző fejezetekben bemutattuk. Stratégiai okokból azonban tartózkodtak attól, hogy nyilvánosan szint valljanak.

Ez alatt azt érti a szerző, hogy stratégiai okokból tartózkodtak attól, hogy megmagyarázzák, hogy miért ezt a kifejezést használják, miért szakítottak a tradicionális kifejezésekkel a férfival és a nővel, vagy a biológiai nemmel, és miért ezt a kifejezést használják. A gender kifejezés döntő áttörésére Pekingben, a IV. Nőgyi Vilákonferencián került sor 1995-ben, tehát ezt olvastam föl, Pekingben volt 95-ben, ez volt már az 5.-ig, ha jól emlékszem. Ekkor vált az állítólagos globális konszenzus tárgyává. A nemek közti egyenlőség a pekingi nyilatkozat és a cselekvési platform kulcsfogalma és kiemelt célja lett. Tehát a nemek közti egyenlőség ennek a konferenciának kiemelt célja lett.

A hideg háború utáni ENSZ konferenciákon csendes forradalomra került sor, amelyet a nyelv és a konszenzus lévén hajtottak végre. Politikai, társadalmi, gazdasági, antropológiai, oktatási, demográfiai, környezetvédelmi, jogi és etikai forradalom zajlott le ezanat az időszak alatt. Új világnézet és új globális etika jelent meg, amely egyúttal gyorsan kötelező erőre is emelkedett.

Miről van szó? Néhány példa. Tehát az új világnézet vagy az új globális etika mit jelent?

Tehát többfajta forradalomról beszél. A politikai forradalom miben tetten érhető? Tehát a következő kifejezések kerültek bevezetése vagy nyertek olyan szintű polgárgyogot, amelyet előtte még nem.

Részvételi demokrácia, konszenzus, konszenzusképzés, egyenrangú partnerségek, partnerségi elv, többszereplős partnerségek, jó kormányzás, globális kormányzás, civiltársadalmi mozgalom, nem állami szereplők, vallások demokratizálása, fiatalok parlamentje, gyermekparlament, gyermekek részvétele, felügyeleti szervek, számunkérhetőségi mechanizmusok, integratív tanácsadás, önkormányzás. Tehát a politikai forradalomnak ezek voltak a kulcs kifejezései az elmúlt évek tradícióihoz képest, új elemek, új fogalmak kerültek be. Társadalmi, gozdasági és környezetvédelmi forradalomról is beszélünk.

Itt az új kifejezések a fenntartható fejlődés, ez már a bizonyos 87-es jelentés a közös jövőkhöz is kapcsolódik, mert ennek ez volt az első számod célja. Tehát fenntartható fejlődés, integratív gazdasági fejlődés, nemek közötti egyenlőség, népesség stabilizációja, zéro növekedés, elővigyázatosság elve, zöld viselkedésminták, zöld gazdaság, az élet minden formájának egyenrangosága. Lezajlott jogi forradalom is.

A jogi forradalomba ilyen fogalmak kerültek be, hogy jogokra épülő megközelítés, gyermekek jogai, szexuális és reproduktív jogok, meghalás joga, jövő nemzedékek jogai, állatok jogai és árnyékjelentések. Lezajlott kulturális, etikai és antropológiai forradalom is. Ezekhez ilyen kifejezések társulnak, hogy kulturális sokszínűség, kollektív jólét, emberi biztonság, társadalom átalakítása, életminőség mindenkinek, önszabályozás, új globális etika, önérvényesítés előmozítása, szolidaritás, bennünk rejlő valamennyi lehetőség, egyén önállósága, családformák sokszínűsége, bejegyzett élettársi kapcsolat, nemek sokszínűsége és fenntartható életstíjusok.

És lezajlott oktatási forradalom is, ez az utolsó, ezekhez pedig ilyen fogalmak társultak, hogy kortás oktatás, állampolgári ismeretek oktatása, jogokra épülő oktatás, fenntartható fejlődés oktatása, nemek közti egyenlősséggel foglalkozó képzés. Hát nem könnyű gondolom ezt így végighallgatni, mert elég száraz, remélem, hogy nem vett el a kedveteket, de fontos és biztos, hogy fölkaptátok a fejeteket és sokan egyet értetek velem abban, hogy ezek között sok minden nagyon pozitív. Na most mi ebben a csapda?

A globális kormányzás szempontjából az 1990-es évek konszenzusa összefüggő egészet alkott. Ez a kulcs összefüggő egészet alkott. Így a nemek közti egyenlősség kérdése elválaszthatatlan a többi új paradigmától.

Pekink kairó végmányaira a szexuális és reproduktív egészség és jogok többek között a fogalmazásgátló módszerek teljes köré ez, és ahol a törvény nem törtje az úgynevezett biztonságos agortuszhoz való egyetemes hozzáférést, kairó, tehát a kairói konferencia, ahhoz pedig a rió vívmánya fenntartható fejlődés épült, tehát az előbb felsorolt konferenciák egymásra építették az alapokat, és így jött létre egy piramis, de a lényeg, hogy ez egy egységes egészet alkott. Tehát nem lehet válogatni, kérem szépen, hogyha az egyik kell, akkor megkapod vele együtt a másikat is.

Ha szeretnéd a vallások demokratizálását, szeretnél bizonyos jogokat, akkor el kell fogadnod azt is, hogy ebben a csomagban benne van, akár mondjuk a nem választáshoz való jog is. Ha pedig ezt elvitatod, akkor elvitatja a rendszer tőled azokat a jogokat, amelyeket kívánatosnak tartasz ezek közül, tehát válogatni nem lehet. Minden összefügg mindennel.

Minden egymásra épül. Az új konzenzus összefüggő szemantikai és etikai rendszert képez. A nevek közti egyelőség nem pusztán egy építő kocka a többi között, hanem maga a szegletkő.

[Szignál]
Oh, happy day.

[Szignál]
Best of Hit Rádió válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.

[Korompay Márk]
Nagyon nagy szeretettel köszöntem a Hit Rádiónak a kedves hallgatóit. Ez itt a Szabadság Rabjai című műsor, én pedig Korompai Márk vagyok. Ahogy megszokhattátok a Szabadság Rabjaiban, ebben a műsorban bemutatjuk a hídgyülekezete börtönökben végzett szolgálatát, de ezen kívül nagyon sokszor, már több esetben volt olyan vendégünk, akinek az élet bizonságát hallhattuk, akinek a szabadulás történetét hallhattuk.

Ugyanis nem csak a börtönökben, a rácsok mögött vannak rabságban az emberek, hanem, ahogy Jézus mondja, hogy mindenki, aki cseleksi a bűnt, a szolgálja, a rabszolgálja annak, és ebből a rabszolgaságból van mindenkinek szüksége igazi szabadulásra, és ilyen igazi szabadulás történeteket jó hallani, mert Isten meg akar szabadítani a bűntől, a bűnnek minden következményétől, meg akar minket szabadítani a fogságából rossz szokásoknak, meg akar szabadítani minket akár ideológiáknak a rabságából.

Szóval komplett, teljes szabadulást akar adni, és egy ilyen szabadulás, megtérés, gyógyulás történetet fogunk hallani egy beszélgetés keretében, és ezért nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves barátunkat Fórián Zoltánt és feleségét Szilviát a stúdióban. Szervusztok!

[Fórián Szilvia]
Szia! Szia, szia, szia!

[Korompay Márk]
Jó, hogy itt vagytok, nagyon örülünk nektek, jó rátok nézni, ifjú házas pár vagytok, bár nem vagytok tinédzserek, de erről is fogunk szerintem beszélni, mert ez is egy nagyon jó bizonság arról, hogy milyen hűséges az Úr, és milyen jó azokhoz, akik mellette kitartanak és hűségesek. De először Zoli, kezdjük veled. Mesélj légy szíves arról, hogy te neked mik voltak azok a területek, ahol szabadulásra volt szükséged, mi volt az, ami Istenhez fordított, hogy találkoztál az Úrral, honnan indultál?

[Fórián Zoltán]
Hát Hajdúbihar megyéből, Debrecen mellette kisfaluba nőttem fel. De már gyerekkorom óta foglalkoztatott az Úr. Tehát emlékszek rá, voltam 9-10 éves, anyám megfőzte a vacsorát, én egy tányérételt vittem ki az udvarra, kérdezte, hogy hol a viszed, mondtam, hogy ki az udvarra, és aztán mondtam, hogy ha jó Isten jön este, akkor legyen mit vacsoráznia.

Voltam református templomba, katolikus templomba, nem találtam meg Isten sehol. Debrecen mellett Hortobágyon volt a Magyar Kovács, András, hát egy ilyen tátos, ott volt egy ilyen rendezvényük, fát égettek, mágiát égettek, és akkor a parazsat széthúzták, mondták, hogy ha parazson keresztül menjük, akkor találkozunk Jézussal, Máriával, stb., tehát én még azt is megcsináltam, átmentem a mezít lába, átmentem a parázsam, nem égette meg a lábam, de nem találkoztam senkivel. Aztán 95-ben nősültem, volt az első házaságom, 2008-ban váltunk, aztán volt egy élettársi kapcsolatom, ami olyan jól sikerült, hogy sikerült magam teljesen lenullázni, úgyhogy...

Tanyogilag? Igen, egyszerűen egy falat kenyére jutottam, így van.

[Korompay Márk]
Még nem ismerted Istenigéjét erre maradt pozant, de megélted.

[Fórián Zoltán]
Így van, így van. És akkor az élettársamma a Dunai városba laktunk, hát ő mondta nekem, hogyha neki volt egy lánya, hogyha nem tudom eltartani őt meg a lányát, akkor keresd majd aki el tudja őket tartani. De micsoda szeretetből fakadó ultimátum volt ez?

Igen, hát ő összejött egy kamionossal, én meg leköltöztem Hugomhoz, Szigethalomra, a szüleim meghaltak, úgyhogy nagyon nem volt hova mennem, de Hugom mondta, hogy menjek oda hozzájuk, és akkor tényleg be is fogadtak, aztán ott lett munkahelyem. Szigethalomon a Hugom, tehát a nappaliba aludtam, és az ágyam fölött volt egy könyvespolc, aztán volt egy 30-40 könyv, de ebből a 30-40 könyvből egy volt az, amelyik szinte szólt hozzám, hogy olvass el. És akkor kivettem, belelapoztam, elmesélte az írója, hogy hogy találkozott Jézus Krisztusra, stb.

[Korompay Márk]
Beolvastál te korábban? Tehát, hogy ez jellemző volt rád, vagy még ez is könnyedik volt, hogy most miért kezdesz elolvasni?

[Fórián Zoltán]
De úgy gondoltam bele, hogyha van Jézus Krisztus, van Isten, akkor én miért vagyok abban a helyzetben, hogy be vagyok? Tehát úgy, hogy lemulláztam magam, tehát nem segített rád.

[Korompay Márk]
Tehát volt valami, minted végig az életben, csak közben meg nem tapasztaltad meg Istennek semmilyen módon a kegyelmét, jelentétét, támogatását meg végképp nem.

[Fórián Zoltán]
Igen, hát van, van mikor igen, volt mikor igen, de akkor a helyzetben nem, tehát rossz döntést hoztam, döntésünknek következménye van, ezt saját magamnak tudtam beutálni, tehát vagy ötödik alkalommal volt az, hogy ez a könyv, csak az az egy könyv szólt hozzám, hogy olvass el, és amikor ötödjére kivettem, belelapoztam, akkor már elolvastam végig, ez a Mahes Csabdának volt a Szeretett Csodákra, nagyon képes című könyve, előtte nem is hallottam róla, azt sem tudtam, hogy ki az a Mahes Csabda, hogy találkozott az úrral, de tehát...

[Korompay Márk]
Nagyon híres. Igen, most már tudom. Karizmatikus, pünkös díj, predikátor, járt is Magyarországon.

Azt is tudom, azóta utána néztem sok mindennek. És hogy kerülted az a könyv?

[Fórián Zoltán]
Ahogyan sem tudtam, kapta valakitől, kapta valakitől, és nem tudta, tehát nem tudta ki az írója, azt sem tudta, hogy miről szól az a könyv. Csak felrakta a polcra a többi könyv. Kapta valakitől, és feltette oda a polcra a többi könyv.

Ez neked lett akkor odakészítve. Elolvastam, és ahogy írt a Mahes, hogy hogy találkozok Jézuson a Szent Szellemmel, tehát a Szent Szellemről sem hallottam előtte, de akkor rájöttem, hogy én is ezt az Istenet keresem. Akivel, aki hozzám is szól, akihez én is szólhatok.

Akivel tudok kommunikálni is, tényleg. És ott volt egy dallaszi kaland, amikor a Mahes lement az egyik barátjához dallaszba, és a barátja neki is hirdette az igét. Annak a barátjának volt két fia, és akkor volt egy idős házas pár, akihol hétvégén el szoktak menni.

És akkor úgy volt, hogy Mahes elment csütörtökön dallaszba, és akkor azt hittek, hogy majd hamar jön vissza, meg el tudja majd a bizonyságát mondani, de nem tudta se csütörtökön, se pénteken, se szombaton. És akkor vasárnap úgy volt, hogy mondja a barátjának az igét, tehát a barátja mondta, hogy megyünk az idős házas párhoz, vagy ebédelni. És akkor neki meg hétfőn vissza kellett utaznia, úgyhogy le is tett róla, hogy itt már az úrról nem fogok beszélni, a barátomnak.

Elmentek ide az idős házas párhoz, hát ott meg az volt, hogy az idős néni kin volt az utcán, segítségért kiabált, mert a férjét, a bácsit, meg az udvarba hátul megtámadta valami kutya, és akkor eléggé megharapdálta, bekerült ez a bácsi a kórházba, tehát ma is beállt oda a kutya meg az ember közé. Az úr szólt hozzá, hogy kötözle meg a kutyát, tehát a kutya ugrani akarta bácsinak, de az úr szólt hozzá, hogy kötözd meg. És akkor mondta, hogy Jézus nevében megkötözlek, és mondta, hogy olyan volt a kutya, mintha rendesen láncra lett volna kötve, tehát nem bírta neki ugrani a bácsinak.

Mindegy, kijöttek a mentők, bevitték a kórházba az idős bácsit, mondta az orvos, hogy meggyógyul, és akkor kérdezte a barátja, hogy ma este, hogy honnan volt benned ekkora bátorság, hogy ki tudtál állni oda a kutya meg az ember közé. És az úr szólt hozzá, hogy na majd most beszéljél a hitedről. És akkor elmondta a bizonyságát, és akkor mondta a barátjának, hogy ha te is ezt akarod, örömöt, boldogságot, itt, most ebbe az életbe, akkor mondd el ezt a megtérő imát.

És akkor írta, hogy te is ha ezt akarod, akkor ott, ahol most vagy, mondd el. Nekem senki nem mondta, hogy ezt hogy kell csinálni, én ott letérdepeltem az ágy mellé, és hangosan meg elmondtam ezt a megtérő imát. Aztán, tehát minden reggel, mikor mentem dolgozni, akkor az volt, hogy vittem magammal a könyvet a fürdőszobába, felöltöztem, bezártam a zajtót, letérdepeltem, és ezt a, csak a megtérő, mert mást nem tudtam, a megtérő imát elmondtam így mindig.

És az egyik reggel, pár nap múlva arra ébredtem, hogy álmomban beszéltem egy férfival, mint most veled, és mondta, hogy menjek a Híd gyülekezetbe, és ott fogom megtalálni majd a feleségemet is.

[Speaker 6]
Aztán... De ezt is tudtad, hogy mi az a Híd gyülekezete? Nem, hát ő...

[Korompay Márk]
Vagy hallottál róla? Hallottam.

[Fórián Zoltán]
De ismertél olyat, aki a gyülekezetbe járt? Nem, nem, nem, de annak idején, tehát néztem Vidán vasárnapot, engem megfogott érdeket, tehát nyomkodtam minden férfi általában a távirányítót, és akkor, ó, ATV, Vidán vasárnap. Ez mikor volt?

Hát még a házasságomban is.

[Speaker 6]
De ez a 2000 után? Előtt. 2000 előtt volt Vidán vasárnap?

[Fórián Zoltán]
Vagy 2000 környékén? Lehet, 2000 környékén, tehát 2008-ig, tehát úgy mondod, az első házasságban akkor is, tehát én megfogott, de ez mikor történt ez a megtérésed? 2012.

  1. És akkor előtte is pár hónapon néztem, tehát engem valahogy megfogott, hogy a Vidán vasárnap, Sándor, ahogy hirdette az igét, de hát a volt nejem is, meg az élettársam is mondták, mit nézek én ilyen hülyeséget, mit érdekel engem, tehát nézek valami mást inkább, és nem mindegy, tehát így találkoztam az úrra.

[Korompay Márk]
Ez nagyon különleges, egy kicsit háljunk meg, mert egyrészt én nem is tudom, hogy hallott-e párkit valaha egy ilyen bizonságot, hogy nem is találkozott senkivel, nem is beszéltek neki az úrral, hanem Isten ilyen módon közvetlenül egy könyvön keresztül szólt, mutatkozott be neki, és érintette meg. Egyrészt szerintem ez különleges is, meg felhívja a figyelmet a fontosságára, a könyveknek, a keresztény könyveknek, és ez szerintem a gyűlökezetnek egy nagy erőssége, a Pátmosz kiadó, hogy mennyi olyan témájú könyvet kiad, amiben a kereszténység, a hit az hirdetve van, fel van vállalva, és nem tudhatjuk, hogy ki az, akinek ez a kezébe kerül, és ezen keresztül kap érintést. Én magam is egyébként a megtérésem előtt egy könyvet vettem apámnak, a Németh Sándornak a Hit Botrányna című könyvét.

Én vettem meg, hogy majd karácsonyra odaadom, persze karácsonykor mondta, hogy köszi fiam, ez megvan, vidd haza, olvasd el te, én is felraktam a könyvespolca. Nekem azért tettek bizonyságot sokszor előtte, de én is a megtérésem előtt leemeltem, és nagyon-nagyon megérintett, és szólt hozzám az úr egy keresztény könyvön keresztül. Úgyhogy ez nagy munka, meg nagy dolog, amit végez a Patmaz.

Jók ezek a könyvek.

[Fórián Zoltán]
Persze, megjön. Azóta én is többször vettem legalább Hát te vagy az élő bizonyítéka. Legalább tíz ilyen Mahes Csabda könyvet.

Osztogattad. És elosztogattam. Volt olyan, hogy mentem haza a fiamhoz, Debrecenben az Intercity-vel, és meglátták.

Valahonnan ismerte az egyik hölgy, hogy mi van a kezemben. Megismerte a könyvet, ő mondta, hogy ő baptista gyűlökezetben jár. És ott volt egy másik hölgy.

De mindegy, beszélgettünk az úrról, a hitről, a könyvről, és akkor odaadtam annak a hölgynek, aki nem is hallott még róla, és nagyon örült neki. Úgyhogy mondta, hogy írjak neki bele igét is. Még bele kell tírnom a nevemet is, és átadtam neki a könyvet.

Úgyhogy...

[Korompay Márk]
Igen, ez működik. Te tanulsíthatod. Ki volt a legkomolyabb személy, akinek tudtál könyvet adni?

[Fórián Zoltán]
Orbán Viktor.

[Speaker 6]
Így van. Nem semmi. Neki is egy keresztény könyvet, egy hígygyűlökezetek kiadású könyve?

[Fórián Zoltán]
Így van, a Billy Graham-mal elkészítse, és az elnökök könyvet. De igen, akkor elmondom még, megkerestem, szólt hozzám az álmomban az a férfi, hogy menjek a hígygyűlökezetbe, és hogy ott állam meg a feleségem is. Akkor utána érdeklődtem, hogy van-e Szigethalmon hígygyűlökezet.

Meg tudtam, hogy van. Volt vagy 15 munkatársam, és az egyik az eléggé magába zárkózott volt, tehát egyedülálló, semmivel nem szórakozott, nem foglalkozott. És akkor úgy voltam vele, hogy őt elhívom magammal, hogy ne egyedül menjek, hanem őt is.

És mikor oda mentem hozzá, kérdeztem tőle, hogy hisze Istenbe. Aztán mondta, hogy igen, ő Szabolcsból jött, és ma Szabolcsban is járt templomban. Sőt, mondta, hogy itt Szigethalmon is volt már templomban.

Aztán kérdeztem, hogy melyikben, református templom, katolikus, jehovák. Nem mondta, hogy nem, abban másikban. Mondta, milyen másik?

Hídgyülekezet? Mondta, hogy igen, ott volt. És hogy meg is van az egyik gyűlistagnak a telefonszáma.

Úgyhogy mondta, hogy akkor még szombaton volt Istentisztelet, hogy akkor fölhívja őket, tehát volt pénteken, hogy szombaton mehetünk-e. És akkor beszélt vele, ő fölhívta őket, mondták, hogy igen, mehetünk, várnak bennünket. Szombaton mentünk Istentiszteletre, leültünk ott a Lethácsó sorba, Egendorfer Gábor a pásztora, a Szigethalmon, tehát végig hallgattuk az Istentiszteletet.

Aztán Gábor mondta, hogy látja, hogy vannak újak, menjünk, menjünk már ki beszélgetni akar velünk. És akkor kérdezte, hogy hogy kerültünk oda a gyűlibe. Nem akarja, hogy csak két ember, tehát csak többen legyünk, hanem tényleg, hogy milyen szándékból mentünk.

És akkor hát a kollégám az elmondta, hogy ő már volt. És akkor mondtam én is, hogy hogy kerültem a gyűlibe. A Mahes Csapda könyvet, hogy olvastam, hogy szólt hozzám álmomban az a férfi.

És akkor mondta Gábor, hogy Isten elküldött egy angyalt, akkor álmomban, aki elhívott a gyülekezedbe. Úgyhogy mondta, hogy a többieknek is, hogy milyen jó, hogy angyolok is működnek emberek megtérésében. Aztán volt egy olyan alkalom, amikor könyveket árultunk a piacon Gáborral, Egendorfer Gáborral.

Én nem tudtam adni egy gyűlis könyvet sem, mindenféle más könyvet kerestek. De nálam volt tízezer forint, és akkor abból vettem egy pár könyvet. Ebből az egyik a Billy Graham a lelkészés az elnökök könyv volt.

És hát egy pár hét, mikor vettem egy pár hét eltelt, belolvasgattam a könyvbe, néztem a képeket, hogy a Billy Graham milyen elnökökkel van lefotózva, miket mondott nekik. Letettem a könyvet a helyére, a könyvespolcra, elmentem zuhanyozni, és rendesen hallottam, ahogy az úr szólt hozzám, hogy tudod ám, hogy azt a könyvet nem neked szántam. És akkor kérdeztem, hogy akkor kinek?

Hát mi a címe? Mondtam, hogy a lelkészés az elnökök. Elnökök, igen, mondom, mit csináljak vele?

Adod az elnöknek a könyvet. Hát ez 2015-ben volt, akkor is Orbán Viktor volt a miniszterelnök, mondtam, hogy én, tehát ki vagyok én, hogy én odaadjak Orbán Viktornak egy könyvet. Hát elintézte az úrna, tehát az utat mindent, amit én kértem tőle, hogy akkor fogok elmenni odaadni a könyvet, hogyha ő bizonyos dolgokat megtette.

Átadtam a könyvet, kaptam egy viszontlevelet is, hogy átadták a könyvet is, hogy nagyon örült neki a miniszterelnök úr. De jó.

[Korompay Márk]
Hát az jó helyre került ez a könyv.

[Fórián Zoltán]
Igen. És ez 2015-i júniusban volt, és a migránsok, meg 2015. augusztusban volt, augusztus-szeptember volt az, amikor nagyon-nagyon nagy létszámba lepték el Budapestet, meg itt Magyarországot.

[Korompay Márk]
Tehát kellett a megerősítés az elnöknek, hogy meghozzon hitbéli döntéseket, kemény döntéseket. Igen.

[Fórián Zoltán]
Hát az első alkalom, amikor hallottam egy az úrnak a hangját, az egyik kollégámnak, nem tudom tudod-e mi az a királydénye, olyan, mint egy borsó, és ilyen kis tüskék állnak ki belőle. Hát kiszúrta a biciklijét, és tolta ott a kerékpárját. Saját biciklivel jártunk dolgozni, nálam volt ugyanúgy pompa, mert volt már nekem is ilyen helyzetem.

Aztán láttam, hogy tolja a kerékpárját, kérdeztem tőle, hogy ha miért nem ülsz föl? Mondta, hogy kiszúrta egy ilyen királydénye, vagy ötször fölfújták, de ahogy felfújták, le is eresztett. És én meg hallottam belőle az úr hangját, hogy pompáljam föl a biciklijét.

Most mondta, hogy leeresztett, kiszúrta ez a királydénye, nem pompálom föl. És akkor te pompált föl. Na hát így ment egy kis húzavonal, és akkor az a kollégám már kit volt a telep helyről, tehát a kerékpárját, de akkor már erősebben hallottam, hogy pompált föl.

És akkor mondtam a kollégámmal, hogy gyere vissza, fölpompálom a biciklijet. És akkor ő is mondta, hogy Zoli nem érted meg, hogy ötször fölpompáltál előtte, és mindez ötször leeresztett. Mit akarok én?

Mondta, megpróbálom. Na hoztam a pompámat, fölpompáltam, mondtam, hogy Pisti üljél rá, aztán mindegy, hogy meddig, ha ötven métert, addig se kell gyalogulnod, menjél. Elment haza, pár nap múlva találkoztunk, és akkor megkérdeztem tőle, hogy meddig tudott elmenni a biciklivel.

És mondta, hogy hazament vele teljesen. Hazament, és mondta, hogy ugyanolyan kemény volt a gumi akkor is, ahogy hazaért, mint mikor fölpompáltam. Mondta, hogy lefeküdtek kicsit pihenni, fölébredt, eszébe jutott, hogy ki van a lyukadva a kerékpálya gumija, de akkor is ugyanolyan kemény volt, még szétszette a kereket, kivette a belső gumit, és ott volt rajta a lyuk, ahol kiszúrt a királydíny, és mondta, hogy nem érti, hogy ez a gumi nem érti.

Engedelmeskedni kell Isten szavának. Igen, amúgy igen. Így van.

Ugyanígy a könyvvel is, tehát ahogy adjam oda Orbán Viktornak. És megtértem, jártam a gyűlibe, a kollégáimnak hirdettem az igét, tehát minden kollégám, mondtam nekik gyógyulást, Derek Prince-t idéztem nekik, Kenneth Hegint idéztem nekik, de mindegyik azzal jött, hogy engem nem érdekel, hogy Amerikába mit tett az úr bizonyos emberekkel, hanem veled konkrétan mit tett az úr. És akkor nem tudtam nekik úgy mondani semmit, hogy egy nagy csodát tett volna velem, hogy kaptam egy Ferrari-t, vagy egy Porsche-t, vagy kaptam egy kacsalábon forgó házat egy hónap múlva.

Tényleg nem tudtam nekik semmit mondani.

[Korompay Márk]
Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert szerintem ilyen bizonsága nem nagyon térnek meg az emberek, hogyha mondjuk neked van egy Ferrari, vagy van egy szép házat. Ez nem feltétlenül bizonság. Bármi keresztényként örülünk, hogyha megáld az úr ilyen dolgokkal adott esetbe, de szerintem nem ez a vonzó a kereszténységbe.

Egyrészt a vonzó az az, amit Isten nélkül nem lehet elérni. Mert egy Ferrari-t meg tud szerezni egy ember Isten nélkül is. De mondjuk meggyógyulni halálos betegségből, vagy egy családot összetartani, egy szép családot nevelni.

Tehát ezek olyan dolgok, amikhez már kell Istennek a kegyelme. Meg a természet fölötti erő, amihez kell az, hogy az ember ismerje Istent. És akkor ilyet kértek rajtad is számodra?

[Fórián Zoltán]
Igen, de a világiak nem azt nézik. Hiába mondtam, hogy örök életem van, meg üdvösségem, meg találkoztam az úrral. Őket ez nem érdekelte.

[Korompay Márk]
Jézus is csodákkal tett bizonságot arról, vagy erősítette meg azt, amit mond. Csodákkal. Csak jelek meg, akkor higgyetek.

Ha már az én beszédemnek nem visztek. Igen.

[Fórián Zoltán]
És akkor imádkoztam én is, hogy adjon az úr nekem is valamit, amivel a világiakat is meg tudom győzni. Hogy ő él, ő élőisten, vele lehet beszélni. Tehát nem egy fához imádkozunk, egy kőhöz, egy valamihez, hanem tényleg az élőistenhez.

És hát 2016-ban volt egy betegségen, ahol elküldtek először bőrklinikára, ott vettek vért, elküldték elnemzést a vizsgálatokra, megjött az eredménye, mondták, hogy menjek el egy Melkast-röggenre, egy tüdőszűrése. Elmentem, ott mondták, hogy valamit látnak a tüdőn, mondta a főorvos, hogy nem akar megijeszteni, de már azonnal írja a beutaló Melkast CT-re. Voltam a Rókus kórházban a Melkast CT-n, megjött az eredménye egy pár nap múlva, mentem vissza, és akkor mondta a főorvos, hogy megint nem akar megijeszteni, ahol voltam a tüdőszűrésen, nem akar megijeszteni, de már is írja a beutalót a János kórházba a tüdőklinikára.

Azért már kezdtél megijedni, nem? Hát azért, igen, ott már gondolkozta, hogy ez mi lehet. És akkor mentem a János kórházba, ez egy hétfői nap volt, reggel beadtam a papíromat, kijött egy volt főorvosasszony, behívott, megnézte a CT-felvételt, a kis lemeszt is, ami volt felvétel, meg a leletet, és akkor mondta nekém így a szemembe, hogy tüdőrák, és mondta, hogy nem lehet már.

Mondta, hogy olyan helyen van, meg akkora, hogy nem tudnak már vele mit kezdeni, nem tudnak vele mit csinálni, de azért meg átmentünk a laborba, aztán felmentünk még az osztályra, de úgy, ott mindenki, ott volt ott még bent a rendelőben másik három hölgy, és ott előttük mondta nekem, hogy tüdőrák, meg hogy nem tudnak már vele kezdeni semmit.

[Speaker 6]
Tehát gyakorlatilag azt mondta, hogy gyógyíthatatlan.

[Fórián Zoltán]
Hát egy ilyen halálosítélet volt szintén.

[Speaker 6]
Azt kilesz mondva.

[Fórián Zoltán]
Tehát igen, igen, igen.

[Korompay Márk]
És ennek volt bármilyen előzménye? Dohányoztál valaha?

[Fórián Zoltán]
Nem, nem, nem, nem, nem. Hát az, hogy kölyökkoromban elszívtam két dobozt, cigit, ebből ebből, az egyik dobozt csak úgy, a másikat meg úgy, hogy letüdőztem mondjuk, de hát ez semmi. Tizenévesen.

[Korompay Márk]
De mégis egy ilyen nagyon agresszív drágfajta támadott meg.

[Fórián Zoltán]
A gyűlökezekben mutattam ezt a CT felvételt a Molnár Zoli, a dr. Molnár Zoltánnak, és mikor ő ezt megnézte, azt mondta, hogy előtte dolgozott patológián, valamelyik kórházba, és mondta, hogy ez a legagresszívabb drág. Mondta, hogy...

[Korompay Márk]
Akkor gondolom letaglózott ezek a diagnózisok, lebevágtak szó szerint.

[Fórián Zoltán]
Igen, hát utána megnézettem, rajta volt a tüdőn, rajta volt a nyelőcsövön, meg a nyírokrendszeren. Tehát hazamentem a kórházból, akkor mondták, hogy másnap reggel menjek vissza a tüdő tükrözése. De amikor hazamentem, úgy gondolkoztam én is, hogy mitől lehet az ember beteg, mitől kaphat el ilyen betegséget.

Tehát akkor nem azon gondolkoztam, hogy majd én bizonyságot teszek másoknak, hanem magamon. Igen, igen.

[Speaker 6]
Tehát próbáltad az okokat keresni. Igen, igen, igen. Mi a történetet tesz veled.

[Fórián Zoltán]
Igen, és akkor a bűn az az első, amivel, hogyha bűnt követel az embert, akkor kiszolgáltatja magát az ördögnek, a sátának. És akkor voltam én előtte is bűnvalláson, de hát most lehet valaki húsz éve keresztény, tehát beszédben védkezhet, akár cselekedetben, mint én is egyedülálló férfi, tehát nem mindegy. Nem azt néztem, amit kellett volna, stb.

De ott letérdepeltem az úr elé, és volt egy bűnvallásom, ott kijöntöttem a szívemet. Aztán eszembe tettem.

[Speaker 6]
És azt érezted, hogy erre szükség volt. Persze, persze, persze. Persze, azonnal.

Érezted az Isten kegyelmét, hogy meg is bocsájtott ezeket a többtel. Igen, igen, így van, így van azonnal. Tehát érezted, hogy ez az első lépés.

[Fórián Zoltán]
Igen, első lépés. Hogy jó nyúlás felé. Első lépés, hogy ne legyen az életünkbe bűn.

Semmilyen bűn. Tehát se nyelvi bűn, se cselekedett, se semmi. És utána eszembe jutott még az is, hogy apám 2010-ben halt meg agydavanadva, hogy akár lehet ez egy generációs átok is.

Akkor megnéztem a Derek Prince áldás és átok videóját, ami fönn van a Youtube-on. Megnéztem mind a két részt. Mondta, hogy egy imád a végén.

Elmondtam én is az imád is. Tehát megtagadtam, hogy az nem átok. Aztán gondolkoztam, hogy mi lehet akkor.

És még azt mondani akartam, hogy nem fogadtam el azt, amit a doktornőm nekem mondott, hogy olyan helyen van meg akkor, ahogy nem tudnak vele mit kezdeni, hanem hazamentem és előttem a Bibliát. Ott van a Dániel könyvében, mikor a Nabukonrozor a Sidrákot, Misákot, Abednégot azt mondta nekik, hogyha nem borolnak le az állóképerőt, amit ő csinált, akkor bedolgatja őket az égő tízes kemencébe. De a fiúk azt mondták, hogy nem baj, tehát onnan is Isten ki tud bennünket menteni, de ha nem teszik, akkor sem fognak leborulni az állóképerőt.

Legfrissebb