Ugrás a tartalomra
Dr. Grüll Tibor

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 02:17 Bibliaolvasás EFO: II. Királyok 15-17. rész
  • 22:05 Ne szenvedjen hajótörést a házasságod - Németh Sándor prédikáció részlet
  • 25:53 F. F. Bosworth: Krisztus, a gyógyító - 5. fejezet, 2.rész
  • 38:36 Mit tudunk Jézus sírjáról? - Dr. Grüll Tibor

Az adás gépi átirata alább olvasható:

Németh Sándor: Mondjuk közösen Hogy a test az nem használ semmit, szellem az, amely elevenít. És hiszem, hogy Isten szelleme bennem van. És az én testem a Szent Éleknek a temploma. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. És hiszem, hogy az Úrnak a kegyelmi ajándékát megnyertem, és azt most felgerjeztem magamban, és veszek mai napon is erőt, mert eljött reám a Szent Szellem, hogy Jézus Kisztusnak a tanúja legyek.

Hiszem, hogy a Szent Élek az igazság szelleme. Aki elvezet minden igazságra, eszembe juttatja Jézus Krisztusnak a beszédeit és kijelenti a bekövetkezendő dolgokat. Hiszem, hogy a Szent Lélák a szellememmel együtt tesz tanúságot arról, hogy én... Isten gyermeke vagyok, és nem a szolgaság szellemét kaptam a félelemre, hanem a fiúság szellemét, aki által Isten örököse lettem, Jézus Kisztus örökös társa.

Halleluja! Ezért dicsérem, magasztalom, áldom őt most és mindörökké. Amen! Dicsőség az Úrnak, köszönöm szépen az együttműködéseteket.

Diószegi Dávid: Királyok második könyve. Tizenötödik rész. Jeroboám, Izrael királya uralkodásának 27. évében lett király Jódában Uzzíjá, a macjá fia. 16 éves korában lépett trónra, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Jekoljának hívták, Jeruzsálemből származott. Uzzíjá olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló jónak tart, úgy mint apja, a macjá tette.

De az áldozati magaslatokat még ekkor is használták, és a nép ott mutatta be áldozatait. Az örökkévaló csapással sújtotta a királyt, aki leprás lett, és elkülönülten lakott egy házban haláláig. Ez alatt fia jótán vezette a királypalota ügyeit, és uralkodott az országban. Uzzíjá egyéb dolgait, és mindazt, amit tett, följegyezték a Jódakirályainak történetéről szóló könyvben.

Azután meghalt Uzzíjá, és eltemették. Ősei mellé a Dávid városában. Fia Jótám követte Jugda trónján. Uzzíjá, Jugda királya uralkodásának 38. évében Zekarjá, Jeroboám fia lett Izrael királya. Hat hónapig uralkodott Samáriában. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Követte Jeroboámnak, Nebát fiának bűneit, amelyekkel ő bűnbe vezette Izraelt.

Sallum, Jábes fia összeesküvés szőtt Zekarjá ellen, és Ibleánban meggyilkolta, azután elfoglalta a trónt. Zekarjá egyéb tetteit följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Az örökkévaló korábban azt mondta Jéhúnak. Négy nemzedéken keresztül utódait fognak uralkodni Izrael király trónján.

Ez pontosan így is történt. Beteljesedett az örökkévaló szava. Uzzíjá, Jugda királya uralkodásának 39. évében Sallum, Jábes fia lett Izrael királya, De csak egy hónapig uralkodott Samáriában. Menahém, gádi fia eljött Tirszából Samáriába, és meggyilkolta Sallumot, Jábes fiát, azután elfoglalta a trónját. Sallum egyéb tetteit és a Zekarja ellenszűt összeesküvést is följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben.

Tivszak városának lakói nem akarták Menahém előtt meggyitni a város kapuját, emiatt Menahém eljött Tirszából, és elpusztította az egész várost és annak egész környékét. Még a terhes asszonyokat is felhasította. Uzzíjá, Júdakirálya uralkodása 39. évében Menahém, gádi fia lett Izrael királya. Tíz évig uralkodott Samáriában.

Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkivaló rossznak tart. Egész életében követte Jeroboámnak, Nebát fiának bűneit, amelyekkel ő bűnbe vezett. Ezre állt. Az ő uralkodása idején tört be Tiglath Pileser, Asszíria királya Izraelbe. Menahém ekkor ezer talentum ezüstöt fizetett az Asszír királynak, hogy segítse meg őt az uralma megerősítésében.

Tiglath Pileser elfogadta az ezüstöt, és seregével kivonult Izraelből. Menahém ezt az összeget úgy gyűjtötte össze, hogy adót vetett ki Izrael minden tehetős emberére. Fejenként ötven sékkel ezüstöt. Menahém egyéb tetteit, és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben.

Azután meghalt Menahém, és eltemették ősei mellé. Fia Pekajá követte a trónon. Uzzia, Júdakirálya uralkodása 50. évében Pekajá, Menahém fia lett Izrael királya. Két évig uralkodott Samáriában. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Követte Jeroboámnak, Nebát fiának bűneit, amelyekkel ő bűnbe vezette Izraelt.

Azonban Pekah, Remaljáhu fia, az egyik katonatiszt összeesküvészőt, és Samáriában, a királypalotában meggyilkolta Pekahjá királyt, s vele együtt Argóbot és Arjét is. Ebben ötven gileádi férfi segített neki. Ezután Pekah lett Izrael királya. Pekahjá egyéb tetteit, és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben.

Uzzíjá, Júdakirálya uralkodása 52. évében Pekah, Remaljáhu fia lett Izrael királya. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkivaló rossznak tart. Követte Jeroboámnak, Nebát fiának bűneit, amelyekkel az bűnbe vezette Izraelt. Pekah uralkodása idején törbe Izrael területére seregével Tiglák Pileszer, a Szíria királya.

Elfoglalta Íjón, Ábélbét-Malká, Jánoák, Kedes és Hácor városait, valamint egész Gileád és Galilea vidékét, és ezen belül Naftali törzsének egész területét is. Az elfoglalt területek lakóit pedig elhúrcolta Asszíriába. Jótám, Uzziel fia, Júdakirálya uralkodásának huszadik évében Hóseá, Éla fia összeesküvésztőt Peka, Remajáhu fia ellen.

Meggyilkolta, majd utána ő lett Izrael királya. Peka egyéb tetteit és mindazt, amit tett, feljegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Peka, Remajáhu fia, Izrael királya uralkodásának második évében lett király Júdában Jótám, Uzzielnak, Júdakirályának a fia. Amikor Jótám trónra lépett, huszonöt éves volt és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben.

Anyja Jerúsá, Cádók leánya volt. Jótám az tette, amit az örökkévaló jónak tart, ahogyan apja Huzziá tette. Jótám volt az, aki megépítette az örökkévaló templomának a felső kapuját. Azonban Jótám sem rombolta le a magaslatokon emelt oltárokat, és a nép továbbra is ezeken mutatta be az áldozatokat. Jótám egyéb tetteit, és mindazt, amit tett, följegyezték a júdakirályainak történetéről szóló könyvben.

Jótám uralkodása idején kezdte az örökkévalói júdakirálysága ellen küldeni Recint, Arám királyát, és Pekahot, Remajáhu fiát, Izrael királyát. Azután meghalt Jótám, és eltemették ősei mellé a Dávid városában. Fia Áház követte júdatrónján. 16. rész Pekah, Remajáhu fia, Izrael királya uralkodásának 17. évében lett király Júdában Áház, Jótámnak, Júdakirályának a fia.

Amikor Áhász rónra lépett, húsz éves volt, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősapja, Dávid király tett, s amit istene, az örökkévaló jónak tart. Áhász Izrael királyait követte, és ugyanazokat a bűnöket követte el. Még a saját fiait is átvitte a tűzön. Ezzel azoknak a nemzeteknek az utálatos szokásait követte, amelyeket az örökkévaló kiűzött Izrael népe elől.

Áhász a magaslatok oltárain, a dombokon és a zöld ellőfák alatt mutatott beáldozatokat, és ott tömjénezett. Ebben az időben Recin, Arám királya és Pekha, Remajáhu fia, Izrael királya háborút indítottak Jeruzsálem ellen. Körül zárták a várost, amelyet Áhász védett, de nem tudták elfoglalni. Ekkor történt, hogy Edom királya visszafoglalta Júdától Élatvárosát, és kiűzte onnan Júd a királyságára.

A királynak a lakosait. Majd az Edomiak telepettek életbe, és mindmáig ott is laknak. Áház követeket küldött Tiglath Pileserhez, Asszíria királyához ezzel az üzenettel. Szolgád és fiad vagyok! Jöjj és menj ki Arám királyának és Izrael királyának a kezéből, akik rám támadtak! Áház összegyűjtött minden ezüstöt és aranyat, amit csak talált az örökkévaló házában, meg a királyi kincstárban, és ajándékba küldte Asszíria királyának.

Tiglath Pileser teljesítette Áház kérését, megtámadta és elfoglalta Damaszkuszt, annak lakosait elhurcolta kírbe, sőt recint, Arám királyát is kivégeztette. Ezután Áház elment Damaszkuszba, hogy találkozzon Tiglath Pileserrel, Asszíria királyával, és ott megváltozott. Meglátott egy oltárt. Pontos leírást és tervrajzot készítettett erről az oltárról, és azt hazaküldte Jeruzsálembe, Uriá főpapnak.

Hogy készítesse el a damaszkuszi oltár hasonlását. Ennek alapján Urija meg is építette az új oltárt, még mielőtt Ágház hazaérkezett volna Damaszkuszból. Amikor Ágház megérkezett Jeruzsálembe, fölment az új oltárhoz, és áldozatokat mutatott be rajta. Égő, étel és ital áldozatot mutatott be, majd a hála áldozatvérét az oltára öntötte.

Az eredeti bronzoltárt, ami az örökkévaló jelenlétében állt a templom épületének homlokzata előtt, Ágház áthelyeztette az új oltár mellé, annak az éjszaki oldalára. Urija főpapnak pedig ezt parancsolta. Használd az új oltárt az összes áldozathoz! Azon mutasd be a reggeli égő áldozatot, az esti étel áldozatot, a király égő és étel áldozatát, a nép égő, étel és ital áldozatait.

Arra az oltára hincs az összes áldozatok vérét is. A régi bronzoltárt pedig arra fogom használni, hogy választ kapjak Istentől. Uriá főpap mindenben a király parancsa szerint járt el. Ákház király elrendelte, hogy a templom oldala melletti mosdómedencéket vegyék le az álványaikról, az álványokat törjék össze, és a nagy bronzmedencét is vegyék le az álványáról, vagyis a bronzbikákról, és helyezzék kőtalapzatra.

A szombat ünnepi összegyülekezés céljára épített fedett csarnokot, és a királyi kapubejáratot szintén lebontatta Ákház. Mindezeket az átalakításokat az örökkévaló házában a szíriakirálya kedvéért végezte. Ákháza egyéb tetteit följegyezték a Júdakirályainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt, és eltemették ősei mellé a Dávid városában.

Fia Ezékiás követte Júd a trónján. 17. rész Áház, Júdakirálya uralkodása 12. évében Hóséja, Éláfia lett Izrael királya. Kilenc évig uralkodott Samáriában. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart, bár nem annyira, mint Izrael korábbi királyai. Sálmaneser, Asszíria királya hadjáratot vezetett Hóséja ellen, aki meghódolt előtte és alatvalója lett.

Ettől fogva Hóséja adót fizetett Asszíria királyának. Egy idő múlva azonban Hóséja követeket küldött Egyiptom királyához, akit Szónak hívtak. Ugyanakkor megtagadta az évente esedékes adó elküldését Asszíriának. Amikor az Asszír király megtudta ezt, elfogadta Hóséja királyt, megbirincseltette és börtönbe vetette.

Majd az Asszír király felvonult seregével Izrael ellen és körülzárt a Samáriát. Három évig ostromolta, majd Hóséja király uralkodásának 9. évében, elfogadta. Izrael népét Asszíriába hurcolta, és letelepítette őket Halákban, meg a hábor folyó mentén, Gózán környékén, valamint a Médek városaiban. Mindez azért történt, mert Izrael népe védkezett Istene az örökkévaló ellen, aki kiszabadította őket Egyiptomból, a Fáraónak, Egyiptom királyának hatalmából.

Izrael népe más Isteneket imádott és tisztelt. Azoknak a népeknek a szokásait követte, amelyeket az örökkévaló kiűzött Izrael elől, és azoknak a királyoknak a rossz példáját követte, akiket Izrael népe választott magának. Izrael népe titokban olyan dolgokat tett, amelyeket Istenük az örökkévaló rossznak tart.

Oltárokat építettek a magaslatokon, minden településen, a nagyvárosoktól a legkisebb falvakig. Minden dombon és minden zöldelő fa alatt nagy köveket és asára oszlopokat állították. A bálványisteneknek. Áldozatokat mutattak be ezeken a magaslatokon a bálványoknak, ugyanúgy, mint azok a nemzetek, amelyeket az örökkévaló kiűzött Izrael elől.

Gonoz dolgokat tettek, amelyekkel haragra ingerelték az örökkévalót. Bálványokat tiszteltek és imádtak, pedig ezt az örökkévaló megtiltotta. Az örökkévaló figyelmeztette Izrael és Júdanépét az összes profétája és látnoka által. – Hagyjátok abba ezeket a gonoz dolgokat, forduljatok el tőlük, engedelmeskedjetek parancsaimnak és határozataimnak, éljetek mindazok szerint a törvényeim szerint, amelyeket őseiteknek megparancsoltam, és mindazok szerint, amelyeket szolgáim, a proféták által üzentem nektek.

De nem hallgattak szavára, és ugyanolyan makacsú folytatták ezeket a gonoz dolgokat, mint nyakas őseik, akik nem hittek Istenüknek. Az örökkévalónak elutasították rendelkezéseit, Megtörték a szövetséget, amelyet az örökkévaló őseikkel kötött. Nem hallgattak figyelmeztetéseire, hanem értelmetlen báványisteneket követtek, s így maguk is értelmetlenekké lettek.

A körülöttük lakó idegen nemzetek szokásait követték, pedig az örökkévaló megparancsolta nekik, hogy ne kövessék azokat. Félredobták istenük az örökkévaló minden parancsát, és báványokat készítettek maguknak. Két bikaszobrot aranyból, meg asáraosztopokat, az égseregét imádták és baált szolgálták. Átvitték gyermekeiket a tűzön, jövendőmondást és varázslást folytattak, és teljességgel odaszánták magukat arra, hogy olyan gonosz dolgokat tegyenek, amiket az örökkévaló gyűlöl, s hogy haragra ingereljék őt ezekkel.

Mindezek miatt az örökkévaló annyira megharagudott Izrael népére, hogy félredobta őket a szemüket. Köszönöm, hogy megnéztétek, és köszönöm, hogy megnéztétek. Egyedül csak Júda törzse maradt meg. De Júda sem őrizte meg Istenének az örökkévalónak a rendelkezéseit. Még Júda is Izrael szokásait követte. Így hát az örökkévaló elutasította Izrael minden leszármazottját, csapásokkal sújtotta és kiszolgáltatta őket a fosztogatóknak, végül pedig egészen félredobta, hogy ne is lássa őket.

El szakította Izrael népét Dávid királyi családjától. Izrael népe Jeroboámot, Nevát fiát tette királyá, aki viszont eltérítette a népet az örökkévaló követésétől, és súlyos bűnbe vezette őket. Izrael népe követte Jeroboám példáját, és elkövette mindazokat a bűnöket, amelyeket a királyuk elkövetett, sőt, még ragaszkodtak is ezekhez a bűnökhöz.

Az örökkévaló végül félredobta Izrael népét, hogy ne is lássa őket. Ahogyan ezt előre megmondta szolgái a próféták által. Ezért hurcolta el őket a saját földjükről számüzetésbe az Asszír király, és ott is vannak mind a mai napig. Asszíria királya ezután idegen nemzeteket telepített Izrael földjére, Babilóniából, Kultából, Avvából, Hamádból és Szefárvaimból hozott telepeseket.

Samáriába és a környező városokban telepítette le őket az elhurszolt izraeliek helyére. Bírtokba is vették ezeket a városokat, és ott is laknak. Az új telepesek nem félték, sem nem tisztelték az örökkévalót. Ő pedig emiatt oroszlánokat küldött rájuk, amelyek sokakat meg is öltek. Ekkor egyesek azt mondták Asszíria királyának.

Azok a nemzetek, amelyeket letelepítettél Samária városaiban, nem ismerik az országistenének a törvényét, s nem tudják, milyen módon kell tisztelni ők őt. Ezért küldte rájuk az oroszlánokat, hogy pusztítsák őket. A király megparancsolta. Keressetek az Izraelből 

Grüll Tibor: hozott 

Diószegi Dávid: foglyok 

Grüll Tibor: között 

Diószegi Dávid: egy papot, és küldjétek vissza arra a földre.

Lakjon ott, és tanítsa meg a népet arra. Hogyan kell annak a földnek az Istenét tisztelniük? Így is történt. Az egyik pap a száműzöttek közül, akit az asszírok Samáriából vittek fogságba, visszatért Izrael földjére, és Bételben lakott. Ő tanította meg az új telepeseket, hogyan kell tisztelniük az örökkévalót.

Azonban ezek a nemzetek továbbra is tisztelték a maguk isteneit is. Bálványokat készítettek, amelyeket elhelyeztek a magaslatokon, és az ott talált szentélyekben, amelyeket korábban Samária népe készített. Mindegyik nemzet a saját városában a maga isteneit imádta. Akik Babilóniából jöttek, bálványokat készítettek a maguk istenének, szukkót banótottnak.

Akik Kútából jöttek, nérgalnak, A hamátiak, a simának, akik Avvából jöttek, Nibhaznak és Tartáknak. A szefárvaimból jöttek, a saját gyermekeiket áldozták föl a tűzben a maguk isteneinek, Adra meleknek és Annan meleknek. Így, bár tisztelték az örökkévalót, ugyanakkor maguk közül választottak papokat, akik a magaslatokon és az ott lévő szentélyekben mutatták be az áldozatokat a bálványisteneknek.

Tisztelték az örökkévalót, de szolgálták a maguk isteneit is, megtartva a saját népük régi bálványimádó szokásait, amelyeket elköltözésük előtt a saját otthonukban gyakoroltak. A mai napig is követik ezeket a szokásokat. Nem félik az örökkévalót és nem tisztelik parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, amelyeket ő parancsolt Jákob fiainak, annak a Jákobnak, akinek az Izrael nevet adta.

Izrael népével az örökkévaló szövetséget kötöttek, és megparancsolta nekik. Ne tiszteljetek és ne féljetek más isteneket, ne szolgáljátok őket, se ne áldozzatok nekik. Egyedül az örökkévalót tiszteljétek és féljétek, aki kiszabadított titeket Egyiptomból nagy hatalmával és kinyújtott karjával. Őt tiszteljétek és féljétek, őt imádjátok és ne kiáldozzatok.

Gondosan engedelmeskedjetek rendelkezéseinek, parancsainak és törvényeinek, amelyeket számatokra feljegyzett, és teljesítsétek azokat mindenkor. Más isteneket ne tiszteljetek és féljetek. Tartsátok meg a szövetséget, amelyet veletek kötöttem. Idegen isteneket ne tiszteljetek és féljetek. Egyedül csak isteneteket, az örökkévalót tiszteljétek és féljétek.

Ő az, aki megmentett titeket mindenképpen. Ezek a nemzetek azonban nem engedelmeskedtek az örökkévalónak, Hanem folytatták mindazt, amit korábban tettek. Az örökkévalót ugyan tisztelték és félték, de imádták a saját válványaikat is. Enemzetek összes leszármazottjai, őseikhez hasonlóan, mindmáig ugyanezt teszik.

Németh Sándor: Még maradjunk a mennyegzőnél. Hát nyilvánvalóan a mai korban azonnal már lakodalommal kezdődik. Az ismerkedés már ugyanabban az órában gyakran, vagy ugyanazon az estén, de hát ez nem szent dolog, ez profán, istentelen dolog. A Bibliában mindig ugye van először a jegyesség, utána a jegyesség ideje alatt a felkészülés, és utána a kitűzött napon történik az egység.

Tehát ez a mai kornak a romlottságát és istentelenségét mutatja, hogy az emberek nincsenek tisztába azzal, hogy kik ők. Mert az ember nem test, hanem szellem. A szellemünk a legfontosabb részünk. Tehát a szeremmél maradva, először a szerelemben a szellem és a lélek. Egységének kell megtörténnie. Ez gyakran időigényes, mert mindenki hozza a tradícióját, hozza a hátterét, és nyilvánvalóan, hogyha ez viszhet be a házasságba, akkor nem lesz belőle soha egység.

Mert nyilvánvalóan, tehát ezért abban a jegyesség idej alatt az assimilálódás, a kölcsönös ráhangolódás, egybefórás a szellemnek, a szívnek és a léleknek ennek kell megtörténnie. És meg kell tisztulni mindazoktól, amely elválaszt, Azért, mert így tud az ember együtt élni. Mivel, hogy az emberek ma testtel kezdik, ezért, mint a kártyavár, úgy omlik össze a házasság.

Nem testtel kezdődik az egység, hanem szellemmel. És a szellemmi egység, az nem egy könnyű feladat. Ráadásul nincs is az embernek uralma rajta, a szíve felett. És nagyon gyakran, amikor ilyen kapcsolatba kerül az ember, tehát amikor valakit megszeret egy fiatal ember, akkor a szíve kiemelkedik abból a természetes közegből, a szüleitől, haveroktól, barátoktól, amíg eddig körülvették ők, amihez a szíve, a lelke ragaszkodott.

Mert ha nem emelkedik ki, akkor igazából nincs szellem. A szerelem az mindig egyfajta kiemelkedés jelent. Egyfajta extatikus állapotot jelent, hogy kilép az embernek a szíve abból az állapotból, amibe előtte benne volt. És utána kezdődik, Az orientálódásába elkezdődik egy új orientációja, és mivel a házasság olyan, amilyen, hogy a teljes személyiségnek az egységéről van szó, ezért úgy minden más és személynek a jelentősége az életébe kezd átrendeződni.

Ha ez nem történik meg, ez az átrendeződés, akkor újra mondom, nem jön létre valóságos szellemi és lelki egység a házasságba. És jönnek a problémák, és azonnal lehet látni, hogy nincs valóságos egység az érintettek között. Mert ha van szellemi-lelki egység, Akkor akár egzisztenciális gond, akár indulati vagy feszültségek jönnek a kapcsolatba, simán tudják élni, mert megvan a fundamentum, amely megőrzi a kapcsolatot, és nincs olyan probléma, ami ezt a fundamentumot alá tudná ásni.

És erre óriási szüksége van az embernek. Ezért ragaszkodott a Biblia, és ragaszkodik most is Isten igénye. Ha az emberek társválasztásáról van szó, akkor is legyen jegyesség, és legyen lakodalom, illetve esküvő, és ezek között az a készülődés, amelynek eredményeképpen mind a két fél olyan szellemi, lelki, erkölcsi érettségre tud szertenni, amely garantálja azt, hogy a házasságuk sikeres lesz, és nem szenved hajótörést.

Galgóci Levente: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. 

Tóth Géza: Mind az említett kislány hite, mind a mi hitünk hallásból van. Senki nem várhatja a kislánytól, hogy hite legyen az új ruhára vonatkozóan, amíg az édesanyja meg nem ígérte neki. Így aztán nekünk sem lehet, és nem is várhatjuk, hogy hitünk legyen, akár gyógyulásról, akár üdvösségről, akár valami más áldásról van szó, csak ha már hallottuk Isten erre vonatkozó beszélét és akaratát.

Hogyan tudna valaki hitáltal megigazolni, ha nem hallja előtte a prédikációt, és hogyan tudna valaki hitáltal meggyógyulni, ha nem hallja az erről szóló tanítást. Csak is a szentírás képes az embernek az üdvösséghez szükséges bölcsességet megadni. Meg kell látnom. Hogy a test teremtője és megváltója egyben a gyógyítója is, és ekkor már lesz okunk várni a 

Grüll Tibor: gyógyulást.

Tóth Géza: Következő alcím, Isten megváltói neveinek jelentősége. Mivel tehát Isten úgy gyógyít, hogy elküldi igéjét, mi lehetne fontosabb ige számunkra, mint Jézus Krisztus hét megváltói és szövetségi neve, amelyeket Isten azzal a különleges célral jelentett ki, hogy az emberi nem minden tagja megismerhesse Isten felé való megváltói magatartását.

Mikor Jézus arra szólít fel bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot minden teremtésnek, akkor ő úgy érti, Hogy hirdessük a megváltás jó hírét. A hét megváltói név azt jelenti ki, hogy mi mindent foglal magába a megváltás. Istennek sok más neve is van, de csak ez a hét megváltói név létezik. Ez az a hét név a Bibliában, amely csak akkor bukkan fel, amikor Isten az emberekkel foglalkozik.

Nem hat névről van szó, nem is nyolcról. Pontosan hétről, mely a tökéletesség száma, hiszen ő tökéletes megváltó. Megváltása pedig tökéletesen lefed minden emberi szükséget. Az engesztelés megszerezte mindazokat az áldásokat, amelyeket ezek a nevek kijelentenek. Most nézzük meg gyorsan ezt a hét megváltói nevet.

Azért tartja fontosnak a szerző ezeket összehasonlítani, mert előtte már utal rá, Hogy az egyházban a hét megváltói névből hatott, az elmúlt kétezer évben rendszeresen hirdettek, és ezekkel a megváltói nevekkel, vagy a megváltás ezen tartalmaival kapcsolatban nem merült fel az egyház tagokban, illetve az egyház képviselőiben kétség, hogy ezek lejártak volna, elmúltak volna, de a Jaffer Rófe névvel, a gyógyító névvel kapcsolatban viszont igen, és arra a logikára építi az érvelését a szerző, hogyha azok aktuálisak még mindig, akkor a hetedik miért nem az.

Tehát az első Jaffer Samma azt jelenti, az Úr jelen van, azaz közel valóvá lett a Krisztus vére által. A második név Jaffer Salon, a fordítása az Úrami békességünk. Ez is benne van az engesztelésben, mert a békességünk büntetése rajta van. A Jaffer Rói név úgy fordítható, hogy az Úr az én például, és a Pásztor, ezt sem vonták kétségbe soha.

Az elmúlt kétezer év során, hogy Jézus Krisztus továbbra is az embereknek, a hívőknek a pásztora. Ő lett a mi pásztorunk azáltal, hogy életét adta a juhokért. Láthatjuk tehát, hogy az engesztelés ezt is tartalmazza. A jakve gyíre jelentése, az Úr gondoskodik áldozatról, ugye ezt akkor jelentette ki Isten magáról, amikor elvárta Ábrahamtól, hogy föláldozza Izsákot a Múria hegyén, de természetesen ezt megakadályozta.

Tehát az Úr gondoskodik áldozatról, Jézus Krisztus maga a letengesztelő áldozattá volgottá. Ő, Jakve Nissi, az Úr, ami győzelmi zászlónk, vagy bajnokunk is lett azáltal, hogy lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat a keresztet. Az után ő hordozta el a mi bűneinket, és Yahweh Cid Kédó lett, vagyis az Úr, ami megigazulásunk, megigazultuk hitáltal, az Úr, ami megigazulásunk lett minden bűnös számára, megnyitva előttünk az utat ezáltal, hogy elnyerhessünk a megigazulás ajándékát.

Ezt a hatot tehát nem mondták kétségbe az elmúlt kétezer év nyomán, de kérdés volt az, hogy vajon Isten betegi, akarja tenni az embereket, vagy pedig meg akarja őket gyógyítani. Tehát ez a teológia már sokszor a támadásoknak a kereszt üzébe került. A Yahweh Rófenév jelentése, én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged, vagy én vagyok az Úr, a te orvosod.

Az engesztelés ezt is megszerezte számunkra, Mert, idézet következik, betegségeiket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. Ez tehát az a hét név, amelynek a megértésén keresztül megláthatjuk, hogy milyen jellegű kapcsolatot akar Isten mindnyájunkkal fenntartani. Mind a hét név örökkévaló módon Krisztushoz tartozik, és mind a hétre egyaránt vonatkozik, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Jézus azt üzené mindazoknak, akik ezen áldásokért hozzáfolyamodnak, hogy aki hozzám jön, azt én semmiképpen kinen vetem. Ez az a jó hír, amelyről Isten azt akarja, hogy minden teremtlénynek hirdessük, hogy mindnyájan élvezhessük Krisztus evangélium áldásának teljességét. Újra hangsúlyozom, hogy Isten legfontosabb igéje, amely örökké megmarad a mennyben nem más, Mint megváltói nevei, például a Jákverófe név.

Senkinek nincs joga megváltoztatni Istennek azt a kijelentését, hogy én vagyok Jákverófe arra, hogy én voltam Jákverófe. Mert az Úr beszéde megmarad örökké. Mivel a Jákver Salom, azaz az Úrami békességünk ugyancsak a Krisztusnak az egyik megváltói neve, minden hívőnek joga van a megváltáson keresztül békességet nyerni tőle.

Hasonlóan mindenkinek joga van a megváltáson keresztül győzelmet nyerni a Jákver niszitől. Minden embernek joga van a megváltáson keresztül elnyerni a megigazulás ajándékát Jákver cipkénutól. Egyet értünk? Kérdezi a szerző. És ha ez mind megáll,

Ha ez mind megáll, miért ne volna joga bárkinek a megváltások keresztül gyógyulást nyerni Jákve Rófétól? Ezt az igét, a Jákve Rófét olyan mértékben elfogadták és hitték azok, akiknek először küldetett, hogy idézet következik megint, nemzetségeikben nem volt beteges, hogy ez a 105. Zsoltárban található ez a szakasz, és arra vonatkozik, hogy amikor Izrál fiait Isten kioszta Egyiptomból, akkor meg is gyógyította őket, és a nemzetségeikben nem volt beteges.

És valahányszor csak a tartós egészségnek ez az állapota megszakadt a saját bűneik és védkeik miatt, mert ez előfordult, amikor megtértek és jelképes engesztelést végeztek, ezt majd mindjárt elmondom, hogy miért hangsúlyoztam, Isten mindig megmutatta, hogy ő változatlanul jáfverófe a gyógyító. Nem csak egyesek, hanem mindenki számára.

A másik hat névvel egyetemben Isten ezt a nevet is el akarja juttatni minden teremtésnek, azzal az ígérettel, hogy meggyógyulnak, mert az Úr felsegíti őket. És az utolsó rövid szakasz következik, az érckígyó, mint Krisztus előképe. Isten a kígyómarásban haldokló izraeliták számára azzal erősítette meg a beszédét, hogy további ígét adott át nekik.

Ez így szólt. Ha valaki megmaradtatik a kígyóktól, és feltekint arra, ugye Mózes egy érckígyót állított fel, erre vonatkozik az arra, ami egyébként a megváltás előképe, tehát feltekint arra, életben maradjon. Ha a testi gyógyulás... Nem lenne része az engesztelésnek, akkor miért kellett ezeknek a haldokló izraelitáknak a testi gyógyulásnak érdekében az engesztelés előképére tekinteniük?

Ez olyan fontos mondat, hogy még egyszer felolvasom. Ha a testi gyógyulás nem része az engesztelésnek, akkor miért kellett ezeknek a haldokló izraelitáknak a testi gyógyulásuk érdekében az engesztelés előképére tekinteniük? Tekintettel arra, hogy az ő átkokat eltávolította Krisztus felemelt előképe, A milyenket is eltávolítja maga a felemelt Krisztus.

Hát ha az előképpen ekkora erő volt, hogy mindenki meggyógyult, mennyivel nagyobb erő van magában a megváltásban. Mivel a Szent Szellem azért adatott nekünk, hogy Jézus Krisztus valóságosát tegye számunkra, miért ne nézhetnénk mi őre áll legalább akkora elvárással, mint ahogy az izraeliták tekintettek az előképle.

Érdemes megfigyelni, hogy izrael fiai nem nézhettek az érc kígyóra és a tüneteikre egy időben. Ábrahám hite azáltal lett erőssé, ezt a Róma 4-ben olvassuk, hogy csak az Isten ígéreteire nézett. Egyesek viszont pont az ellenkezőjét teszik, és a hitük egyre csak gyengül. Ahogy a tüneteiket tanulmányozzák, közben elfeledkeznek az ígéretről.

Mivel Isten mindig az igéjén keresztül gyógyít, és csak ez lehet a hitünk szilád alapja, sosem fogjuk elnyerni a gyógyulást, ha megengedjük, hogy megakadályozzanak abban, hogy az Isten igéjére figyelj. Amellett, hogy úgy tűnik, hogy ez egy nagyon negatív végszó, mert elég határozottan kielenti a szerző, hogy sosem fogjuk elnyerni a gyógyulásunkat, természetesen a szándéka az eredtentés, hogy ne kövessük azokat, akik figyelmen kívül hagyják az ezzel kapcsolatos igazságokat.

Tehát még egyszer felolvasom az utolsó mondatot. Mivel Isten mindig az igéjén keresztül gyógyít, az igéjén keresztül gyógyít, és csak ez lehet a hitünk szilárd alapja, sosem fogjuk elnyerni a gyógyulást, ha megengedjük, Hogy megakadályozzanak abban, hogy az Isten ígéjére figyeljünk. Tehát ne engedjük meg, ha szükségünk van a gyógyulásra, ne engedjük meg, hogy bármi elvonja az ígéről a figyelmet, hanem az érckégyóra nézzünk, ami felemelt érckégyónk a názereti Jézus Krisztus.

Eddig tartott a mai felolvasás, a következő héten ugyanebben az időpontban fogjuk folytatni a következő lépéssel, tehát az ötödik fejezetnek a következő lépésével, és aztán utána egy harmadik lépéssel, két hét múlva kérlek benneteket, hogy tartsatok akkor is velem, köszönöm, hogy ezt ma is megtettétek, ha érdemesnek tartjátok ezt a mai posztot arra, hogy megosztjátok, kérlek tegyétek meg, vagy lájkoljátok, hogy minél több emberhez eljusson, és egy hét múlva újra vállok benneteket, köszönöm, hogy velem voltatok.

Viszontlátásra!

Galgóci Levente: Best of Hit Rádió Vállagatás spirituális műsorainkból Best of Hit Rádió 

Grüll Tibor: Tehát így került elő 2007-ben. Ez egy világ szenzáció volt. Na ez aztán tényleg fölkerült a címlapokra, mert hát ugye nem Jézusról van szó a világ megváltójáról, hanem Heródesról. A csöcsömő gyilkossal. A világ sztárjáról, ugye? Ez egy sztár a világban, az a Heródes.

Mindenféle jókat elmondtak azóta is. Ról egy csomó filmet láttam. National Geographic, Discovery Channel, mindenki ment oda is, filmezte Ehud Necer-t. Tény és való, hogy Ehud Necer-el, hát hogy mondjam, madarat lehetett volna fogatni. Én még olyan boldog embert életemben nem láttam, mint a Necer, amikor bejelentette a világ sajtónak, hogy megtalálta Heródesnek a sírát.

Most el tudod képzelni, ugye? 25 év után. És tudod, hogy ott halt meg. Herodes írjál? Igen. Ezt nem tudtam. Igen. Ez a történet vége. Két és fél év nem telt bele, lezuhant az egyik falról, comnyaktörés szenvedett, elvitték helikopterrel a hadassza kórházba, de meghalt, mire odaért. És úgy eszembe jutott, hogy vajon mi lehetett az oka annak, hogy ezt a vörösgráni szarkofágot Izzéporrázúzva találták meg a régészeket.

Én még be 

Balogh László: akartam kérdezni, hogy itt azért a Heródes népszerűségével ez 

Grüll Tibor: összefügghetett. Bizony. Bizony. És azzal, hogy amikor, ugye főleg az első zsidó háborúban tudjuk azt pontosan, hogy elfoglalták az élóták ezt az erődöt, és használták is, hát minden bizonyal, ha csak azt megelőzően már nem rombolták le ezt az épületet, de magát, a gránit-szarkofágot izzéporrázúzva találták meg.

El tudod képzelni, Laci, hogy hány átkot mondtak ki a rabbik erre a Heródesre? Meg a sírjára? Meg minden pereputtyára? És nem is ok nélkül. Hát annak a fele is elég lett volna szerintem, hogy valakit megöljön. Tehát úgy szinte, most lehet, hogy megmosolyogtató, de hogy a fáraó átka jutott eszembe, hogy azért azok a furcsa rejtélyes halálesetek talán mégsem véletlenek.

És így a necernek sajnos a halála sem. Valószínűleg. 

Balogh László: Igen. Amit még szeretnék kérdezni, így a új szövetségi régészetben és ugye híres hírokról beszélünk. Hogy a leghíresebb sírtén, ilyet nem bírom kihagyni. Azt tudom, hogy a sír üres. Ez 

Grüll Tibor: a legfontosabb. Igen, ez a legfontosabb. 

Balogh László: Így van. Hogy hol van, az századlagos.

De most erről a századlagosról is se tudunk beszélni, hogy akkor mit tudunk a szentsírról, mit tudunk arról, hogy Jézust hol fektették, és hogy hol támad 

Grüll Tibor: föl. Igen, hát ez egy nagyon komoly téma, és hogyha megbocsátasz, ez legalább öt percig fog tartani, amíg ezt föl tudom vázolni alapjaiban, hogy itt miről is van szó.

Tisztelettel hallgatunk téged. Tehát az egész onnan indul, hogy a Nagy Konstantin fordulat. Megvan? Meg. Megvan. Tehát Nagy Konstantinnak az anyja, úgy hívják, hogy Helena, őt ő kiküldi kvázi a Szentföldre, és Helena-nak az egyik legfontosabb dolga, hogy megtalálja azokat a szent helyeket, amik az új szövetséghez kötődnek.

Ezen belül is elsősorban Jézus Krisztus kivégzésének és temetésének a helyét keresi Jeruzsálemben. Na most ezt nem csak ő kereste korábban, hanem állítólag, és itt jön be az első állítólag, majd erre mindig figyeljél, amikor ezt berakom, hogy állítólag. Ő arra hivatkozott, korai egyházatják alapján mondom azt, amit mondok, hogy...

Korábban Hadrianusz császár, aki leverte a Barkoba felkedést és elvette Jeruzsálemtől még a nevét is, és Élia kapitolinának keresztelte el. El akarta tüntetni nem csak a zsidó, hanem a keresztény emlékhelyeket is, és ezért a Jézus sírja fölé épített egy Afroditénak szentelt templomot. Tehát ez volt a hagyomány.

Amikor Helena és ugye Konstantinék megszerezték 325-től a hatalmat, a fennhatóságot Jeruzsálem felett is, a bizánciak, Helena megérkezett Jeruzsálembe, ő ezt a hagyományt hallotta, leromboltatta ezt az Afrodité templomot, és alatta előkerült két sír, az egyik az állítólag akkor Jézusé, a másik pedig Nikodémusé.

És e fölé, a két sír fölé, sziklába vágott síról van szó, épített fel először egy kisebb méretű templomot, amit aztán az idők során, hát hogy mondjam, egyre inkább bővitettek, és mostanra már úgy tudom, hogy hát egész nagy komplexum és legalább hat felekezet bírja magáénak, tehát keleti ortolok, szok, meg etiópok és mindenféle.

Az alapvezet 

Balogh László: nézve a világ egyik legátláthatatlanabb 

Grüll Tibor: épülete. Abszolút. Tehát alig lehet megtalálni benne azt a bizonyos szent sírt. Én hallottam régészeket beszélgetni erről a kérdésről egymás között az Albright Intézetben, Jeruzsálemben, és ők esküsznek rá, hogy ezek első templom korabeli sírok. Én azért mondtam el ezt ennyire, hogy mondjam, Ádámtól, Évától kezdve, hogy lássuk azt, hogy azért itt van egy hagyományláncolat, és ezt a hagyományláncolatot nem szabad figyelmen kívül hagyni.

De 

Balogh László: az első templom korabeli a sír. Az hogy jön össze azzal, hogy egy olyan sír, ahol még 

Grüll Tibor: senki nem feküdt? Így van, sehogy sem. Ráadásul azt kell mondanom, hogy annyira elfaragták az idővel, tehát mindig valaki faragott belőle egy darabot, hogy ami ma megvan, és amit fényképeken lehet látni, időnként azért megengedték, hogy lefényképezzék, az abból semmit nem lehet megállapítani.

Tehát se azt, hogy első templom korabeli, se azt, hogy későbbi, nem lehet, egyszerűen nem lehet megmondani. Ami engem legjobban zavar, Az megmondom, micsoda, az, hogy hol volt a fal. Tudni, az kétségkívül igaz, hogy a falon belül nem lehetett temetkezni. A városfala. A városfala, igen, köszönöm. A falon belül nem lehetett temetkezni.

Maga a Biblia mondja, hogy Jézus a falon kívül szenvedett, de hát ezt tudjuk, hogy a zsidó törvény azt nem engedi meg, hogy falon belül kivégzések, illetve hantolás, eltemetés történjen. Tehát ennek a sírnak mindenképpen a falon kívül kellett keletkezni. Sajnos azonban a helyzet az, hogy az első falat, Jeruzsálemnek ugye három fala volt az első szállat végére, az első legbelső falat azt nem találták meg.

És erre hivatkoznak a katolikusok, hogy ez azért eredeti, mert hogy az első fal, az nem tudjuk, hogy pontosan hol ment, és ebben azt kell mondanom, hogy igazuk van. Na most akkor térjünk rá a protestáns síra? Egy kérdést hagyd 

Balogh László: szúrjak már be is, amit mutatnak most ott a Cardo Maximus környékén, hogy ez ne hémiási fal.

Vagy az 

Grüll Tibor: már a második fal akkor? Igen, tudom, hogy mire gondolsz, az az úgynevezett Broadwall, vagyis széles fal. Igen. Igen. Ezt egyesek ezékiás korára teszik, tehát amikor az a nevezetes 701-es szanghajéri férje ostrom volt Jeruzsálem ellen, egyesek arra az időre datálják, mások viszont úgy, ahogy te mondol, ezt nehémiás korára teszik.

Na akkor második fal. Az már biztos, hogy a második fal. Tehát azon belül volt egy másik fal. Kellett, hogy legyen. És akkor a 

Balogh László: helyszínről mit állapítsunk lehet hiteles? Tehát történelmileg ez kizárható, vagy elképzelhető? 

Grüll Tibor: Az építés történetével nem vagyok annyira tisztában, de amennyire tudom, valóban volt egy Hadriánuszkori vagy hát ilyen második század eleji templom annak a helyén.

Tehát ennyiből a legenda, vagy az egyházi hagyomány az igazolható, hogy volt ennek a helyén egy pogány templom. Úgyhogy ennyit tudok róla mondani. Értem, 

Balogh László: ez így korrekt. Igen. Tényeket 

Grüll Tibor: mondjuk el. De most a másik sír, ami ugye nagyon érdekes, Kelet-Jeruzsálemben található, ez a Szent Sír templom pedig tudjuk, hogy a Jeruzsálemnek az óvárosában, a keresztény negyedben található, ami egyébként szintén arab negyed, csak az a keresztény arab negyed, ezt tegyük hozzá azért a teljeség kedvéért.

Tehát ez a másik sír, ez már valóban a legkülső falon kívül található, a damaszkuszi kaputól lejjebb. 

Diószegi Dávid: Tehát olyan éjszakra, 

Balogh László: egy olyan... Három-öt perc 

Grüll Tibor: sétakörülbelül. Így van, így van. Na, szóval, itt az úgynevezett Gardentomról van szó, vagyis a kerti síról van szó, aminek a felfedezése a 19. századra tehető.

Azért hívják még Gordon Calvaryának, mert volt egy Charles Gordon nevű nagyon híres angol vezérőrnagy, aki Viktória királynő szolgálatában állt, és egyébként mindenféle indiai, meg közel-keleti dolgokba volt benne. Úgy tudom, ott is halt meg Etiópiába, vagy Egyiptomba, és ő nagyon mélyen hívő, elkötelezett hívő is volt, és amikor megfordult az akkori nevén Palesztinában, akkor ő feltette magába, hogy ő azért utána jár bizonyos ilyen szent helyeknek.

És ez a Gordon volt az, aki felfigyelt először is a Golgotára, ami egy koponya alakú mélyedés volt, a mostani arab buszpályódóval mögött van ez a bizonyos Golgota, és egyébként ha visszaemlékszel rá, akkor ennek a tetején egy lapos fensík van, ami tökéletesen alkalmas kivégzésekre. Tehát az egész a falon kívül van, van rajta egy koponyaszerű mélyedés, vagy üreg, és a teteje, a sík, tehát kivégzésekre tökéletesen alkalmas.

És most jön az egészben a lényeg, hogy ez még csak a kivégzés helye. János evangéliuma szolgáltatja a legtöbb pontos adatot Jézus eltemetésére vonatkozóan, és ő azt mondja, János, hogy nem túl messze volt a sír a kivégzés helyétől. És ez indította be Gordonnak a fantáziát, és mit tesz, Isten talált is egy sziklába vágott zsidósírboltot, körülbelül, mit mondjak neked, 200 méterre kb.

az úgynevezett koponyahelytől, vagy Golgothától, Golgotha sziklától. Ez a sziklába vágott sír, ez félkész volt, és volt benne síratókamra, ami a kutatók szerint csak a leggazdagabbaknak volt. Tehát a legtöbbben nem volt egyáltalán síratókamra, ebbe volt. Tudod, volt egy szokás, hogy síratókat béreltek fel, és hivatásos módon síratták az elhunytat.

Félkész volt, tehát nem volt befejezve a padlat, ahová halottat fektették. Volt a gördítőkő az elveszett, de előtte megvan a vájat, amiben a gördítőkőnek kellett gurulnia. Ugye ezzel zárták le a sírnak a bejáratát. És még mindig van egy poénom, Az pedig az, hogy a sír bejáratával szemben körülbelül 10 méterre találtak egy irdatlan nagy ciszternát.

Irdatlan nagy. Tehát az nem két köbméter, az szerintem, hát nem tudom, de több tízezer hektoliternek a befogadására alkalmas. És ez pedig mit jelent? Ezt akartam kérdezni. Azt, hogy kert volt ott. Bizony, mert az öntözésre használták, és még elő is került egy prés. Hát ezt most nem tudjuk, hogy vagy olaj, vagy pedig szőlőprés volt.

Tehát a kertet úgy kell érteni, hogy ott vagy szőlőskert volt, vagy pedig gyümölcsöskert. Az öntözéshez használatos ciszterna megvan, a szőlőprés vagy olajprés szintén megvan. Na most, ha ezt így együtt összeadod, akkor valóban úgy tűnik, ha mindez igaz, amit elmondtam természetesen, hogy ez lehetett az eredeti sír.

Mind a mai napig az anglikán egyház birtokában van, ugyanis Viktória királynőt sikerült meggyőzni arról, hogy ez a Jézusnak az eredeti sírja, és ő megvásárolta a brit korona részére török portától. Tehát ez a gyönyörű sír, ami egyébként, nem tudom, voltál-e, de egy fantasztikus kertben van. Igen. Szerintem Jeruzsálem egyik legszebb kertje, nem?

De hát egy 

Balogh László: kicsit vidámabb volt a hangulat, mint a Szent 

Grüll Tibor: Sér-Bazilikában. Igen, gyönyörű szép kert, és ilyen nagyon kedves, önkéntes angol idegenvezetők járnak ott, akik... Tehát belépőt nem kell fizetni, csak adakozni lehet, és mindenkinek elmondják, hogy nem az a lényeg, hogy ez a síre az igazi, vagy a Szent Sírtemplom, az a lényeg, hogy üres, hogy Jézus feltámad.

Ezt mindenkinek elmondják. Én nagyon szerettem oda járni, sok karizmatikus is jár egyébként oda, és mit akartam még mondani befejezésül, azt, hogy mind a mai napig angol birtok. Tehát ez a kert, ez Angliához tartozik. Angol felségterület. És ez Jézusnak a protestáns sírja. És ha megengeded egy utolsó gondolat, miért van Jézusnak katolikus és protestáns sírja Jeruzsálemben?

Lehetséges ennek egy politikai oka is, ugyanis kevesen tudják, hogy a 19. század közepén protestánsok nem tehették be a lábukat sem a Szent Sír templomba. A Szent Sír templomba kizárólag katolikusok, örmények, görög-keletiek, meg koptok, meg nem tudom kik mehettek, de protestánsok nem. De e közben tudni kell, hogy a Nyugat-Jeruzsálemet gyakorlatilag keresztények építik fel.

Tehát elindul egy hatalmas kivándorlási hullám Európából. Nem tudom, ismered-e Zelma Lagerlöfnek a... Jeruzsálem című regényét, az pont erről szól, hogy Németországból, Skandináviából tömegek mennek ki szó szerint Nyugat-Jeruzsálemet. Ő svédíró volt, nem? Így van, ők építik fel, de nem mehetnek be a Szent Sír templomba.

Tehát magyarul volt egy igény rá, hogy legyen Jézusnak protestáns sírja. És a van kereslet 

Balogh László: kínálat is lesz 

Grüll Tibor: előbb-utóbb. Igen, ez pontosan így van. Még csak annyit megjegyzésül, hogy Robert Schick az az úgynevezett német templáriusoknak volt az egyik tagja, aki mérnök volt, és ő tervezte az egész Meár-Seárimot, amik tudva levőleg a mai ortodox zsidó negyed, legortodoxabb, azt egy keresztény német tervezte.

Az összes házat ő építette. Hát, ha ezt tudnánk. Ezt mikor ott 

Balogh László: voltam, nem mondták 

Grüll Tibor: el. Azért ezt ne hirdessük ott a meási árimban, hogy... Kockáltatós üzenet? Igen, igen, igen. 

Balogh László: Voltak a sztorik, de mindegy. Nekem azért úgy, mindkét helyszínben kérdések felvetődtek bennem. Hát például a Szencsír Bazilikában ott mutatnak egy márványlapot, hogy oda tették Jézus testét.

Ezt egy kivégzett bűnözőként kivégzett, bár nem volt az urunk az, de így végezték ki. Egy kivégzett bűnözőről én nehezen tudom elképzelni, hogy egy ilyen gyönyörű márványlapotot tesznek, és akkor arra teszik egymás utána megfeszítetteket, tehát nekem ez nem jön ki. És hát itt a kerti sírral kapcsolatban is azért voltak ellenvetések is, hogy elképzelhető, hogy a valódi Szencsír egy teljesen második, harvadik helyen van?

Vagy a kettő közül legalább egyik... Betölt annyi feltételt, hogy hitelesnek elfogadhatjuk. 

Grüll Tibor: Hát én a protestáns síra szavaznék. Ha most szabad így, tudom, hogy ez nem szavazási kérdés. Nézd, addig, amíg az első fal pontos nyombon alá nem találják meg a régészek, addig ezt úgy sem tudjuk megválaszolni. Addig, amíg a katolikusok nem engedik meg azt, hogy tudósok megvizsgálják a szentsírt, tehát magát a kifaragott sír üreget.

Balogh László: Ott most volt valami lézeres feltárás, csak érdekes, hogy évek óta nem 

Grüll Tibor: publikálják. Igen, ezeket nem publikálják. Én sem láttam azóta semmilyen eredményét ennek. Tehát addig miről beszélünk? Addig totó, lottó, bingo, bongo. Hát mire szavazol? Én erre szavazom. Mindenkinek 

Balogh László: joga van a véleményéhez, professzor 

Grüll Tibor: úrnak is.

Én, amit elmondtam, ezt a Biblia alapján mondtam el. János Evangélium a leírása alapján. Ezek 

Balogh László: a részletek egyértelműek, hogy... Akár 

Grüll Tibor: megfelelthethető, igen. Igen. Ami a legnagyobb gyengéje szerintem ennek a protestáns írelméletnek, az a golgota koponya üregek, mert hát oké, hogy most az ott van, egyébként az orra leszakadt pár éve ezelőtt, mármint az orr üregnek a helye leszakadt, tehát érted, ez most történt pár éve.

Hát azért miről beszélünk emberek? Hát 2000 év óta kell, hogy ott legyen az a bizonyos arc abban a sziklában, de hát azért van ilyen, hogy erózió, meg esőzés, meg szél, meg nem tudom, hát azért az biztos, hogy formálja a tájat, és azért nem tudom, hogy ez mennyire régi lehet ez a... Hát az biztos, hogy 200 éves megvan, mert ugye ezt látta Gordon, ezt a bizonyos koponya formát, de hogy ez...

2000 éves lenne, ezt nem tudom. Korai források nem jönnének 

Balogh László: rosszul 

Grüll Tibor: ehhez. De nem írnak erről 

Balogh László: se. Nem írnak erről. Jó, én még két újszövetségi szereplőt kérdeznék meg tőled, aki hát nagyon pozitív az újszövetségben, és szerintem Biblián kívüli forrásokat is tudunk melléjük tenni. Az egyik az Szergius Paulus.

Kérdés, hogy pálapostolnak esetleg rokona volt-e, vagy? Ismerhették egymást, tehát hogy véletlen, hogy Krétában találkoztak, illetve Gallióról... Cipruson. Krétát mondtam? Igen. Puff, Ciprus, igazad van, bocsánat. Ciprus. Illetve Gallióról szeretnék még kérdezni, aki egy kicsit jobban tudott ítélni szellemügyekben, mint Pilátus, hogy ő is azért egy elég ismert családban volt, hogy én olvastam róla, hogy Szenekának volt a 

Grüll Tibor: testvére.

Így van, pontosan. Tehát akkor Szergiusz Paulusz. Ő vele Pálapostól és Barna más Cipruson találkozik, ebben az időben Cipruson ő a helytartó. Azt tudni kell, hogy Ciprust meg Kilikiát, a mai Törökország néli részén lévő tartományt, ezt közösen kormányozták a rómaiak, tehát ez egy ilyen páros provincia volt.

Ennek a tartománynak az élén szenátorok álltak. Ami Rómában a legmagasabb, a felső tízezer, a crème de la crème, ahogy a franciák mondják, tehát ez a legmagasabb kategória volt, és ő szenátorként kormányozta egy éven keresztül ezt a tartományt. Nagyon furcsa volt számomra mindig, hogy Pálapostól besétál a helytartóhoz.

Mert ha belegondolsz, ki volt ez a Pálapostól, meg Barnabás, két ige hirdető zsidó. Hogy kerülnek ők be a helytartó elé? Jó kérdés. Igen, és nekem meg is van a válaszom. Ugye Pálapostolnak a neve az, hogy Saul Héberül, de neki van egy római neve is, ez a Paulus név, amit ő már születésétől fogva visel. Az előbb hallottunk egy római nevet, azt, hogy Flávius Josephus.

Amikor ugyanis valaki megkapja a római polgárjogot, akkor automatikusan egy három elemű római nevet is kap hozzá. Valószínűleg Józefusznak az eredeti teljes neve az volt, hogy Titus Flavius Józefusz. A pálapostól eredeti keresztnevét idézélbetéve nem tudjuk, tehát őt úgy hívták, hogy Paulus Saulus.

Figyeld meg, hogy az eredeti József név az bekerül harmadik névelembe, és ugyanígy a pálapostolán is az eredeti Saul név az bekerül harmadik névelembe, ezért Paulus, Saulus és nem fordítva. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy őt, illetve az ő szüleit, mert tudjuk azt, hogy ő arra hivatkozik, hogy már az ő szülei is római polgárjoggal rendelkeztek, ezt egy Paulus nevű szabadította fel, és adta nekik a polgárjogot.

És akkor most jön a dolog, hogyha beérkezik ő egy Paulus nevű helytartóhoz, és őt magát is úgy hívják, hogy Paulus, akkor ez valószínűleg nem véletlen. És a római társadalomban volt egy olyan dolog, amit úgy neveznek, hogy kliens-patrónus viszony, ami annyit jelent, hogyha valaki valakinek a rabszolgája volt, de őt felszabadították, akkor nem szabadul meg teljesen a volt urától vagy gazdájától, hanem neki bizonyos szolgáltatásokkal tartozik, és ugyanúgy a volt ura az neki tartozik bizonyos szolgáltatásokkal.

Ezek voltak a libertárosok. Ezek voltak a libertik, így van. Egyébként ezt az egész rendszert szerintem az érti meg a legjobban, aki látta a keresztapát. Emlékszel, a keresztapa első részében ott ül a hatalmas termetű Luca Brasi, ez a medveszerű őr, vagy micsoda a testőr, és tanulja azt a szöveget, hogy keresztapa, köszönöm szépen, hogy meghívtál a lányod esküvére.

És mindenki, aki bejut a keresztapához, az fogadja ő, mert kötelező. Érted, amit mondok? Igen. Kötelező őket fogadni, kötelező. Ugyanez volt Rómában is. Azt a kérdést úgy tettük fel, hogy hogy kerül be egyáltalán Pál, Szergiusz Paulusz helytartó elé? Hát így, hogy ha neked, tehát ha te vagy az én kliensem, akkor kötelező téged fogadni.

Érted? Nem lehet kibújni alóla. Tehát ez szerintem egy nagyon jó megoldás arra, hogy hogy is kerülnek be, és ott valóban elkezd működni a Szent Szellem. Tudjuk, hogy volt ennek a bizonyos Szergiusz Paulusznak, akit egyébként Anér Szünetosznak, vagyis, hogy mondjam, Intelligens Fickónak nevez Lukács. Tehát ez nem úgy bölcs, ahogy ezt mondjuk egy tanult ember, hanem azt mondja, hogy Intelligens, Anér Szünetosz.

Minden bizonyal egyébként ő természettudományokkal foglalkozott, és ez is azt bizonyítja, hogy Intelligens volt. Hogy nyitott volt a szellemi dolgokra. Ezért foglalkoztatta ezt a bizonyos elimást, vagy barjézust. Nagyon elbánt a szent szellem ezzel a barjézussal, ugye? Emlékszünk rá? Emlékszünk rá. Megvakult.

Balogh László: Mindegyikkel így 

Grüll Tibor: fog elbánni. Igen. Valószínűleg. De itt a lényeg az, hogy ez a bizonyos Anél Szünetos Szergiusz Paulusz helytartó megtér. Megtér. És még a történészek azt is kimutatták, hogy ennek a Szergiusz Paulusznak a birtokai azok érdekes módon pont ugyanott voltak, ahol Pál folytatja az útját Barnabással.

Kis-Ázsiában. Pisidiai Antióhia. Tehát a patronusi dolog. Így van. Tehát el lehet képzelni, hogy ő tudatosan küldte őt arra a területre mondjuk egy ilyen mennevéllel, vagy mivel, hogy ezt az embert lássátok el mindennel, hát valljuk be, hogy azért egy ilyen mennevél az jól jött abban az időben valakinek.

Mint egy amerikai útlevél. Abszolút. Tehát végig Szergiusz Paulusz birtokai voltak. És most jön még egy slusszpoén, hogy Rómában kerültek el ők. Nagyon furcsa feliratok, hát nem tudjuk pontosan datálni, talán második századi, mások szerint első századi, mindegy, szóval első-második századi feliratok, amin szerepelt egy latinszöveg mindegyiken.

A következő, most magyarul mondom csak el, hogy ez egyszerűbb legyen megérteni, általában vagy elhúnyt rabszolgák, vagy ilyen fölszabadítottaknak a sírfeliratai, amin szerepel a következő szöveg, hogy ez az illető Lucia Paulina, vagy Szergia Paulina házánál működő kollégiumnak volt a tagja. Ezek a kollégiumok, ezek tudnunk kell, hogy nem olyan kollégiumok, mint itt a Caris Collegium, ahol ülünk, hanem ezek vallási, illetve szakmai szerveződések voltak, ezt a szót gondolom, hogy cég, ezt sokan hallották már, ezek szakmai szerveződések voltak a középkorban.

Minden cipésznek, minden szatócsnak egy céghez kellett kartoznia. Ugyanez volt Rómában is. És ez a kifejezés, hogy a Szergia Paulina házánál lévő kollégium, ez abszolút unikális. Tehát ilyen nincs sehol. És ugye tudjuk azt a Róma levélből is többek között, hogy az első időkben páléknál, házaknál tartották az Isten tiszteleteket.

Ezeket hívják úgy, hogy domus eclési, vagy házi gyülekezetek, házi csoportok, ha úgy tetszik. Tehát úgy tűnik, hogy ennek is megvan a bizonyítéka, és hogy hívják a hölgyet, akinek a házában? Úgy, hogy Szergia Paulina, Lúcia ráadásul. Minden bizony a vagy Szergius Paulus lánya, vagy esetleg egyesek szerint Szergius Paulus unokája lehetett.

Tehát magyarul Szergius Paulusnak annyira jól sikerült megtérnie, hogy még a lánya is, vagy az unokája is nemhogy keresztényként működött, hanem az ő hivatalos patrónussága, vagy patrónassága alatt működtek az első házi csoportok, vagy házi gyülekezetek Rómában. Egy szenátori családról beszélünk emberek.

És ugye most tehetném hozzá, hogy micsoda ostobaság volt Ranker részéről a 19. században, hogy elterjesztette ezt a kereszténység az egy rabszolgavallás volt című hülyességet, amit mind a mai napig visszhangoznak tankönyvek, egyébként a középiskolai tankönyvben is benne van, hogy hát ezt főleg az elesetteknek meg a rabszolgáknak a vallása volt, egy 

Balogh László: frászt.

Van egy idézet, de te pontosan megmondod, hogy honnan van szerintem, amikor azt írja a császárnapi keresztény, hogy ott vagyunk a szenátusban, ott vagyunk a hadseregben, ott vagyunk a 

Grüll Tibor: gazdaságban. Tertúriánusztok az apológiája. Na, tudtam, hogy tanultam róla, 

Balogh László: csak egyedül a bálványtáplomokat hagytok meg nektek.

Így van, pontosan. Tehát akkor, ahogy a görögország ébredésben is olvassuk, ott is sok előkelő megtért, 

Grüll Tibor: így Rómában is. Így van, hát pontosan erre hivatkozik Tertúliánusz, hogy ti üldöztök bennünket, ez a harmadik század elején van, csak hogy a kedves hallgatók képpen legyenek, tehát hatalmas keresztény üldözések vannak a viradalomban, és azt írja Tertúliánusz, hogy ha mi akarnánk, keresztények, háromszor akkor a hadsereget tudnánk kiállítani a rómaiak ellen, mint amennyi a római hadsereg összlét száma.

De mi nem akarjuk ezt, mert mi nem ezért vagyunk a földön, hogy megszerezzük a római viradalom feletti hatalmat, vagy uralmat. Tehát erre hivatkozik, hogy hagyjatok már minket békén, hagyjatok minket imádkozni, élni, dolgozni, stb., mert mi nem ezért vagyunk, hogy átvegyük a hatalmat. Nem volt kicsi az úr munkája.

Nem ám, de mekkora volt az úrmunkája, és ez nem a III. században már olyan hatalmas lehetett, hát már több milliós lakosság, tehát a lakosság arány számában több milliós kereszténységről beszélnek, világi történészek is. Egészen elképesztő. Igen, és egy picike galiléai szektából lett a legnagyobb vallás a római viradalomban.

És ez sokan, ez a döbbenet, Laci, hogy egyszerűen nem hagyom tudomásul venni, se történészek, se régészek, senki világiak, hogy itt miről beszélünk. Arról 

Balogh László: beszélünk, hogy az, hogy az urat szolgáljuk, a világtörténelm legnagyobb projektjébe kerültünk bele. Így van. És ezzel találkozott 

Grüll Tibor: Gallió is. Ezzel találkozik Gallió.

Ugye Gallió Korintosban ugyanaz, mint aki volt Cipruson, Szergius Paulus, csak 50-51-ben. Kivételesen ezt tudjuk, ezt a dátumot egész pontosan, mert Claudius császár írt egy levelet ennek a Galliónak, ahol kedves barátomnak szólította, és ezt a levelet ezt pontosan tudjuk datálni. 50-51-ben. És hogy itt mi történik?

Az, hogy letartóztatják pálékat, vagy pontosabban hát bíróság elé viszik, a helytartói bíróság elé viszik, hogy megjelentek ezek az országháborítók, blablabla, a szokásos szövegelés megy. Megjegyzem, hogy a zsinagógából jön ez. Azoknak a zsidóknak a részéről, akik nem térnek meg. Ezt is tegyük hozzá, mert van, aki megtér.

És akkor elmondják ezt a vádbeszéret a Gallió előtt, aki ott ül azon a emelvényen, ami mai napig látható Korintosban. Halázattal 

Balogh László: jelentem, egyszer ott 

Grüll Tibor: lehettem. Nagyszerű. Érdemes szerintem elmenni, nem? És megnézni, korintoszt. Megfizetetetlen az élmény. Így van, tehát ott van a pulpitus, ahol ült maga a gallió, és itt jön egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor végighallgatja ezt a vádbeszédet, akkor utána azt válaszolja, és ezt szószerint a Lukács rögzíti, és amikor ezt fordítottam, akkor azon vigyorogtam végig, hogy a Lukács mennyire ezt a jogi nyelvezetet képzeld el, hogy teljesen visszaadta.

Ugye tudjuk azt, hogy a jogászok szokták mondani, hogy csürcsavaros beszédűek. Ez az eredeti görög szöveg, ez pont ilyen. Ilyen csürcsavaró jogászi nyelven van megfogalmazva, hogy azt mondja, hogy ti zsidók, hogyha valami olyan ügyről lenne szó, ami valami köztörvényes bűncselekmény lenne, tehát lopás, vagy gyilkosság stb.,

meghallgatnálak benneteket, de mivel nem erről van szó, hanem a ti törvényetekről van szó, ezért viszlát, én ebben nem akarok bíró lenni. És a helyzet az, hogy Gallió nagyon jól értelmezte a törvényt, és pontosan alkalmazta is a törvényt, mert hogy ebben a kérdésben, belső vallási kérdésekben az zsidóknak autonomiájuk volt.

Ezt úgy hívják, hogy politeuma. Tehát minden zsidó közösségnek külön joga volt arra, hogy a belső vitáit saját maga rendezze. 

Balogh László: Pilátus ugyanennyivel nem intézhette volna el? Nem. 

Grüll Tibor: Visszatérhetünk csak ezt a gondolatot? Persze, bocsánat. Tehát, hogy autonómiájuk volt, éppen ezért nem volt joga a római államnak beleszólni olyan kérdésekbe.

Emberek, a vallásszabadságról beszélek. Tehát most tartunk annál, hogy mi a vallásszabadság? Az, amit a Gallió alkalmaz, hogy ez a ti belső dolgotok, törvények, viták, stb. igéknek az értelmezése, ehhez nincs köze az államnak. Ez a ti dolgotok. És az a döbbenet, tudod, hogy utána úgy folytatja a Lukács, hogy előtt a szósztenész nevű zsinagógafőt erőveszik, és ott agyba főbe verik.

Ez ugyanott van, ahol ül a Gallió, de Gallió semmit nem gondolt velük. Ez olyan aranyos, nem? Tehát, figyelj ide, ez mit jelent? Azt, hogy én antiszemita vagyok, utállak benneteket, az egész pereputyotokat, de a törvényt azt végrehajtom. Ez is a vallásszabadság. Tehát tudta magát függetleníteni a saját érzéseitől Gallió, mert ő nem szerette a zsidókat, kifejezetten nem szerette, de amikor arról volt szó, hogy elítéljenek valakit jogszerűtlenül, akkor ebben nem volt hajlandó részt venni ebben a dologban.

Ugye? Igen. Ez döbbenet. Egyébként Szenekának, mert mondtad ugye a felvezetésben, hogy Szenekának volt a bátyja, Szenekának nagyon jó véleménye volt Gallióról, és úgy emlékszem, hogy talán a Vita Beata, vagyis a Boldog Életről című művét azt neki ajánlotta. De több levelet is írt Gallióhoz. El tudom képzelni egyébként, hogy Gallió beszámolt Szenekának később erről a találkozásról, mert azért maradjunk abba, hogyha valaki pálapostollal így face to face találkozik, akkor az szerintem egy olyan élmény lehetett neki is, hogy azt nem megy hamar felejtett el.

Abban biztos vagyok én is. Igen, tehát lehetséges, hogy valóban beajánlott a Szenekának, vagy... Tudjuk, hogy ez a Seneca-Szentpán levelezés, van egy ilyen apokorifirat, az ötödik századi, de nem tudom, lehet, hogy találkozott Pál és Seneca. Nem tudom kizárni. Én sem. Lehetséges. Na, akkor mit akartál vele kérdezni?

Hát, hogy 

Balogh László: Pilátus nem intézhette el. Nyilván azt mondtad, hogy nem. Azért nem, mert ott már államellenes szervezkedéssel vádolták meg Jézus. Tehát sajnos a 

Grüll Tibor: kajafásék rafkósak voltak. Igen, így van, pontosan. Lehet, ezt el is mondtad a lényeget. A kajafásék pontosan tudták, hogy mivel kell Pilátus elé menni.

Államellenes összeesküvés vágyával, ugyanis ez alól nem bújhat ki Pilátus. Nem mondhatja azt, hogy visszautalom az egész ügyet a zsidóknak, intézzék el maguk között. És ugye itt szerepel egy furcsa mondat, amit a Kajafás mond, hogy mert nekünk senkit nem szabad megölnünk. És tudod, hogy ennek is van egy külső igazolása, a Talmudban szerepel az, hogy a rómaiak elvették valamilyen oknál fogva a Sanhedrinnek a kivégzési jogát, körülbelül 40 évvel a templom pusztulás előtt.

És ha belegondolsz, ez a dátum, ez nagyjából stimmel. Nem tudjuk, én szinte mindent elolvastam, amit erről valaha írtak erről a kérdésről, mert nagyon érdekelt, hogy miért vették el, nem tudjuk, nincsen indoklás, valamiért elvették, hát mi tudjuk, hogy miért vették el. Mert ugye az új szövetségből ez kiderül.

Mert Jézusnak kereszten kellett meghalnia. Igen. Mert a megváltásra vonatkozó igék, azok csak a kereszten tudtak beteljesedni. A Sanhedrinnek korában volt pallos joga, és úgy tudom, hogy négyféle módon ítélhettek el valakit. Ebbe szerepelt megfojtás, megkövezés, lefejezés, és úgy tudom, hogy elégetés. Igen, elégetés.

Ez a négy. De ha belegondolsz, ez a négy közül bármelyiket alkalmazták volna a megváltóval Jézussal kapcsolatban, nem tud beteljesedni egy csomó profécia. Csontjai ne töressenek meg, nem tud megtörténni a vér kifolyása, ami szükséges szintén a megváltáshoz. És így minden összeállt. És így állt össze. Tehát ezért én azt is állítom neked, hogy szerintem az egész római uralom az ezért jött létre Júdeában, mert ugye Arkelaoszt elzavarták, Krisztus után hadban, és utána valósult meg a római uralom, azért, hogy ez a kivégzés, ez ugye hadban volt, hát ez olyan 26 évvel később

Balogh László: így van. Összetalálkozat újra ott, ahol 

Grüll Tibor: kellett. Így van, és ezek a végső okok, szerintem. Ezek az igazi magyarázatok a történelmi eseményekre. Persze nem azt mondom, hogy nincsenek társadalmi okok, gazdasági okok, politikai okok, de ez mind csak a felszín. Ahogy a Bibliában le van írva a történelem, az pedig azt mutatja meg, ahogy Isten látja a 

Balogh László: történelmet.

Ámen. Grül professzor úr, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezeket a mai válaszokat. Minden a műsoridőben nem fért bele, de ha Isten nincs akarja, és élünk, akkor folytatni fogjuk, mert még bennem maradtak kérdések. Kedves hallgatók, ez volt a könyv népének a tizedik adása. Én a mai adás és az eddigi adások alapján egy tanulságot nagyon levontam.

Azt hagyd bontsam két felé, az egyik, hogy érdemes hinni, mert ezzel nyertek jó tanúbizonyságot a régiebbiek is, a régiek élete bizonyíték, hogy érdemes itt bejárni. Jó járunk vele. A másik pedig, hogy nagyon érdemes tanulni, és nagyon érdemes a Bibliával is

kérdővel. Mindig elmondom, hogy a Szentpál Akadémia és a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető tanára, illetve a MT a doktora. Köszönöm szépen, Tibor, hogy ma is itt voltál, és kérjük a hallgatókat, hogy legközelebb is tartsanak velünk, mert mi vagyunk a könyvnépe.

Legfrissebb