Ugrás a tartalomra
Surjányi Csaba

A Happy Day mai adásában:

  • 00:00 Megvallás Németh Sándorral 
  • 02:12 Bibliaolvasás: Ézsaiás 54-60. rész
  • 25:54 Legyél a Szent Szellem munkatársa
  • 29:05 Bruse E. Olson: Bruchko - Elcsüggedek 1.rész (ismétlés)
  • 34:55 Hogyan lehetünk sikeres emberek? - Surjányi Csaba

Az adás gépi átírata alább olvasható:

Németh Sándor: Az Úr Jézus Krisztus Halott volt, de föltámadott, és él örökkön örökké.

És hiszem, hogy Jézus Kisztus a királyok királya, uraknak az ura, aki megígérte, hogy visszatér dicsőségben. És hatalommal, és erővel, és meg fogja látni minden szem. És hiszem, hogy a nánzati Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten. Hiszem, hogy a nánzati Jézus Krisztus engesztelő áldozata visszaforríthatatlan, egyszer és tökéletes áldozatával mindörökre eltörölte bűneinket, védkeinket, és ezért dicsérem, magasztalom őt, mert nem aranyan ez Isten, hanem az ő drága vére által lettem megváltva [00:01:00] az ördög hatalmától, a bűnnek és a halálnak az uralmából, mert hiszem, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta azokat.

És engemet pedig elhívott, hogy el ne kárhozzak, hanem örök életet nyerjek az ő nevébe vetett hit által. És hiszem, hogy a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, reményned dolgoknak a valósága, és hiszem, hogy a látható dolgok a láthatatlanból állottak elő. Ámen!

Mézes András: Köszöntöm a Hitrádió hallgatóit.

Mézes András vagyok, és folytatjuk az Olvasuk Együtt a Bibliát, Ézsaiás Proféta könyvének az 54. részétől a 60. [00:02:00] részéig való felolvasással a mai napon. Újjongj, te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál. Mert többek az elhagyottnak fiai. A férjnél, való fiainál, azt mondja az úr.

Szélesítsd ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpittyai terjesszék ki. Ne tiltsd meg, nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet, mert mind jobb, mind balkézre kiterjetsz, és magot népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságot szégyenéről elfelejtkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel.

Mert férjed a te teremtőd, seregeknek ura az ő neve, és megváltódnak Izraelnek szentje. Az egész föld [00:03:00] Istenének hivattatik. Mert mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt hív téged az úr, És mint megvetett ifjú asszonyt, ezt mondja Istened, egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtelek.

Busulásom felbúzdultában elrejtettem arcomat egy szempillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad, ezt mondja megváltó urad. Mert úgy lesz ez nekem, mint a Noé özönvize. Miként megesküdtem, hogy nem megy át többé Noé özönvize e földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek.

Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok meg a rendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól, könyörülő urad. Ó, te szegény, szélvésztől [00:04:00] hányt, vigasztalás nélkül való. Éme ólomporba rakom köveidet, és zafirokra alapítalak. Rubimból csinálom falat párkányzatát, és kapuidat gránátkövekből, és egész határodat drága kövekből.

És minden fiaid, az úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád. És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűlik, elesik általad. Íme én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti, és fegyvertetlenül.

A kovácsot készít mestersége szerint, és én teremtettem a pusztítót is a vesztésre. Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. [00:05:00] Ez az úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az úr. Ó, minnyájan, kik szomjúhoztok!

Gyertek-e vizekre! Ti is, kiknek nincs pénzetek! Gyertek, vegyetek és egyetek! Gyertek, vegyetek pénznélkül és ingyen, bort és tejet! Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok, hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjön lelketek kövérségben!

Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjön lelketek kövérségben!

Bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Íme nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, [00:06:00] hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, amíg közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörülj rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővölködik a megbocsájtásban.

Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én utaim utaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az [00:07:00] éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, és nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.

Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek. A hegyek és halmok újjongva énekelnek ti előttetek, és a mező minden fái tapsolnak. A tövis helyén ciprus növekedik, és bogáncs helyén mirtusz növekedik, és lesz ez az Úrnak dicsőségül és öröki jegyül, amely el nem töröltetik. Így szól az Úr, őrizzétek meg a jogosságot, cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék.

Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi [00:08:00] kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. És nem mondja ezt az idegen, aki az Úrhoz adta magát, bizony, elszakaszt az Úr engem az ő népétől. Nem mondja a herélt sem, íme én megszáradt fa vagyok.

Mert így szól az Úr a herélteknek, akik megőrzik szombataimat és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez. Adok nekik házamban és falaimon belül helyet, és olyan nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nekik, amely soha el nem vész. És az idegeneket, akik az Úrhoz adták magukat, hogy neki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy őnéki szolgái legyenek mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat.

Szenthegyemre viszem fel ezeket, és megvidámítom őket [00:09:00] imádságom házában. Egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hivatik minden népek számára, így szól az Úristen, aki összegyűjti Izrael elszélet fiait, míg gyűjtök ő hozzá. Az ő egybegyűjtötteihez. Mezőnek minden vadai, gyertek-e lenni, erdőnek minden vadai.

Őrállói vakok minnyájan, mit sem tudnak. Minnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni. Álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. És az ebek telhetetlenek. Nem tudnak megelégedni. Pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni. Minnyájan a maguk útjára tértek. Kiki nyeresége után mind együtt. Gyertek, hadd hozzak bort és ígyunk részegítő italt.

És legyen a holnap olyan, mint a ma, nagy és dicső [00:10:00] felettébb. Az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak, és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes utaikon járának, és ti közelegjetek ide, szemfényvesztő fiai, paráznának magva, ki paráználkodsz.

Ki felett örvendeztek, ki ellen tátjátok fel szátokat, és öltitek ki nyelveteket. Nem ti vagytok-e a bűn gyermekei, a hazugságnak magva, akik lángoltok a bálványokért minden zöld fa alatt? Megöltök gyermekeket a völgyekben, a hegyek hasadékai alatt. A folyónak sima köveiben van örökséged. Azok, azok a te részed.

Töltöltél nekik italáldozatot is, vittél ételáldozatot, és én [00:11:00] jónéven vegyem én ezeket. Magas és felemelkedett hegyen helyezted ágyadat, fel is mentél oda áldozni áldozatot. Az ajtó és ajtófél mögé tetted bálvány jeleidet, és tőlem eltávozván fölfetted ágyadat, fölmentél rá és megszélesítéd, és szövetséget szereztél velük, szeretted ágyukat, amere csak láttad.

És mentél a királyhoz olajjal, és megsokasítottad keneteidet, és elküldted keneteidet. Te követeidet messze földre, és megaláztad magadat a sírig. Nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad. Mind hasztalan. Erőd megújulását érezted, így nem lettél beteg. Kitől féltél és rettegtél, hogy hazudtál, és rólam meg nem emlékeztél, szívedre sem vetted.

Vagy azért nem félsz engem, hogy hallgatok már, régtől fogva? [00:12:00] Én jelentem meg igazságodat, és csinálmányaid nem használnak neked. Ha kiáltasz, szabadítson meg téged báványaid raja. Minnyájukat szélviszi el, lehelet kapja fel, és aki bennem bízik, örökségül bírja a földet, és örökli szent hegyemet. És szól egy szó.

Töltsétek, töltsétek, készítsétek az utat. Vegyetek el minden botránkozást, népességet. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívüvel is, hogy megelevenítsen az alázatosok lelkét, és megelevenítsen a megtörtek szívét.

Mert nem örökké perlek, és nem minden, ha haragszom, mert a lélek előttem megepedne, és a lehelet, akiket én teremtettem. [00:13:00] Mert a telhetetlenségnek védkéért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtettem magamat, és megharagudtam, és ő elfordulva szíveutjában járt. Utait láttam, és meggyógyítom őt, vezetem őt, és vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak.

Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize, iszapot és sárthány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Ki állts teljes torokkal, ne kíméld, mint trombita emeld fel hangodat, és hirdess népemnek bűneiket, és Jákob házának védkeit.

Holott ők engem minden nap keresnek, és [00:14:00] tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Istenet törvényét el nem hagyta. Kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánják. Miért böjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Íme, böjtölésetek napján kefteléseteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok.

Íme, perrel és versengéssel böjtöltök, és sújtotok a gasságnak öklével. Nem úgy böjtöltök mostan, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a böjt, amelyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri, avagy ha, mint káka, lehajtja fejét, és zsákot és hanvat terít maga alá, ezt nevezed-e böjtnek, és az Úr előtt kedves napnak?

Hát ne mezélj a böjt, amit [00:15:00] én kedvelek, hogy megnyízd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsájst az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem az é, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bújdosokat házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt elnerejtsd magadat.

Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, íme, itt vagyok. Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az [00:16:00] elepet lelkült megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél.

És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat. Az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztetsz romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak, ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem üzöd keftelésedet szent napomon, és a szombatod gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szolván.

[00:17:00] Akkor gyönyörűséged lesz az úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az úr szája szólt. Íme nem oly rövid az úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna, hanem a ti védkeitek választanak el titeket istenetektől.

És bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott, mert kezeitek bemocskolvák vérrel, és újjaitok vétekkel. Ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog. Nincsen, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne. Haszontalamban bíznak és hazugságot beszélnek, gonoszt fogadnak és vétket szülnek, vipera tojásait költik ki, és pókhálót szőnek.

[00:18:00] Aki tojásaikból eszik, meghal, és ha egyre rátapodsz, vipera kél ki. A pókhálójukból nem lesz ruha, csinálmányuk nem felvehető, cselekedeteik hamiságnak cselekedetei, és erőszak tette van kezeikben. Lábaik a gonoszra futnak, és sietnek, hogy ártatlan vért ontsanak. Gondolataik hamiságnak gondolatai, pusztítás és romlás ösvényeiken.

A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban. Ösvényeiket eltérnek. Elgörbítik, aki azon jár, nem ismeri a békességet. Ezért van távol tőlünk az ítélet, és nem ér el minket az igazság. Várunk világosságra, és íme sötétség, és fényességre, és íme homályban járunk. Tapogatjuk, mint vakok a falat, és tapogatunk, mint akiknek szemük nincs.[00:19:00]

Megütközünk délben, mint alkonyatkor, és olyanok vagyunk, mint a halottak az egészségesek között. Morgunk, mint a medvék, minnyájan, és nyögvénynyögünk, mint a galambok. Várjuk az ítéletet, és nem jön. A szabadulást, és távol van tőlünk, mert sokak előttet gonoszságaink, és bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk, mert gonoszságaink velünk vannak, és védkeinket ismerjük.

Elpártoltunk, és megtagadtuk az urat, és eltávozzák a mi Istenünktől. Szóltunk nyomorgatásról, és elszakadásról. Gondoltunk, és szóltunk szívünkből hazugbeszédeket. És eltávozott a jogosság és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be. És a hűség hiányzik, és aki a gonoszt kerüli, prédává lesz.

És látta ezt az úr, és nem tetszett szemeinek, hogy [00:20:00] jogosság nincs. És látta, hogy nincs senki, és álmélkodott, hogy nincs közbenjáró. Ezért karja segít neki, és igazsága gyámolítja őt. És felöltötte az igazságot, mint páncélt, és a szabadítás is, aki a van fején. Felöltötte a bosszú állás ruháit, mint köpenyt, és busulással vette magát körül, mint palástal.

A cselekedetek szerint fog megfizetni, haraggal ellenségeinek, büntetéssel szorongatóinak, büntetéssel fizet a szigeteknek. És félig napnyugattól fogva az úrnak nevét, és naptámad attól az ő dicsőségét, mikor eljöhet. És a cselekedetek szerint fogva az úrnak nevét, és naptámad attól az úrnak nevét, mikor eljöhet.

És eljős jönnek a megváltó, és azoknak, akik Jákobban megtérnek hamisságokból, szól az Úr. És én ővelük ilyen szövetséget szerzek, így szól az Úr. Szellemem, amely rajtad [00:21:00] nyugszik, és beszédeim, amelyet szádba adtam, el nem távoznak szádból, és magodnak szájából, és magod magvának szájából, így szól az Úr, mostantól mindörökké.

Kely fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt, mert íme sötétség borítja a földet. És éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsőssége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságothoz, és királyok a néked feltámad fényességhez. Emeld fel, körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyájan egybe gyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és lányaid ölben hozatnak el.

Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád [00:22:00] jön a népeknek gazdagsága. Tevék sokasága elborít, midján és efa teve csikói, mind sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. Kédár minden juhai hozzád gyűlnek, ne bájott kosai néket szolgálnak.

Felmennek kedvem szerint oltáromra, és dicsőségem házát megdicsőítem. Kik ezek? Kik repülnek, mint a fellek, s mint a galambok ducaikhoz? Igen, engem várnak a szigetek, és elől jönnek tárzisz hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, és ezüstjüket és aranyukat azokkal együtt, a te Urad és Istened nevének és Izrael szentjének, hogy téged megdicsőített.

Az idegenek megépítik kőfalaidat, és királyai szolgálnak neked, mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönnyörültem rajtad, és nyitva lesznek kapuid szüntelen, éjjel és nappal, [00:23:00] be nem zároltatnak, hogy behozzák hozzád, a népek gazdagságát és királyaik is bevitetnek, mert a nép és az ország, amely neked nem szolgál, elvész, és a népek mindenestől elpusztulnak.

A libánon ékessége hozzád jön, ciprus, platán, sudarcédrus, mind együtt, szent helyemnek megékesítésére, hogy lábaim helyét megdicsőítsem. És meghajolva hozzád mennek a téged nyomorgatók fiai, és leborulnak lábad talpainál minden megutálóid, és neveznek téged az úr városának, Izrael szentje Sionának. A helyet, hogy elhagyott és gyűlölt voltál, és senki rajtad át nem ment, örökkévaló ékességgé teszlek, és gyönyörűséggé nemzetségről nemzetségre, és szopod a népek tejét, és a királyok emlőjét szopod, és [00:24:00] megtudod, hogy én vagyok az úr, megtartód és megváltód, Jákobnak erős istene.

Rész helyet aranyat hozok, vas helyet ezüstöt hozok, és a fák helyet rezet, és a kövek helyet vasat, és teszem fejedelmeidé a békességet, és elöljáróiddá az igazságot. Nem halatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és a romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak, és kapuidnak a dicsőséget.

Nem a nap lesz néked többé nappali világosságod, és fényességül nem a hold világít neked, hanem az Úr lesz neked örökvilágosságod, és Istened lesz neked ékességed. Napod nem megy többé alá, és holdad sem fogy el, mert az Úr lesz neked örökvilágosságod, és gyászod napjainak vége szakad. És néped mind [00:25:00] igaz lesz, és a földet mind örökké bírják.

Plántáláson vesző szála ők, kezeim munkája dicsőségemre. A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Én az Úr idején hamar megteszem azt. Amen.

NAPI

Németh Sándor: ÜZENETE Nagyon fontos ma a Szentlélekkel való betöltekezés. De nézzük az elsőt, tehát a bűnnel kapcsolatosan az, amit a Szentlélek, mint eljárás bizonyítani akar, a bűnnel áll összefüggésbe. Itt a nyolcadik verszakban azt utaltam rá, hogy amikor eljön a Szentlélek, megfedi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében.

[00:26:00] A Szentlélek természetesen a názati Jézus Kiszusnakban hívő emberek számára adatik. Ez egy világosát teszi, hogy nem a világnak adja a Szentlélekkel, hanem azoknak, akik a názati Jézus Kiszusban hisznek. De ezért tehát csak a hívőkön keresztül működő Szentlélek az, amely a világgal kapcsolatosan ezt az eljárási folyamatot fenntartja, és egészen az időknek a végéig ez folytatja.

És ma, amikor a kereszténység... Keresztúton áll. Ugye egyértelműen látni ezzel talán nem mindenki van tisztában, de világméretekben egyértelműen el sokan látják, hogy a kereszténység bajban is van, meg útkeresésben is van. Mondanám, útkereszteződésben van. És alapvetően látni többféle irányzat zajlik, és sokszor úgy tűnik, mintha teljes anarchia fele menne a keresztényvilág.

De alapvetően az, [00:27:00] amire érdemes odafigyelni, tudomásul venni, mert ezeknek az ismerete fontos a döntéseinkhez, meg ahhoz is, hogy hogyan állunk kapcsolatban Istennel is, hogyan éljük meg az úrral való közösségünket. Az első az úgynevezett liberális kereszténység, amelynek a lényege az, hogy látják a válságot, a problémát a kereszténységben, hogy a tartalék kifolyt, a kut kiüresedett.

Köszönöm, hogy megnéztétek! A ház üres, nagyon sok probléma van az üres házban, és ebből azt látják, hogy ezt a helyzetet csak úgy tudják megoldani, a házat úgy lehet megmenteni, most képletesen mondva, hogyha világhoz igazodunk, és a világnak bizonyos elvárásának alárendeljük magunkat. Ugyanis ha a Szentlélek vezetése hiányzik a kereszténs életből, és magából a kereszténységből, akkor a világ fogja vezetni a keresztényeket, és nem [00:28:00] egy ház fog világító torony lenni a világban.

Jézus pedig mit mondott az egyházról, hogy milyen az egyház a világban, mint egy épp magassan álló, hegyen lévő város, vagy máskor meg lámpásnakhoz hasonlítja, amelyet gyertyatartóba teszne, és azért, hogy világítsa mindenki számára. Tehát a názeti Jézus Kisztus egyértelműen a világ világosságaként rendelte az egyházat.

De ha nincs a Szentlélek, akkor ezt nem tudja betölteni.

Mézes András: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv

Sárosi Renáta: Bruce E. Olson, Brucskó Kiadta a Strong Communications Company magyar meghatalmazotja 1991-ben 13. fejezet [00:29:00] Elcsüggedek Másnap bemutatkoztam. Magamra mutattam. Bruce Olszón, mondtam tagoltan. Az emberek zavartan néztek rám.

Egyikük megpróbálta kimondani. Brúcsálonga, megráztam a fejem. Bruce Olszón. Bruce Olszón. Egyszer megpróbálta. Brúcsko. Bruce Olszón, mondtam. Mosolygott és bólintott. Brúcsko, ismételte. Megfordult és boldogan mondta a többieknek is. Brúcsko. Azok is próbálkoztak. Nem sokára mindannyian ezt mondogatták. Brúcsko.

Brúcsko. És közben rám mutogattak. Hát, így lettem Brúcsko. Nagy népszerűségnek örvendtem. Utánozták a beszédemet, [00:30:00] nyomkodták a hasamat, az ízmaimat. Néha, mikor a függőágyban feküdtem, két-három gyerek fölmászott hozzám és rám feküdtek. Úgy játszottak rajtam, mintha valami szobor lettem volna. Bőségesen kaptam füstölt halat és főtt manióka gyökeret.

Felséges volt. Legtöbbször a rabadóika, az a férfi, aki fölismert, hozta nekem az ennivalót egy nagy banánlevélbe csomagolva. Olyankor kiszálltam a függőágyból és megettem, ő meg vigyorogva nézett a többi kibáncsiskodóval együtt. Bármit csináltam, fölkeltette az érdeklődésüket. És állandóan nevedgéltek, énekeltek, beszélgettek.

Kora reggel A férfiak elindultak vadászni, az asszonyok meg neki kezdtek a házi munkának. A gyerekek fogócskáztak, vagy saját maguk által készített kis [00:31:00] íjacskákkal célba lőttek. Aztán visszaérkeztek a férfiak a vadász zsákmányjal, élvezettel megsütötték, és nagy hangoskodás közepette elfogyasztották.

Minden család külön sütötte meg a saját ebédjét, és mindenki nagy élvezettel evett. Amikor jól laktak, körbesétáltak, és egymás hasát simogatták, mint ahogy a büszke anyukák szokták méregetni a bébiük pocakját. Úgy tűnt kedvelnek engem, és ez izgalommal töltött el. Nagyon igyekeztem, hogy mielőbb megtanuljam a motirón nyelvet, de tisztában voltam vele, hogy egyik napról a másikra ez úgy sem fog menni.

Minesz otában, egy iskolai táborban megtanultam egy kis mutatványt, hogyan kell kivenni a szemgolyómat és megtisztítani. Egy csomó kisgyerek volt velem a függőágyban, mikor eszembe [00:32:00] jutott ez a trükk. Leültettem őket a földre magam köré, és nekikészültem. Mások is odagyűltek. Újjaimmal megfogtam az egyik szememet, megcsavartam, közben a fogamat csikorgattam.

Aztán becsuktam a szemem, és úgy tettem, mintha kivenném a szemgolyóm, és jól megdörgölném az ingemen. Majd visszaraktam a szemüvegembe, kicsit megcsavargattam a hatás kedvéért, és kinyitottam a szemem. Á, most már sokkal jobban látok. A gyerekeknek nagyon tetszett. Kérték, hogy a másik szememmel is csináljam meg.

Megcsináltam azzal is, majd úgy tettem, mintha mindkét szemgolyómat kivenném, és kezemet keresztbetébe helyeztem vissza őket. Mikor kinyitottam a szemem, kancsalítottam. Ez volt a szenzáció. A gyerekek elrohantak, hogy hívják a barátaikat, szüleiket, hogy mindenki láthassa [00:33:00] csodálatos előadást. Örültem, hogy ilyen jól fogadják a mutatványomat.

De ahogy egyre többen gyülekeztek körém, rájöttem, hogy gyakorlatias hasznot is húzhatok a dologból a nyelvtanulás terén. Előkerestem a jegyzetfüzetemet és a ceruzámat. A mutatvány közben figyeltem, miket mondanak az emberek, és megpróbáltam lejegyezni, amennyire tudtam. Amikor mindkét szememet kivettem, a gyerekek valami olyasmit mondtak, hogy na, most megcserélve fogja visszatenni.

Így megcsináltam. Megtudtam a jövő időt. Amikor az egyik szememet bevettem a számba és lenyeltem, meglepet arckifejezéssel meredtek rám, lenyelte, csodálkozott az egyik kisgyerek, meg volt a múlt idő is. Több tucatszor meg kellett ismételnem a trükkjeimet, mindenki látni akarta. A jegyzett füzetem megtelt motilon [00:34:00] kifejezésekkel.

Más gyerekkori játékaim is hasznosnak bizonyultak. Rácsaptam a karomra az ingújjam fölött, majd kihúztam a karom, mintha letört volna. Az indiánok nevettek. Ők is rácsaptak a kezükre, de semmi nem történt. Hadd, hogy tényleg eltörjön, kiabálták nevetve és elszaladtak előlem.

Pásztor Tamás: Itt az ige idő, a HIT rádióban haladtátok, vendégem pedig Súriányi Csaba, a HIT gyülekezete lelkésze. A témánk pedig egy nagyon érdekes, hiszen ki ne szeretne sikeres lenni a mai korban, és ezért sok mindenki minden korlátot felad, ezért mi elhatároztuk, hogy most így olyan sikerekről fogunk beszélni, vagy úgy közelítjük meg a sikert, hogy megtartjuk a bibliai értékrendet.

Úgyhogy egy-két gondolatot is majd mondok, hogy mit gondol a világ, de szervusz Csaba!

Surjányi Csaba: Még hadd [00:35:00] köszönjek először utána a tiéd szó, jó estét a

Pásztor Tamás: hallgatóknak! Nos, tehát a sikerről a világ sok mindent állít, például Bob Dylan, aki egy híres amerikai énekes, aki talán újjászületett keresztény, de hát ugye ezt nem tudjuk pontosan, azt mondja, hogy sikeres ember az, aki reggel fel kell, este lefekszik, és a kettő között azt csinálja, amit...

Kedve van. Aztán mondja, mondják sokan, hogy Amerika a siker országa és azt is mondják, hogy a siker titka a család. Kezdjük egy definícióval. Mi a siker? Mit mond a Bibliáról? Érdekes,

Surjányi Csaba: ez a szó így konkrétan nem szerepel a Bibliában, viszont rokonértelmű szavakat lehet keresni és talán az egyik legfontosabb rokonértelmű szava lehet a boldog.

Ugyanis a Héber szó a boldogra, az olyasmit fejez ki, hogy valaki egyenesen halad előre a lakadályokat [00:36:00] legyőzi. Tehát igazából, amikor a Biblia boldog mondásokat mond, akkor sikerre titkokat árul el, és ezért én, ha szabad valamilyen definíciót így a Bibliából kivenni a sikerre, akkor a bibliai boldog mondásokat ajánlanám a hallgatók figyelmébe.

Ezek közt is hadd ragadjam meg a lehetőséget, hogy egy kicsit fontossági sorrendet állítsak fel. Hiszen a sikerhez bárhogy is értelmezzük, a sikerhez először is szükséges, hogy az ember a realitásból induljon ki. Tehát, hogyha rosszul definiálja az ember a helyzetet, amiben van, biztos, hogy nem lesz sikeres, hanem légvárat fog építeni, és hasra fog esni.

Isten szempontjából az egész emberiség bukott. Tehát olyan sikert kitűzni, hogy az ember mindenben sikeres lesz, ez eleve lehetetlen. Az ember számára a legjobb cél, amit kitűzhet, hogy a [00:37:00] legnagyobb problémát megoldja. Ezért az én olvasatomban, értelmezésem szerint a legfontosabb boldogmondás a Bibliában a 32.

Zsoltár, hogy boldog az az ember, akinek Isten bűnt nem tud ajdonit, vagyis a siker ott kezdődik, hogy a bűnt le tudom-e győzni. Tehát nyilván más szempontból is nézhetjük a siker, társadalmi siker, gazdasági siker, stb., de ezeknek a sikereknek majd talán lesz idő erre rátérni. Mindig az a gyenge pontja, hogy az emberi gyarlóság valahogyan porszemként vele kerül a fogaskerekek közé, és összedől, amit az emberek felépítenek.

Úgyhogy én itt kezdeném a sikert, hogy a bűn kérdését és ezen keresztül a halál kérdését az ember meg tudja-e oldani.

Pásztor Tamás: Pásztoroktól hallani, tanítóktól hallani, hogy az ember sikere nem önmagában van, hanem a názereti Jézus Krisztusban, és itt a bűn és Jézus Krisztus személye összekapcsolódik, ez miként [00:38:00] és

Surjányi Csaba: hogyan?

Hát úgy, ahogy az előbb, itt az utolsó mondatommal mondtam, hogy meg tudjuk-e oldalni ezt a kérdést, nem. Nem tudjuk megoldani, ehhez Jézusnak el kellett jönni, az Isten fiának emberré kellett lenni, mert volt hosszú türelmi idő még az özönvíz előtt, és azután is, hogyha van az emberek között valaki, akinek van megoldása, álljon elő, mutassa meg.

Sokan előálltak és megmutatták, hogy nincs megoldásuk. Rossz megoldásokat hoztak, és akkor Isten miután bebizonyította az emberiségnek, Én előre tudtam, hogy úgy se tudjátok megoldani, most akkor nézzétek az én megoldásomat. És akkor eljött az Isten fia, és helyettesítő jelleggel magára vállalta a bűnöket, és meghalt helyettünk, hogy halál által legyőzze azt, akinek hatalma van a halál fölött, az ördögöt, a sátánt, és ezáltal a bűntől és a haláltól megszabadítsa az embert.

Itt kezdődik a siker. Itt

Pásztor Tamás: már nyílik egy kicsit a zolló, mert ugye azt mondja az ember, hogy hát hívő leszek, akkor [00:39:00] milyen korlátokba fogok majd ütközni, és nem teltek ezt azt, és a világ az meg rendkívül nagy gömbölyű kerek sikereket kínál, és elkezd egy ilyen kis oló nyílni, és most pont az a célja a mai igeidőnek, hogy ezt teljes mértékben feloldjuk, hogy mit jelent az a siker, és mit jelent Jézussal a siker.

Surjányi Csaba: Korlátok mindenütt vannak. Tehát amikor azt mondja egy ember, hogy nem leszek hívő, mert ott korlátok vannak, hanem nem tudom mi leszek, ott is vannak korlátok. Bárhova megy az ember, nincs a földön szabad ember. Ezt olyan személy mondja, akinek tínédzser korától valóságosan a mániája volt, hogy szabad akar lenni.

Ez én voltam. Minden lehetséges... Inkább nem mondom el, nem túl építő. Minden lehetséges korlátot igyekeztem felrúgni, és azt tapasztaltam, hogy csak akkor találtam meg az igazi szabadságot, amikor Jézusnak a rabszolgájává lettem. Amikor elfogadtam az ő irányítását. Addig [00:40:00] a szabadságkeresésem egyre nagyobb függőségbe és rabságba vid bele, és azóta sok emberrel beszéltem, és sokan megerősítették, hogy hasonló tapasztalataik vannak.

Tehát... Akkor Jézus szavaival hadd folytassam, hogy mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, mai fogalmakkal, ha iszonyú sikeres, hatalmas karriert befut, de a lelkében kárt val. Tehát azok a szabadságok, amiben belemennek az emberek a siker érdekében, azok nagyon nagy kárt okoznak az embernek, az emélyiségét rombolják, lelkiismeretét rombolják, lelki képességeit, intuitív képességeit, szellemi képességeit nagy mértékben rombolják, és a végén mindenki a saját sikerének a fogja lesz.

Pásztor Tamás: Azért oldjuk fel ezt a rabszolgakérdést, tehát aki Jézus Krisztussal azonosul, tehát megtér, azért ez a rabszolgaság [00:41:00] nem egy rabszolgaság, mert szabaddá válik a bűnre. A rabszolgasága

Surjányi Csaba: azon múlik, hogy milyen az urat. Tehát, hogy Jézus olyan úr, aki igazságoságban, jogosságban ítél, amúgy is rabszolga az ember, csak gonosz szellemek rabszolgálja, akik viszont kihasználják, és meggyötrik, és mikor már nem tudják használni, eldobják.

Jézus nem ilyen.

Pásztor Tamás: Tehát akkor a siker definiálható boldogsággal, és ezzel összefüggésbe hozható, tehát azért is mondjuk azt, hogy sikeres és boldog, mert ugye ez a kettő nem függ össze, vagy a fordításban nincs szétbontva, ezért mi így szoktuk összekapcsolni.

Surjányi Csaba: Igen, a boldog fogalom a magyar nyelvben kicsit elvont, meg más nyelvek is így vannak ezzel, például angol nyelvre nem fordítják a boldog mondásokat úgy, hogy happy, mert az olyan furcsán hangzik, hanem blessed, áldottat mondanak helyette.

Nehéz pontosan megragadni az eredeti fogalmat, de [00:42:00] jól leírja a mai sikeres fogalmat. Innen

Pásztor Tamás: fogjuk folytatni, és hát a definíció után majd az előfeltételeit vizsgáljuk meg, hogy azért tényleg legyen meg a siker alapja ahhoz, hogy tényleg mindenki sikeres áldott, befutott életet élhessen.

Ugye sokan megtértünk, egy ember csatlakozik egy gyülekezethez, betölti azokat a szükségeket, megkeresztelkedik vízzel, betöltekezik szent szellemmel, elkezd szolgálni, de hát nem jön az a siker rögtön, mert valami, valami van. Mi történik? Hogyan értékeljük ezt az időszakot, illetve hogyan építsük fel? Mik az előfeltételei a sikernek?

Surjányi Csaba: Én abból indulnék ki, hogy eléggé elidegenedett a világ Istennek a értékrendjétől, és ezért is jó, hogy azzal kezdtük, hogy definiáljuk, hogy mi Isten szemében a siker, mert azért ahogyan egy ember csatlakozik a gyülekezethez, Jézus követőjévé lesz, nem változik meg azonnal az értékrendje. [00:43:00] Hanem hát hozzuk magunkkal a hozott anyagot, és azért azt gondolom eléggé jellemző, rám is jellemző volt, és talán mindenkire, hogy megpróbáljuk egy kicsit használni Istent.

Megpróbáljuk a sikerünket előmozdítatni vele, pedig igazából ő akar használni bennünket. És a keresztény életnek az elején ezekre a kérdésekre megnyugtató választ kell adni, hogy végülis kik itt szolgál. Én szolgálom Istent, vagy ő szolgál engem. Vagy ő az uram-e, aki előtt minden nap meghajolok, és azt mondom, legyen meg a te akaratod.

Vagy pedig ő nekem a dzsin, megdörzsölöm a csodalámpámat, és előugrik, mit parancsolsz, kedves gazdám, és akkor mondom neki a kéréseimet, és akkor teljesíti. Tehát ezek a koncepciók így birkóznak az emberben. Nem gondolom, hogy bárki rossz indulatú, vagy gonosz ebből a szempontból, de hozunk magunkkal egy rossz mentalitást, és ennek le kell tisztulni, hogy Isten tényleg nagyjá legyen a [00:44:00] szemünk előtt.

Ezért kell Isten rendszeresen dicsérni, magasztalni, felemelni, hogy A megfelelő méretét, megfelelő tisztességét elfoglalja a szemünkben, mi pedig hát kicsit a magas lóról lejjebb szálljunk, az egónk lejjebb menjen, és el tudjuk fogadni azt, hogy Istennek van terve az életünkre. És igazából a Biblia szerint az a legnagyobb siker, ha az ember felismeri, és megvalósítja azt, amire őt Isten kitalálta.

Pásztor Tamás: Ugye itt van a világ, hogy mérje a sikert pénzben, karrierben, vagyomban. Most tényleg azért mondtam ezt háromszor, mert ugye ez az elsődleges, azt már kevésbé nézik, hogy az az ember esetleg... Még a befolyást tegyük hozzá. Igen, a befolyt társadalmi és politikai és egyéb befolyás, de azt kevesen nézik, hogy esetleg az az embernek romba van dőlve a házassága, vagy esetleg más egyéb területeken elvérzik.

Azért itt jön egy dolog, hogy [00:45:00] akkor a hívő embernek... Szóval a Jézus Krisztusban mindent megkaptunk. Az a csomaggal érkezett, ugye, ha az atya nekünk adta Jézust, vele együtt mindent nekünk adott. Így az anyagi áldásokat is. De hát az nem jön rögtön. A világban meg jön, úgy tűnik. Ez a feszültség... Hát azért nézd meg

Surjányi Csaba: a hitelválságosokat, meg

Pásztor Tamás: stb.

Jó, de ez a feszültség ott van a hívő emberben. Abszolút, értem, hogy miről beszélsz. Ezt oldjuk fel, hogy az előfeltételeket ragadja meg az a hívő, és tegye le a fundamentumokat. Így

Surjányi Csaba: van, erről beszélek, hogy ez az előfeltétele, hogy az ember elhelyezze magát abban a rendben, amit Isten létrehozott. Mert amíg Istentől elidegenedett, vagy független a szív, és Istentől várom, hogy a tőle független terveimet megáldja, ez nem sok sikerrel kecsegtet.

Tehát az ember vagy legyen világi, és akkor az evilág szelleme fogja őt vagy [00:46:00] vezetni, vagy eldobni, attól függő. És arra is talán majd lesz idő kitérni, hogy nagyon sok hozott anyag van ezen a területen, vannak áldások és átkok, generációs örökségek, amelyek meghatározhatják, és legtöbbször meghatározzák az ember pályáját.

Van, aki sokkal kisebb erőfeszítéssel sikeres, van, aki óriási küzdködéssel sem jut előre, tehát ez is érdekes lehet, de még nem akarok erre feltétlenül rátérni, Hanem azt szeretném a kedves hallgatóknak hangsúlyozni, hogy a keresztény élet az építkezés, és tegyék le az alapokat, fektessenek bele időt, energiát.

Ne egyből boldogulni akarjanak, tudom, hogy meg kell élni, de bízzanak Istenben, hogy a verebbeket eltartja, a liliumokat ruházza, akkor minket is el fog tartani, és törődjenek Isten dolgaival. Keressék először Isten országát, Isten igazságoságát, tanulmányozzák a Bibliát, fektessenek bele a hívő életbe, mert az nem fog működni, hogy [00:47:00] így felszínesen, felületesen, mint egy magazinba belelapozok Istenbe, és akkor utána másik keres leszek.

Fektessenek bele sok-sok időt, energiát, éveket, és Isten fel fog emelni. Tehát

Pásztor Tamás: akkor jól értem, ez egy olyan alap, hogy elkötelezett, visszavonhatatlan élet. Pontosan, szövetség. Az egyház, a pásztorok, a tekintélyek előtt, és gyakorlatilag ez beleáll valaki, és ezen a pályán elindul, és építkezik. Egy

Surjányi Csaba: elkötelezett ember legyen, és az elkötelezett embert megbecsülik, még a világjak is megbecsülik, Isten még inkább megbecsüli.

Pásztor Tamás: Ugye van itt egy ilyen koncepció, amit mi zenehallgatás alatt beszélgettünk, hogy ugye előfeltétel ugye az úrban, hogy megáld az úrban, és kérem az úrrat, hogy megáldjon a világban. Ez a két koncepció azért egymással egy picit. Összefügg mégis meg egy kicsit ellentétesen?

Surjányi Csaba: Ez akkor jó, hogyha ez benne van az Isten tervében.

Tehát nem biztos, hogy mindenki [00:48:00] úgy akar Isten megáldani, hogy az illető elképzeli, de kétségtelen, hogy vannak emberek, akikkel Istennek az a terve, hogy felemelje őket egy világi karrierbe, és utána fogja őket használni, hogy az ő dicsőségére éljenek. Ha szabad mondani konkrét példát, én azt gondolom, ilyen a Gera Zoltán, akit felemelt Isten egy világi focista karrierbe, nemzetközi sikerbe, magyar sikerbe, És hát az Oli mindenütt azt mondja, hogy ő Jézus Krisztusnak a futbalistája, tehát ez benne volt az Isten tervébe, de én azt gondolom, ha az Oli ezt maga találta volna ki, sose lett volna sikeres.

Most biztos.

Pásztor Tamás: Ha már így példát hoztunk fel, azért a zenészek egy nagyon kérdés, és nem is akarom ennyire elvinni a témát, hogy azért a zenész társadalom egy nagyon kényes kérdés, hogy sikeres zenész, és most akkor hogyan értsem meg, meg hogy értessem meg magam a

Surjányi Csaba: világgal. Mindig az a nagyon nehéz, hogy nem csak az [00:49:00] előadó művész hat a közegre, hanem a közeg is hat rá, és a közönségnek az elvárása.

Az hát egy zenész számára olyan meghatározó erő, hogy valójában nagyon nehéz egy zenésznek megtérni, mert neki a közönség az Istene. Ön

Pásztor Tamás: Hitrádiót halljátok a mikrofonnál Pásztor Tamás, vendégem Surányi Csaba itt az Ige időben. A higgyülekezete lelkésze témánk pedig a Siker és a Biblia alapján, hogy lehetünk sikeresek a bibliai értékeket megtartva.

Megvizsgáltuk már, hogy mi az előfeltétele, definiáltuk a siker fő területeit, azért fontos még behelyeznünk, mielőtt még a gyakorlati tanácsok és a kihívások. Fogunk szembesíteni mindenkit, tehát az alapfeltétel az, hogy Istennel

Surjányi Csaba: kibéküljünk. Így van, Isten a totálisan sikeres lény, akinek az akarata mindig érvényesül minden körülmények között, még akkor is, ha a kihívást [00:50:00] intéznek az akaratával szemben, az ő akarata egyszerűen átmegy mindenen, és ő mindig...

Győz, ezért is imádkozunk úgy, hogy az Isten akaratával azonosulunk, azonosítjuk a saját céljainkat, és tulajdonképpen ebben áll a keresztény életnek is a sikere, hogy megtaláljuk-e az Isten akaratát. A fő területek, elsősorban az Istennel való személyes közösség, mert erre van az ember kitalálva, ha megnézzük a teremtést, először az ember és Isten volt, senki más.

Tehát ha ugyan Ádám kinyitotta a szemét, nem az irodáját látta, nem a tőstepalotát, nem a koncerttermet, vagy a foci lelátót, hanem Istennek az arcát látta. Tehát az embernek elsősorban ezen a területen kell sikeresnek lenni, ha intézek kihívást a hallgatók felé, tűzzék ki célnak azt, hogy minden nap imádkozni fognak.

Hogy nem fogják a tennivalók ezt megakadályozni, elsodorni, hanem minden [00:51:00] nap határozzák meg az időt, fél órát, egy órát, nem akarok így törvénykezni, és nem akarok így törvénykezni. De tűzzék ki, hogy minden nap imádkozni fogok. És ha ezt tíz évig csinálod, és minden nap megcsináltad, nagy siker lesz. Tehát az Istennel való közösségben plusz-plusz tegyük hozzá a biblioolvasást, és egyéb más célokat így az Istennel való személyes közösség ápolásában.

Isten, itt a sorrendén nem vállalom a felelősséget, mert egyrészt az embernek a munkáját Isten megmutatta, másrészt viszont a házastárs iránti igény, tehát itt ez mindig egy kicsit birkózik egymással, úgyhogy inkább mondjam párhuzamosan, az embernek meg kell találnia azt, A foglalkozási formát, ahol értéket tud létrehozni.

Tehát, hogy nem az a célja a munkavégzésnek, hogy a fizetést megkapjuk, hanem az, hogy az ember értéket hozzon létre, a munkája értéket teremtsen. [00:52:00] Ez volt eredetileg az Istennek a terve az ember munkájával. Nagyon sok ember azért boldogtalan és sikertelen, mert csak a pénz érdekli. Azt gondolja, hogy pénzt kell kapni a munkahelyen.

Nem, a munkahelyen értéket kell létrehozni. Akár főnökként, vállalkozóként, akár beosztottként, alkalmazottként az értékek előállítása ez a munkának a célja. Ezt is nagyon kell tudatosítani az emberben, mert például volt itt 40 év kommunizmus, stb. stb. Nagyon sok mindent lerombolt az emberekben. A hívő életben ez a csodálatos, hogy ezek a rombolások nem véglegesek és végzetesek, hanem újjá lehet építeni.

De ebben munkát kell belefektetni.

Pásztor Tamás: Hogy a Biblia mondja, hogy nem szemnek szolgálván, tehát a munkában, ha már említetted, akkor valami másnak

Surjányi Csaba: szolgálván. Az Úrnak. Tehát a szemnek szolgálat azt jelenti, hogy az ember megtanul úgy viselkedni, mintha dolgozna, de valójában nem dolgozik. Ebben nagyon profik némelyek, [00:53:00] de valójában Isten átlált az ilyen trükkökön és képmutatásokon, és futkozásokon, és azt nézi, hogy mi az érték.

A Isten, mint ítélő, mint bíró, a cselekedeteket fogja megnézni, és a cselekedetekben azt fogja nézni, hogy milyen értéket hozott létre az ember. Egyrészt az Istennel való közösségében, Másrészt pedig, hogy építette-e, az édent munkálta-e azt, amit Isten létrehozott, hogy szebbé-jobbá igyekezette tenni a világot, és csak igyekezett, vagy sikerült is-e neki.

Tehát az utóbbi nyilván az, ami jutalmat érdemel. És akkor vegyük ezzel párhuzamosan a családot, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Tehát nem jó sikere az, ahol az ember a karrierjét ápolja, de közben a jutaltár rá szétesik a család. Háromszor elvált, négy gyereke van, öt nőtől, stb. Szóval [00:54:00] ezek a sikertörténetek, amikkel némelyek előállnak, ezek nem a sikert, hanem inkább arról szólnak, hogy a király mesztelen.

Inkább szégyen. Sokkal inkább szégyen, ugye mond is a bibliai esmit, hogy a szégyenükkel dicsekednek, és a tenger a sarat, az alját felhányja, feldobja a felszínre. Tehát ezekben a kérdésekben nagyon fontos ezzel is szembesülni. Isten szembesít egy idő után, ha közösségben vagyunk vele, hogy rossz a képünk a sikerről.

Tehát sok, ahogy szoktuk mondani, sok hangszeren kell játszani egyszerre. Tehát az Istennel való közösséget ápolni, a munkába helyt állni és otthon helyt állni. Nyilván egy férfinek meg egy nőnek más a feladata, de mind a kettőnek a házasságot és a gyereknevelést is olyan célnak kell tekinteni, amiben sikeres akarok lenni, és a sikerhez nem a másik embert fogom eszközként használni, hanem a siker [00:55:00] miatt értéket belefektetek.

Tehát egy férnek a feleségbe, feleségnek a férbe, szülőknek a gyerekekbe. Értéket kell fektetni hónapokon, éveken keresztül, évtizedeken keresztül, kitartóan, elkötelezetten, és ez meg fogja hozni a sikert.

Pásztor Tamás: Ugye az úr hozta létre a házasságot, mint intézmény szövetséget, amit kellően kikezd a média, meg a mai világ.

Azért a siker alapja, ez nem csak egy elborult mondás, hogy a Család, tehát azért egy minden sikeres férfi mögött ott van egy hatalmas sikeres nő, de fordítva is.

Surjányi Csaba: Így van, tehát olyan energiát tud felszabadítani a házasság az emberben, amit hát sokan nem ismernek, és így is úgymond sikeresek, de az a siker részleges, én nem vetem meg, vagy nem fanyalgok ezeken a dolgokon, inkább szeretnék segíteni, mert Esetleg eljut ez a műsor [00:56:00] olyan emberekhez is, akik nem ismerik a Bibliát, nem gondolkodtak még ilyen dolgokon, de hát, ha beindulnak folyamatok, de legalább a hívők gondolkodjanak el azon, hogy dimenzionálják át magukba a sikerről alkotott képet, és ne csak egy területet ilyen csőllátó módon ragadjanak meg, hanem az egész életet a maga komplexitásában, bonyolultságában akarják a siker felé vinni.

Pásztor Tamás: Az igénydő vendége Surjányi Csaba, a HIT gyülekezett lelkésze. És a siker, mint olyan a mai témánk, és erre szeretnénk válaszokat adni, hogy az ember a hívő életében sikeres legyen, és ne csak önmagában, hanem Jézus Krisztusban.

Ott tartottunk, hogy fő sok terület van az életben, a Isten, család, munka, de van még egy terület, amit még egy picit meg kellene, hogy említsünk a társadalmi és egyházi szerepvállalás, ami, mint fő terület az ember életében. Hogy értjük ezt siker szempontjából?

Surjányi Csaba: Az [00:57:00] embert nem csak házasságra, tehát nem csak egy személye való közösségre, hanem általában egy nagyobb közösséghez való tartozásra is Isten teremtette.

Közösségeket hozott létre Isten olyat, mint nemzet, mint kiválasztott nemzet Izrael, és mint egy különlegesen választott nép az egyház. Helyes esetleg párhuzamosan tárgyalni a közösségi sikert, részben a szakrális közösségben, tehát az egyházban, részben pedig a társadalomban. Mi a siker? A siker az, hogyha tudjuk szeretni az embertársainkat, tehát a legfontosabb parancsolatokat Isten így fogalmazza meg, és helyezi sorrendbe, hogy az Isten szeretete az első, az embertárs szeretete a második, tehát akkor vagyok sikeres Például a társadalomban, hogyha tudok szeretetet adni, ez hogy miben nyilvánul meg, hogy karitatív tevékenységben-e, vagy konkrét társadalmi szerepfállalásban, vagy [00:58:00] olyan tevékenységben, ami az egyházból irányul a társadalom felé, mint például az evangélium hirdetése, bizonyságtevés, vagy a munkámmal hozok létre olyan értéket, amiről beszéltünk, hogy az tényleg a társadalomra olyan pozitív hatással van feltaláló, stb.

És mindig a mércéje a sikernek a Biblia alapján az, hogy Isten azt sikernek látja-e, és Isten akkor látja a sikernek a például a társadalmi szerepvállalásunkat, ha az szeretetből van. Ha az ember uralkodni akar, karriert akar befutni, mert hatalomhoz akar jutni, az nem tekint Isten sikernek, ezért nem fog megdicsérni senkit, azért fog megdicsérni, ha tudtál szeretetet adni.

Pásztor Tamás: És a szeretet az is, hogyha valakinek oda tudod vinni az evangéliumot, az igazságot, és tudsz sóként működni, és ugye a gabonamag is, ha meg nem rohad, akkor magába marad. Tehát ez [00:59:00] is egy nagy küldetésünk, ugye Jézus mondta, hogy tegyetek tanítványoká mindenkit.

Surjányi Csaba: Tehát a sikernek ez egy nagyon fontos mércéje, hogy az ember...

A befektetése megmarad-e a saját szférájában, vagy pedig azon kívüli szférára is tud-e befolyát gyakorolni. És ez akár az egyház, akár a még tágabb társadalom, erre kell az embernek törekedni, hogy hasznos tudja lenni.

Pásztor Tamás: Most már rátérhetünk a kihívásokra, tehát hogy mivel szembesül Az ember a sikerrel szemben, vagy hogy mitől sikertelen egy ember, milyen kihívásai vannak a hívő életben, és hát kérlek majd gyakorlati tanácsokat is mondjál, hogy hogyan tudunk ezzel ellen küzdeni, és tényleg egy áldott sikeres pályát befutni.

Egyszerűen

Surjányi Csaba: fogalmazva a sikernek. Az a legfőbb akadálya a sátán. A gonosz szellemeknek a világa és az általuk képviselt démonizáltság, bűn, halál, munkával szembeni [01:00:00] ellenerők, stb. Ez egy hatalmas nagy hegy. De Jézus azt mondta, hogy a hitünket úgy tudjuk gyakorolni, hogy a hegyeket elmozdítjuk. Tehát igazából egy másik definíciója a sikernek az lehet, hogy az ember hitet bibliai.

Hitet gyakorol, és a hite mozdítja el az akadályokat előtte. Az akadályok nagyon sokfélék lehetnek, utaltunk már korábban, hogy vannak örökségek az ember életében. Például az átok egyik megnyilvánulása a pech, a konkrét sikertelenség, hogy amibe belefogsz, abban nem leszel szerencsés, nem fognak menni a dolgok.

Ezt fel kell ismerni az embernek. Ehhez is nagyon fontos, hogy jó szellemi állapotban legyen, mert hogyha a felismerés során már kapkod és kétségbe esik, akkor összezavarodik. Hogyha reális képet akar kapni az ember önmagáról, akkor sokat kell az úrral lennie, és Isten meg fogja mutatni, hogy az erőfeszítéseket kell [01:01:00] fokozni, többet kell dolgozni, szorgalmasabban kell dolgozni.

Vagy pedig épp ellenkezőleg nem kellene ennyit dolgozni, hanem többet kellene imádkozni, meg kellene törni átkokat, meg kellene szabadulni démonoktól, és akkor a siker akadályai elhárulnak. Úgyhogy kell keresni az úrban önmagunkat, kell keresni a helyzetünket. Nehéz sablonosan adni válaszokat, hogy ha ezt meg ezt megteszed, sikeres leszel.

Ha adjak egy tanácsot, aki így beszél, hozzád a szélhámos. Tehát értsék meg a kedves hallgatók, hogy az élet nagyon bonyolult, és nem lehet egyszerű szabályokat adni. Az Istennel való közösség sikeresé fog tenni, mert boldog az az ember. Aki az Isten törvényében gyönyörködik, éjjel-nappal ezzel foglalkozik, boldogulni fog.

Biztos, hogy sikeresé fog téged tenni Isten.

Pásztor Tamás: Tehát az kizártnak tartott, hogy az Úr ne jelenteni ki, hogy mi a probléma a hívő [01:02:00] életben. Az

Surjányi Csaba: kizárt. Az viszont nem kizárt, hogy nem hallja meg az illető, mert más szeretne hallani. Az szeretné hallani, hogy vele semmi probléma, a körülményekben van a hiba. És ha nincs fül a hallásra, ha az ember nem nyitott arra, tehát sokan feltesznek olyan kérdést, amire csak igennel lehet válaszolni, és ha megkérdezi, hogy leülhetek, nem, akkor megsértődik.

Akkor miért kérdezte meg? Tehát most egy brőt példát mondtam, egy banális példát. De Istentől, ha megkérdezők, hogy Istenem mutasd meg, akkor vigyázzunk, mert lehet, hogy megmutatja. Igen.

Pásztor Tamás: És ne szépítsük, de ne is sötétítsük. Milyen kihívások vannak még, Csaba? Hát rengeteg

Surjányi Csaba: kihívás van. Most így igyekeztem nagyon vázlatosan ezt mondani.

Tehát a nem reális helyzetfelismerés az egyik nagy probléma, a másik az, hogyha az ember azt hiszi, hogy hisz, de valójában nem hisz. Tehát a hit fogja a hegyeket elmozdítani, nem pedig a hit bevetett hit. A [01:03:00] hithez pedig az kell, hogy a hit az hallásból van. A hithez hallgatni kell az igét. A hithez folyamatosan az ige befolyás alatt kell lenni, folyamatosan megszólított állapotban kell lenni.

Ha nem tud a szellemed reagálni Istenre, akkor a hitnek már csak az emléke van benned, és a hitnek az emlékéhez semmilyen ígéret nincs a Bibliában. Közösség

Pásztor Tamás: a gyülekezettel mindjárt feljött. Ez

Surjányi Csaba: meg a másik, hogy milyenek a kapcsolatait. Tehát Jézus nagyon sokat tanít erről, hogy ne hagyjuk meg a szemetet a lelkünkben.

A sérelmeket, a haragot, a gyűlöletet, a keserűséget, ezek mindig felhalmozódnak. Ennek a konfliktusokkal terhelt világnak ezek az állandó melléktermékei. Aki úgy képzelje el a sikert, hogy egyszer eljutok oda, hogy semmi ártalom nem fog érni, az megint... Irreális, tehát ilyen nincsen. A legsikeresebb embert is folyamatosan érik támadások, és attól vagy sikeres, hogy ezeket a [01:04:00] támadásokat megtanulod kezelni, megtanulod dobni a sülyeztőbe a rossz érzéseidet, a rossz gondolataidat, a bosszú vágyadat és egyéb olyan dolgokat, amik csak rosszra linnének.

Hát olvassa el a kedves hallgató a 37. Zsoltárt és ehhez hasonló tanításokat a Bibliából, hogy mik azok a gondolatok, érzések, indulatok, amik csak bajba viszik az embert. Ezek nagy akanályok a siker előtt.

Pásztor Tamás: Sokszor motiválatlannál teszi az embereket, és elkezdenek, ugye a motiválatlanságnak van egy nagyon-nagyon nagy csapdája, hogy elkezd másokat hibáztatni az ő sikertelenségének.

Ez hogyan jön hozzá, a kedves hallgató?

Surjányi Csaba: Hát ez a régi, nem csak a Bibliában, hanem az ókori bölcseletben is megfogalmazott keserű a szőlő, vagy savanyú a szőlő szindróma, hogy az ember a saját erőfeszítésének a sikertelensége láttán befelé fordul, és akkor, ahogy mondtad, a környezetet meg másokat kezd [01:05:00] hibáztatni, A Biblia arra tanít, hogy az Istennel való közösségeden múlik minden, és ezen a pályán járjál, hogy az Istennel való közösségedből ki kell jönnie a sikernek.

Bárki bármit tesz, tudja lassítani, hátráltatni, késleltetni, de megakadályozni. Senki nem tudja, hogy sikeres legyél, csak egy ember, az te vagy.

Pásztor Tamás: Tehát a bibliai alapcsomagban az áldás alapvetően jár

Surjányi Csaba: nekünk. Minden szellemi áldással meg vagyunk áldva Krisztusban.

Pásztor Tamás: Tehát sok mindenen múlhat ez a dolog, de legfőképpen saját magunkon.

Elsősorban.

Surjányi Csaba: Legfőképpen Istenen, de ő már elkötelezte magát. Tehát ha Istennel szövetséget köt valaki, szerzőzéses viszonyt hoz létre, akkor onnantól már ő saját magán múlnak a dolgok.

Pásztor Tamás: Csaba, köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban. Nem volt nagy fáradtság. Hogyha sikerül [01:06:00] ilyen nyíltan, egyértelműen, gyakorlatilasan tudtunk beszélni, úgyhogy szolgálatodhoz innen a Hitrádióból kívánunk további sok sikert.

Legfrissebb